Nomzodlar uchun savollar


O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlari boshqaruv, nazorat va shaxsiy tarkib bilan ishlashning samarali tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 2018 yil 23 avgustdagi  PQ–3919-son qarori va Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2020 yil 6 iyuldagi 422-son qaroriga muvofiq, ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilish bo'yicha o'tkaziladigan tanlovlarning yakuniy bosqichini yanada soddalashtirishni nazarda tutgan tartib joriy etildi.

Unga ko'ra:

Yakka tartibdagi yakuniy suhbat nomzodlarning aqliy salohiyati, xizmat o'tashga ruhan tayyorligi, kirishimliligi, shuningdek xodim uchun zarur bo'lgan boshqa ma'naviy-axloqiy va kasbiy jihatdan muhim xislatlarni baholash uchun huquqshunoslik va tarbiya fanlari bo'yicha bilimlari hamda kasbiy kompetentsiyadan kelib chiqib umumiy dunyoqarashini aniqlash maqsadida og'zaki savol-javob tarzida o'tkaziladi.

Yakka tartibdagi yakuniy suhbatning huquqshunoslik va tarbiya fanlari hamda kasbiy kompetentsiyadan kelib chiqib nomzodlarning umumiy dunyoqarashini aniqlash bo'yicha savollar ofitserlar va safdorlar tarkibi uchun alohida-alohida ishlab chiqiladi va Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-saytiga joylashtirib boriladi.

Yakka tartibdagi yakuniy suhbat davomida nomzodni baholashda uning savol mazmuni va mohiyatini ochib berishi, javobni mantiqan va ketma-ketlikda izchil ifodalashi, mustaqil va ijodiy fikrlashi hamda savolni yoritishda ishonchli dalillar yoki normativ-huquqiy hujjatlarga murojaat qilishi inobatga olinadi.

Nomzodlarga yakka tartibdagi yakuniy suhbat o'tkaziladigan auditoriyaga o'zlari bilan suhbat davomida foydalanish imkonini beruvchi buyumlar, jumladan kitoblar, uyali telefon, axborot-kommunikatsiya vositalari va shpargalkalar olib kirish ta'qiqlanadi.

Yakka tartibdagi yakuniy suhbatdan o'ta olmagan nomzodlar uchun yakuniy suhbat takroran topshirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Nomzod yakka tartibdagi yakuniy suhbatga fuqarolik pasporti (harbiy guvohnoma) bilan kelishi shart.

Yakka tartibdagi yakuniy suhbatda nomzod ixtiyoriy ravishda tanlab olgan bilet 3 ta savoldan iborat bo'lib, ularga ixtiyoriy ketma-ketlikda javob beradi.

Har bir biletda:

birinchi savol – huquqshunoslik fanlari bo'yicha;

Ofitserlar uchun

 1. Insonga Konstitutsiya nima uchun kerak?
 2. Konstitutsiyani nima uchun asosiy qonun deb ataydilar?
 3. Konstitutsiyaviy huquq nima?
 4. Konstitutsiyaviy huquqning Konstitutsiyadan farqi nimada?
 5. Huquqning boshqa tarmoqlari bilan konstitutsiyaviy huquqning o'zaro bog'liqligi nimalarda namoyon bo'ladi?
 6. Huquq deganda nimani tushunasiz?
 7. Huquqiy tartibot tushunchasiga tarif bering?
 8. O'zbekiston Respublikasining huquq tarmoqlarini sanab bering va ulardan birini sharhlang?
 9. Konstitutsiyaviy huquq normalarini qaysi manbalardan topish mumkin?
 10. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish tartibini tushuntiring?
 11. Mahalliy hokimiyat organlarining buyruq va qarorlarida mamlakat Konstitutsiyasiga muvofiq bo'lmagan qoidalar bo'lishi mumkinmi?
 12. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi to'g'risida gapirib bering?
 13. Konstitutsiya muqaddimasida nimalar aks ettirilgan?
 14. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ustunligi deganda nima tushuniladi?
 15. Siyosiy plyuralizm nima?
 16. Davlat suvereniteti deganda nimani tushunasiz?
 17. Davlat suverenitetining asosiy printsiplarini aytib bering?
 18. O'zbekiston Respublikasi suveren davlat sifatida qanday elementlarga ega?
 19. Xalq hokimiyatchiligi atamasini tariflang?
 20. Demokratiya – bu....?
 21. Demokratiyaning qanday shakllari mavjud va ularni sharxlang?
 22. Referendum deganda nimani tushunasiz?
 23. O'zbekiston Respublikasida xalq hokimiyatchiligi shakllarini aytib bering?
 24. Hokimiyatning bo'linishi printsipi deganda nimani tushunasiz?
 25. Davlat suvereniteti uning hokimiyati cheklanmaganligini anglatadimi?
 26. Davlatning tashqi siyosati deganda nima tushuniladi?
 27. Xalqaro huquq bu – qanday huquq tarmog'i?
 28. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nizomi qanday maqsadda imzolangan?
 29. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar qanday majburiyatlarni oladilar?
 30. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining asosiy printsiplarini sanab bering?
 31. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari qanday zaruriyatdan tuziladi?
 32. Hokimiyat nima?
 33. Hokimiyatning vazifalarini aytib bering?
 34. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlangan shaxsiy huquq va erkinliklarini aytib bering?
 35. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlangan siyosiy huquqlarini aytib bering?
 36. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlangan iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarini aytib bering?
 37. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlangan moliyaviy huquqlarini aytib bering?
 38. Huquqda erkinlik deganda nima tushuniladi?
 39. Gender tengligi tushunchasini tariflab bering hamda bu borada yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilmoqda?
 40. «Shaxsiy hayot» deyilganda nima tushuniladi?
 41. Turar joy daxlsizligi huquqi deganda nimani tushunasiz?
 42. So'z erkinligi tushunchasiga ta'rif bering?
 43. Dunyoviy davlat deganda qanday davlat tushuniladi?
 44. Mehnat qilish huquqi yuzasidan nimalarni bilasiz?
 45. Voyaga etmaganlarning mehnat qilish huquqi to'g'risida nimalarni bilasiz?
 46. Ijtimoiy ta'minot olish huquqi to'g'risida nimalarni bilasiz?
 47. Siyosiy huquqlar fuqarolarga nima uchun kerak?
 48. Fuqarolar qonun loyihalarining umumxalq muhokamasida qanday huquqlarga ega?
 49. Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasidan o'tkazilishini tushuntiring?
 50. Miting deganda nima tushuniladi?
 51. Yig'ilishlar erkinligi huquqini tushuntirib bering?
 52. Miting va namoyishning bir-biridan farqini aytib bering?
 53. Insonga fuqarolik nima uchun kerak?
 54. Diskriminatsiya deganda nima tushuniladi?
 55. Fuqaroligi bo'lmagan shaxslarda qanday huquqiy cheklovlar mavjud bo'ladi?
 56. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi ishlarni idora qiluvchi davlat organlarini sanab bering?
 57. Fuqarolikni olish uchun nima asos bo'la oladi?
 58. Biometrik pasport bu ....?
 59. 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning chet elga chiqish tartibini tushuntiring?
 60. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan mahrum etish asoslarini aytib bering?
 61. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning fuqaroligi qanday belgilanadi?
 62. Ajnabiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar fuqaroligi bo'lgan shaxslar bilan bir xildagi huquqlarga ega bo'ladilarmi?
 63. «Insonning huquqiy maqomi» tushunchasiga izoh bering va uning xususiyatlarini sanab bering?
 64. Inson huquqi va erkinliklari Konstitutsiyada qanday kafolatlangan?
 65. Sudyaga ish faoliyatida nimalar taqiqlanadi?
 66. Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarni sanab bering?
 67. Inson huquqlari bo'yicha Vakillik instituti – Ombudsman haqida gapirib bering?
 68. Inson huquqlari bo'yicha Vakillik instituti – Ombudsmanning inson huquqlari bo'yicha huquqlarini aytib bering?
 69. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markazning asosiy vazifalarini aytib bering?
 70. Jismoniy va yuridik shaxslarnıng murojaatlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga ko'ra murojaatlarga qo'yiladigan talablarni aytib bering?
 71. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining asosiy burchlarini sanab bering?
 72. «O'zbekiston Respublikasi tabiatini muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonuniga ko'ra fuqarolar qanday burchlarni bajarishi lozim?
 73. Voyaga etmagan qonunbuzarlarga nisbatan qanday jazo turlari qo'llanishi mumkin?
 74. Voyaga etmaganlar ishlari bo'yicha idoralararo komissiyalar voyaga etmaganlarga nisbatan qanday ta'sir chorasini qo'llashi mumkin?
 75. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq jinoiy jazo tizimi nechta jazodan iborat va ular qaysilar?
 76. Voyaga etmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan jarima jazosi to'g'risida aytib bering?
 77. Jinoiy jazolardan asosiy va qo'shimcha jazo choralarini aytib bering?
 78. Voyaga etmaganga nisbatan axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlash to'g'risida tushuntirish bering?
 79. Voyaga etmaganga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlash to'g'risida tushuntirish bering?
 80. Jamoat birlashmalari deb nimaga aytiladi va qanday jamoat birlashmalarini bilasiz?
 81. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra jamoat birlashmalari deb qanday birlashmalar e'tirof etilgan?
 82. Jamoat birlashmalarini tashkil qilish va faoliyat yuritish printsiplarini aytib bering?
 83. Qanday jamoat birlashmalarining tuzilishi va faoliyati taqiqlanadi?
 84. Ommaviy axborot vositalarining faoliyati Konstitutsiyada qanday belgilangan?
 85. Tsenzura deganda nima tushuniladi?
 86. Qonunga muvofiq ommaviy axborot vositalaridan foydalanishga yo'l qo'yilmaydigan holatlarni sanab bering?
 87. Siyosiy partiya deganda nimani tushunasiz va mamlakatimizda nechta siyosiy partiya mavjud?
 88. Siyosiy partiyalarni tuzish va ularning faoliyat ko'rsatish printsiplarini aytib bering?
 89. Siyosiy partiyaga a'zo bo'la olmaydigan shaxslarni aytib bering?
 90. Siyosiy partiyalarning vakillari qanday ishlarni amalga oshirishini so'zlab bering?
 91. Siyosiy partiyalar to'g'risida Konstitutsiyamizda nimalar deyilgan?
 92. Siyosiy partiyalarni tuzish va ularning faoliyat ko'rsatish printsiplari haqida so'zlab bering?
 93. Oilaviy munosabatlar sohasidagi konstitutsiyaviy printsiplarni aytib bering?
 94. Oilaviy munosabatlarda davlat qanday majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi?
 95. Nikoh tuzish shartlarini aytib bering?
 96. Nikoh tuzish taqiqlanadigan holatlarni aytib bering?
 97. O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida»gi Qonuniga ko'ra bolalarning huquqlarini aytib bering?
 98. Davlat tuzilishi shakli deganda nima tushuniladi?
 99. Davlat tuzilishi shakli nimalarda namoyon bo'ladi?
 100. Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat tuzilishi haqida nimalar bilasiz?
 101. O'zbekiston Respublikasining davlat tuzilish shaklidagi federativ elementlarni aytib bering?
 102. Davlat tuzilishining u yoki bu shakli nimaga bog'liq bo'ladi?
 103. Hokimiyatlarning bo'linishi printsipi haqida gapirib bering?
 104. Aholining xulq-atvori nimalarga asoslanadi?
 105. O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi to'g'risida Konstitutsiyada nimalar deyilgan?
 106. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi (quyi palata) haqida gapirib bering?
 107. Oliy Majlis   Senati   (yuqori   palata) haqida gapirib bering?
 108. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qonunchilik yuzasidan birgalikdagi vakolatlarini aytib bering?
 109. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining ichki siyosatdagi birgalikdagi vakolatlarini aytib bering?
 110. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining hududiy o'zgarish yuzasidan birgalikdagi vakolatlarini aytib bering?
 111. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining davlat boshqaruvi organlari sohasidagi vakolatlarini aytib bering?
 112. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining tashqi siyosatdagi vakolatlarini aytib bering?
 113. O'zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi mutlaq vakolatlariga nimalar kiradi?
 114. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati mutlaq vakolatlarini aytib bering?
 115. Qonunchilik tashabbusi huquqi haqida gapirib bering?
 116. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 83-moddasiga muvofiq qonunchilik tashabbusi huquqiga kimlar ega?
 117. Qonunchilik jarayoni bosqichlarini aytib bering?
 118. Davlat boshlig'ining asosiy vazifasini aytib bering?
 119. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlarini aytib bering?
 120. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga qo'yiladigan talablarni aytib bering?
 121. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qanday vazifani amalga oshiradi?
 122. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining vakolatlarini aytib bering?
 123. Xalq deputatlari Kengashi faoliyati nimaga yo'naltirilgan?
 124. Viloyatlar, tumanlar va shahar hokimlari faoliyati haqida gapirib bering?
 125. Mahalliy vakillik va ijroiya hokimiyati boshlig'ini tayinlash va ozod etish to'g'risida gapirib bering?
 126. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari deganda nima tushuniladi?
 127. Fuqarolar yig'ini haqida gapirib bering?
 128. Fuqarolar yig'inining organlarini sanab bering?
 129. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huzuridagi komissiyalarni aytib bering?
 130. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi tushunchasini tushuntirib bering?
 131. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish huquqi deganda qanday huquq tushuniladi?
 132. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatining asosiy printsiplarini sanab bering?
 133. O'zbekiston Respublikasi sud tizimining bosh vazifalarini aytib bering?
 134. O'zbekiston Respublikasining sudlov tizimi haqida gapirib bering?
 135. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi haqida gapirib bering?
 136. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi haqida gapirib bering?
 137. Birinchi instantsiya sudi deganda nima tushuniladi?
 138. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi vazifalari va vakolatlarini aytib bering?
 139. Aybsizlik prezumpsiyasi deb nimaga aytiladi?
 140. Odil sudlovni amalga oshirishdagi asosiy talablarni aytib bering?
 141. Sudyalikka qo'yiladigan talablarni aytib bering?
 142. Sudyaning vakolatlari qanday hollarda muddatidan avval to'xtatilishi mumkin?
 143. Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari haqida gapirib bering?
 144. Saylov tizimi deganda nima tushuniladi va qanday saylov tizimlarini bilasiz?
 145. Majoritar saylov tizimi to'g'risida gapirib bering?
 146. Proportsional (mutanosiblik) saylov tizimi to'g'risida gapirib bering?
 147. Demokratik saylov printsiplari to'g'risida nimalarni bilasiz?
 148. Demokratik saylov printsiplaridan biri hisoblangan umumiylik to'g'risida batafsil gapirib bering?
 149. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasida o'tkaziladigan saylov haqida gapirib bering?
 150. Ovoz berish deganda nimani tushunasiz?
 151. Saylov jarayonlari bosqichlari to'g'risida gapirib bering?
 152. Prokuror deganda nimani tushunasiz?
 153. O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
 154. O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari to'g'risida gapirib bering?
 155. Prokuratura organlari tizimi qanday shakllangan?
 156. Prokuror nazoratiga oid hujjatlar turlariga qanday hujjatlar kiradi?
 157. Prokurorning protesti deganda qanday hujjat tushuniladi?
 158. Prokuror qanday holda qaror chiqaradi?
 159. Prokuror qanday holda taqdimnoma chiqaradi?
 160. Prokuror qanday holda ogohlantirish chiqaradi?
 161. O'zbekiston Respublikasida prokuratura organlarining to'liq mustaqil bo'lishi masalasida qanday chora-tadbirlar belgilangan?
 162. Prokuratura organlari ish faoliyati nimaga qaratilgan?
 163. Huquq va iqtisodiyot qanday bir-biri bilan o'zaro bog'liq?
 164. Huquq iqtisodiyotga qanday ta'sir o'tkazadi?
 165. Davlatning moliya tizimiga nimalar kiradi va moliya tizimi nima uchun zarur deb o'ylaysiz?
 166. Davlatning moliyaviy-iqtisodiy faoliyati yo'nalishlari haqida gapirib bering?
 167. Moliya va moliya tizimi deganda nima tushuniladi?
 168. O'zbekiston Respublikasining pul tizimi haqida nimalarni bilasiz?
 169. Bank deganda nimani tushunasiz?
 170. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyati to'g'risida gapirib bering?
 171. Soliq deganda nimani tushunasiz?
 172. Soliqqa tortishning qanday turlari mavjud?
 173. Soliqlar nega kerak?
 174. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarini aytib bering?
 175. Davlat moliya va kredit tizimining asosiy manbalarini ayting?
 176. Agressiya nima?
 177. Impichment deganda nima tushuniladi?
 178. Ombudsman so'ziga ta'rif bering?
 179. Tsenzura so'ziga ta'rif bering va O'zbekiston Respublikasida tsenzuraga yo'l qo'yiladimi?
 180. Federatsiya so'zining lug'aviy ma'nosini aytib bering?
 181. Viza deganda nimani tushunasiz?
 182. O'zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishini kim belgilaydi?
 183. Mustaqil davlat qanday huquqlarga ega bo'ladi?
 184. Yurtimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh g'oyasi – maqsadi nimadan iborat?
 185. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1948 yilda qabul qilingan «Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi»ning tarixiy ahamiyati nimadan iborat?
 186. Mustaqillik O'zbekiston Respublikasiga qanday huquqlarni berdi?
 187. Mamlakat mustaqil bo'lishi uning har bir fuqarosi uchun qanday ahamiyatga ega, «Mustaqil inson» deganda siz qanday insonni tushunasiz?
 188. Inson huquq va erkinliklarini kafolatlari bosh qomusimizning qanday normalari bilan belgilagan?
 189. «Ijtimoiy adolat» deganda nimani tushunasiz?
 190. Shaxs tushunchasiga ta'rif bering?
 191. «Inson kapitali» deganda nimani tushunasiz?
 192. «Insonning ma'naviy boyligi» deganda nimani tushunasiz?
 193. «Jamiyat» deganda nimani tushunasiz?
 194. Davlat deganda nimani tushunasiz?
 195. Ilk davrlarda odamlar jamoalarida qonunchilik va huquq tartibotning vujudga kelishi haqida nimalarni bilasiz?
 196. Davlatning ibtidoiy, urug'chilik jamiyatidan ajratib turadigan belgilari nimalardan iborat?
 197. Davlat va jamiyat tushunchalarining umumiy va farqli tomonlarini aytib bering?
 198. Davlatchilikning dastlabki ko'rinishlari haqida aytib bering?
 199. «Davlatning funktsiyalari» deganda nimani tushunasiz?
 200. Davlatning funktsiyalari qanday mezonlarga ko'ra tasniflanadi?
 201. Davlatning ichki funktsiyalariga oid vazifalariga nimalar kiradi?
 202. Davlatning iqtisodiy vazifalariga nimalar kiradi?
 203. Davlatning ijtimoiy vazifalariga nimalar kiradi?
 204. Davlatning siyosiy-huquqiy vazifalariga nimalar kiradi?
 205. Davlatning madaniy-ma'rifiy vazifalariga nimalar kiradi?
 206. Davlatning moliyaviy vazifalariga nimalar kiradi?
 207. Davlatning xavfsizlik va himoyalash borasidagi vazifalariga nimalar kiradi?
 208. Davlatning tashqi funktsiyalariga nimalar kiradi?
 209. Mustaqil davlatning jahon hamjamiyati tomonidan tan olinishi omillarini aytib bering?
 210. Boshqaruv shakliga ko'ra davlatlar qanday turlarga bo'linadi?
 211. «Davlat shakllari» deganda nimani tushunasiz?
 212. «Davlat boshqaruv shakllari» deganda nimani tushunasiz?
 213. Davlat boshqaruvining monarxiya shaklining belgilarini aytib bering?
 214. «Mutlaq monarxiya» va «cheklangan monarxiya»ning farqi hamda umumiy tomonlarini sanab bering?
 215. Temuriylar davlatchiligida boshqaruv qanday asosda yo'lga qo'yilgan edi?
 216. Davlat boshqaruvining respublika shaklining mohiyati va belgilarini aytib bering?
 217. Prezidentlik respublikasi va parlamentar respublikaning farqlari hamda umumiy tomonlarini sanab bering?
 218. Davlatning tuzilish shakli deganda nimani tushunasiz va uning qanday ko'rinishlari mavjud?
 219. «Unitar davlat» deganda nimani tushunasiz va ularga qanday misollar keltira olasiz?
 220. Unitar davlatning belgilarini aytib bering?
 221. «Federativ davlat» deganda nimani tushunasiz va unga qanday misollar keltira olasiz?
 222. Federativ davlatning belgilari nimalardan iborat?
 223. «Konfederativ davlat» deganda nimani tushunasiz va qanday misol keltira olasiz?
 224. Federativ va konfederativ davlatlarning ayrim paytlarda parchalanib ketishiga sabab bo'ladigan omillarni aytib bering?
 225. «Siyosiy tartibot» deganda nimani tushunasiz?
 226. Siyosiy tartibot turlarini aytib bering?
 227. «Demokratik tartibot» deganda nimani tushunasiz?
 228. «Demokratik tartibot»ning asosiy belgilarini sanab bering?
 229. «Nodemokratik tartibot» deganda nimani tushunasiz?
 230. Demokratiyaning qanday turlarini bilasiz?
 231. «Totalitar tartibot» tushunchasi va belgilarini aytib bering?
 232. «Fashistik tartibot» tushunchasi va belgilarini aytib bering?
 233. «Davlat organi» tushunchasi va mohiyatini aytib bering?
 234. Davlat organlarining turlarini sanab bering?
 235. Davlat mexanizmi haqida nimalarni bilasiz?
 236. «etatik davlat»ning belgilarini aytib bering?
 237. «Huquqiy davlat» deganda qanday davlat tushuniladi?
 238. Huquqiy davlatning asosiy belgilarini sanab bering?
 239. Abu Nasr Forobiy «Fozil odamlar shahri» asarida adolatli jamiyatni qanday tavsiflaydi?
 240. «Fuqarolik jamiyati» deganda nimani tushunasiz?
 241. Fuqarolik jamiyatining asosiy belgilarini sanab bering?
 242. Fuqarolik jamiyati iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy sohalarda qanday namoyon bo'ladi?
 243. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini o'zida aks ettiruvchi qanday tuzilmalar mavjud?
 244. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatining taraqqiy topishi qanday asosiy yo'nalishlarda kuzatilmoqda?
 245. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda?
 246. «O'zbekiston suverenitetining huquqiy asosi» deganda nimani tushunasiz?
 247. «Hokimiyat vakolatlarini taqsimlash printsipi» deganda nimani tushunasiz?
 248. Davlat boshqaruvining mamlakat fuqarolari uchun qanday ahamiyati bor?
 249. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat boshqaruvi qanday normalar bilan belgilangan?
 250. «Hokimiyatlar bo'linishi» konstitutsiyaviy printsipining mohiyatini aytib bering?
 251. O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati tarkibini aytib bering?
 252. Mamlakatimizda xalq bilan muloqot qilish, uning hayotiy muammolarini hal qilish bo'yicha qanday yangi tizim yaratilgan?
 253. «Mamlakat Prezidenti» deganda nimani tushunasiz?
 254. O'zbekiston Respublikasining Prezidentiligiga saylanish tartibi qanday?
 255. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining huquqiy maqomi va vakolatlarini aytib bering?
 256. O'zbekiston Respublikasida kim Qurolli Kuchlarining Oliy Bosh Qo'mondoni hisoblanadi va unga qanday vakolatlar berilgan?
 257. Qanday hollarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tarqatib yuborilishi mumkin?
 258. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti prezidentlik faoliyati davomida boshqa qanday faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas hamda vakolati tugagan Prezident qanday faoliyat bilan shug'ullanadi?
 259. Oliy Majlis qanday hokimiyatni amalga oshiradi?
 260. Oliy Majlis ikki palatadan iborat qilib tashkil qilinganing sababi va ahamiyatini aytib bering?
 261. «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risida»gi konstitutsiyaviy qonun haqida nimalarni bilasiz?
 262. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatini shakllantirish tartibini aytib bering?
 263. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tarkibini aytib bering?
 264. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tarkibiga kimlar kiradi?
 265. Qonunchilik palatasi qay tartibda saylanadi?
 266. Oliy Majlisning faoliyati qanday tashkil qilinadi?
 267. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi sessiyasining mohiyati va o'tkazilishi tartibini aytib bering?
 268. «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati va Senati a'zosi daxlsizlik huquqi» deganda nimani tushunasiz?
 269. Oliy Majlis qanday ishlarni amalga oshiradi?
 270. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning nazorat qilish faoliyati haqida tushuntirib bering?
 271. O'zbekiston Respublikasi ijro etuvchi hokimiyati tizimini aytib bering?
 272. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining asosiy vazifalarini aytib bering?
 273. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qanday tartibda shakllantiriladi?
 274. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tarkibini aytib bering?
 275. O'zbekiston Respublikasi Hukumati qanday normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish vakolatiga ega?
 276. O'zbekiston Respublikasida markaziy ijro etuvchi hokimiyat vakolatlarini bozor tamoyillariga muvofiqlashtirishning ahamiyatini aytib bering?
 277. O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlarini aytib bering?
 278. «Sud hokimiyati» deganda nimani tushunasiz?
 279. O'zbekiston Respublikasining sud tizimini aytib bering?
 280. «Sudlarning mustaqilligi kafolatlanishi» deganda nimani tushunasiz?
 281. O'zbekiston Respublikasida sud ishlari qanday tillarda yuritiladi?
 282. O'zbekiston Respublikasida sud-huquq tizimini izchil demokratlashtirish va liberallashtirish bo'yicha so'nggi yillarda olib borilgan ishlar haqida nimalarni bilasiz?
 283. Sudlar va sud`yalarning mustaqilligini ta'minlashning mohiyatini aytib bering.
 284. O'zbekiston Respublikasida Sud`yalar oliy kengashi qanday maqsadda tashkil qilindi?
 285. Konstitutsiyaviy sud qanday vakolatlarga ega?
 286. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan sud-huquq tizimini isloh qilish bo'yicha qanday farmonlar qabul qilindi?
 287. Amir Temur davlatidagi sud tizimi haqida nimalarni bilasiz?
 288. «Axloq» deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 289. «Huquq» deganda nimani tushunasiz, qanday belgilari mavjud?
 290. «Ob'ektiv huquq» va «sub'ektiv huquq» deganda nimani tushunasiz?
 291. Huquqning funktsiyalarini aytib bering?
 292. Huquqning tartibga solish funktsiyasi deganda nimani tushunasiz?
 293. Huquqning qo'riqlash funktsiyasining mohiyatini aytib bering?
 294. Huquqning tarbiyalash funktsiyasining mohiyatini tushuntiring?
 295. Axloq bilan huquq tushunchalarining o'zaro farqini aytib bering?
 296. «Huquq normasi» deganda nimani tushunasiz?
 297. Huquqiy normaning tarkibiy elementlarini aytib bering?
 298. Huquqiy normaning tarkibiy elementi – «gipoteza» deganda nimani tushunasiz?
 299. Huquqiy normaning tarkibiy elementi – «dispozitsiya» deganda nimani tushunasiz?
 300. Huquqiy normaning tarkibiy elementi – «sanktsiya» deganda nimani tushunasiz?
 301. Huquq normasining belgilarini aytib bering?
 302. O'zbekiston Respublikasi tomonidan xalqaro xujjatlarni ratifikatsiya qilish deganda nimani tushunasiz va uning tartibi qanday?
 303. «Huquq tizimi» deganda nimani tushunasiz?
 304. «Huquqiy tartibga solish predmeti»ning mazmunini aytib bering?
 305. «Huquqiy tartibga solish usuli» deganda nimani tushunasiz?
 306. Huquqiy sohalarning qanday asosiy turlari mavjud?
 307. Konstitutsiyaviy huquq sohasining mohiyatini aytib bering?
 308. Fuqarolik huquqi sohasining mohiyatini aytib bering?
 309. Jinoyat huquqi sohasining mohiyatini aytib bering?
 310. Protsessual huquqiy sohalar orqali qanday faoliyat tartibga solinadi?
 311. Fuqarolik protsessual va jinoiy protsessual huquqiy sohalarining asosiy farqlari nimada?
 312. Jinoyat protsessual huquqiy sohasi qanday vazifalarni bajaradi?
 313. «Huquq institutlari» deganda nimani tushunasiz?
 314. Xalqaro huquqning tarkibiy qismlari (sohalari) deganda nimani tushunasiz va ularga misollar keltiring?
 315. «Huquqiy munosabatlar» deganda nimani tushunasiz?
 316. Huquqiy munosabatlarning ob'ekti va sub'ektini aytib bering?
 317. Huquqiy layoqat va muomala layoqati o'rtasida qanday farqlar mavjud?
 318. «Huquqiy odat» deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 319. «Huquqiy pretsedent» deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 320. «Huquq manbai» deganda nimani tushunasiz va uning nechta shakli mavjud?
 321. «Normativ-huquqiy hujjat» tushunchasi va mohiyatini aytib bering?
 322. Normativ-huquqiy hujjatning belgilarini aytib bering?
 323. Normativ-huquqiy hujjatning qanday turlarini bilasiz?
 324. «Xalqaro shartnoma» tushunchasi va mohiyatini aytib bering?
 325. O'zbekistonda huquq manbalari nimalardan iborat?
 326. Xalqaro huquqiy manbalar nimalarni o'z ichiga oladi?
 327. O'zbekiston Respublikasi qonunlari qanday asosiy guruhlarga bo'linadi?
 328. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining alohida ahamiyatini aytib bering?
 329. «Konstitutsiyaviy qonunlar» deganda nimani tushunasiz va ularning oddiy qonunlardan qanday farqi bor?
 330. Qoraqalpog'iston Respublikasining qonunlari hududlarda qanday amal qiladi?
 331. Qonunning kuchga kirishi va o'z kuchini yo'qotishi vaqtlarini aytib bering?
 332. Qonunning zamonda va makonda amal qilishini aytib bering?
 333. «Qonunosti hujjatlari» deganda nimani tushunasiz?
 334. «Huquqiy ong» deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 335. «Huquqiy madaniyat» deganda nimani tushunasiz, uning ahamiyatini aytib bering?
 336. Huquqiy madaniyatni shakllantirishda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qanday rol` o'ynaydi?
 337. «Huquqbuzarlik» tushunchasi va mohiyatini aytib bering?
 338. Huquqbuzarlikning qanday belgilari mavjud?
 339. Ijtimoiy xavflilik qanday holatlarda vujudga kelishi mumkin?
 340. Huquqqa zidlik tushunchasining mohiyatini qanday tushunasiz?
 341. «Ayblilik» deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 342. Jazolanish, javobgarlik va jazo deganda nimani tushunasiz?
 343. Huquqbuzarlikning qanday turlari mavjud?
 344. Intizomiy huquqbuzarlik bilan fuqarolik huquqbuzarligi, ma'muriy huquqbuzarlik bilan jinoiy huquqbuzarlik o'rtasidagi farqlarni aytib bering?
 345. Intizomiy huquqbuzarlik deganda nimani tushunasiz?
 346. Fuqarolik huquqbuzarlik deganda nimani tushunasiz?
 347. Ma'muriy huquqbuzarlik deganda nimani tushunasiz?
 348. Huquqbuzarlik ob'ekti deganda nimani tushunasiz?
 349. Huquqbuzarlik sub'ekti deganda nimani tushunasiz?
 350. Yuridik javobgarlik deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 351. Yuridik javobgarlikning qanday turlari mavjud?
 352. Yuridik javobgarlikni amalga oshirish tartibini aytib bering?
 353. Intizomiy jazo qaysi holatlarda belgilanadi va uning qanday turlari mavjud?
 354. Fuqaroviy javobgarlik deganda nimani tushunasiz?
 355. Ma'muriy jazo turlarini aytib bering?
 356. Jinoiy jazolarning turlarini aytib bering?
 357. «Huquqni muhofaza qiluvchi organ» deganda nimani tushunasiz, ushbu tizimga qaysi organlar kiradi?
 358. Prokuratura organlarining bosh vazifasini aytib bering?
 359. Qonun hujjatlarida prokuratura organlariga qanday vazifalar yuklatilgan?
 360. Davlat xavfsizlik xizmatining huquqiy maqomini aytib bering?
 361. Davlat xavfsizlik xizmati tizimidagi islohotlar haqida nimalarni bilasiz?
 362. Davlat soliq tizimidagi islohotlar to'g'risida nimalarni bilasiz?
 363. Davlat soliq qo'mitasining asosiy vazifalarini aytib bering?
 364. Davlat bojxona organlarining huquqiy maqomini aytib bering?
 365. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qanday organ?
 366. Adliya organlari tizimini aytib bering?
 367. Adliya organlarining asosiy vazifalarini sanab bering?
 368. Davlat xizmatlari markazlari qanday maqsadlarda tashkil qilingan?
 369. Advokatura qanday organ, uning vazifalarini aytib bering?
 370. Notarial idoralarning huquqiy maqomini aytib bering?
 371. Notarial idoralarning asosiy vazifalarini aytib bering?
 372. Notarius faoliyati deganda nimani tushunasiz?
 373. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining mohiyatini aytib bering?
 374. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari qanday tarkib topgan?
 375. Harbiy xizmat deganda nimani tushunasiz?
 376. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontseptsiyasi nima maqsadda qabul qilingan?
 377. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontseptsiyaning bosqichlari va vazifalarini aytib bering?
 378. Fuqarolik huquq va burchlari qay tartibda vujudga kelishini aytib bering?
 379. Voyaga etmaganlarning muomala layoqatini belgilashda nimalar inobatga olinadi va u qachondan vujudga keladi?
 380. Voyaga etmaganlar qanday bitimlar tuza olishlari mumkin?
 381. emansipatsiya nima?
 382. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qoraqolpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, tuman, shahar hokimliklari huzuridagi Voyaga etmaganlar ishlari bo'yicha komissiyalarning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?
 383. Jinoyat qonunchiligi deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 384. Jinoyat uchun javobgarlik deganda nimani tushunasiz?
 385. Voyaga etmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan jazo turlarini aytib bering?
 386. Voyaga etmaganlik tushunchasining jinoyat sub'ekti yoshi tushunchasidan farqi nimada?
 387. Voyaga etmaganlarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llash tartibini aytib bering?
 388. Jinoyat qilguniga qadar o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxsning jinoyati haqidagi ishlar bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan holatlarni aytib bering?
 389. Voyaga etmaganlarning sodir etgan jinoyatlari yuzasidan ularga nisbatan olib boriladigan protsessual harakatlarning ahamiyatli jihatlarini aytib bering?
 390. Voyaga etmaganlarning sodir etgan jinoyatlari yuzasidan ularga nisbatan qo'llaniladigan ehtiyot choralari turlarini aytib bering?
 391. Bolaning o'z oilasidagi huquqlarini aytib bering?
 392. Bolaga ism qo'yish, uning ismi va familiyasini o'zgartirish tartibini aytib bering?
 393. Ota-onaning voyaga etmagan bolasiga tegishli yoki bolaning ota-onasiga tegishli mulkka egalik qilish tartibini aytib bering?
 394. Voyaga etmagan bolalarning mehnat qilish tartibini aytib bering?
 395. Bolalarning qay sharoitlarda mehnat qilishlariga yo'l qo'yilmaydi?
 396. Bolalarning ish vaqti qonunchilikda qanday belgilangan?
 397. Ham o'qib, ham mehnat qiluvchi voyaga etmaganlarga qanday imtiyozlar beriladi?
 398. O'zbekiston Respublikasida ratifikatsiya qilingan voyaga etmaganlarni mehnatga jalb qilish va bolalar mehnatidan foydalanishni tartibga soluvchi xalqaro-huquqiy hujjatlarni aytib bering?
 399. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga etmaganlar ota-onalari, farzandlikka oluvchilari yoki homiylarining yozma roziliklarisiz qanday harakatlarni amalga oshirishga haqli?
 400. Jazo deganda nimani tushunasiz, maqsadi va mohiyatini aytib bering?
 401. Qidiruv deganda nimani tushunasiz?
 402. Umumiy saylov huquqi deganda nimani tushunasiz, mohiyatini aytib bering?
 403. Konstitutsiyaviy davlatning asosiy printsiplari haqida ma'lumot bering?
 404. Oila kodeksining asosini tashkil qiluvchi g'oya haqida qanday ma'lumotga egasiz?
 405. Oila to'g'risidagi qonun hujjatlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
 406. Oilaviy munosabatlarni tartibga solish deganda nimani tushunasiz?
 407. Oilaviy-huquqiy munosabatlar deganda nimalarni tushunasiz?
 408. er va xotinning nikoh davomida orttirgan umumiy mulklari deganda nimani tushunasiz?
 409. Fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi oila qonunlarida nazarda tutilgan huquqlari, erkinliklari va majburiyatlari tarkibiga nimalar kiradi?
 410. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining predmeti haqida nimalarni bilasiz?
 411. Oila huquqining sub'ektlari deganda nimani tushunasiz?
 412. Oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi deganda nimani tushunasiz?
 413. Nikoh tushunchasiga ta'rif bering?
 414. Nikoh tuzish deganda nima tushuniladi?
 415. Ixtiyoriylik asosida nikoh tuzish qanday ahamiyatga ega?
 416. O'zbekiston Respublikasida belgilangan nikoh yoshi va uni istisno etuvchi holatlar haqida nimalarni bilasiz?
 417. Nikoh tuzilishiga monelik qiladigan holatlar haqida nimalarni bilasiz?
 418. Qanday hollarda nikoh haqiqiy emas deb topilishi mumkin?
 419. Nikoh yoshi to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun belgilangan javobgarlik haqida gapirib bering?
 420. Kimlar o'rtasida nikoh tuzilishi mumkin emas?
 421. er va xotinning familiya tanlash huquqi haqida nimalarni bilasiz?
 422. Ota-onaning bolalarga ta'lim-tarbiya berishga oid huquq va majburiyatlari qanday va nimalarda aks ettirilgan?
 423. er va xotinning umumiy mulkiga nimalar kiradi?
 424. er va xotinning shaxsiy foydalanishidagi buyumlari deganda nimani tushunasiz?
 425. er va xotinning shaxsiy mulklari sirasiga nimalar kiradi?
 426. er va xotinning umumiy mol-mulkini taqsimlanishi qanday tartibda amalga oshiriladi?
 427. BMT Bosh Assambleyasining 1993 yil 20 sentyabrdagi qarori asosida Xalqaro Oila kunini nishonlashdan maqsad nima?
 428. er va xotinning umumiy mol-mulki hisobidan o'rtadagi voyaga etmagan bolalar nomiga qo'yilgan omonatlar er-xotinning umumiy mol-mulkini bo'lish paytida e'tiborga olinadimi?
 429. er va xotinning umumiy mol-mulki ular nikohda bo'lgan davrda bo'linishi mumkinmi?
 430. Nikoh shartnomasi nima?
 431. Nikoh shartnomasiga er-xotin qanday qoidalarni kiritishi mumkin?
 432. er va xotin nikoh shartnomasida qanday tartiblar belgilanishi mumkin?
 433. Notarial shaklning nikoh shartnomasiga ta'siri qanday?
 434. Nikoh shartnomasiga er va xotin qanday qoidalarni kiritishga haqli?
 435. Nikoh shartnomasining asosiy jihatlari nimada?
 436. Qanday holatda nikohni FHDYo organlari tomonidan bekor qilish mumkin?
 437. Nikohni tugatish deganda nimani tushunasiz?
 438. Nikohdan ajralish tushunchasiga ta'rif bering?
 439. Nikohdan sud tartibida ajratish tushunchasiga ta'rif bering?
 440. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarida nikohdan ajratish tartibi haqida nimalarni bilasiz?
 441. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jinoyat huquqining asosiy manbai sifatidagi ahamiyati nimalarda ko'rinadi?
 442. O'zbekiston Respublikasida jinoyat huquqi printsiplarining asosini nima tashkil qiladi?
 443. Jinoyat huquqining asosiy printsiplariga qaysilar kiradi?
 444. Jinoyat huquqining qonuniylik printsipi haqida gapirib bering?
 445. Jinoyat huquqining fuqarolarning qonun oldida tengligi printsipi haqida gapirib bering?
 446. Jinoyat huquqining demokratizm printsipi haqida gapirib bering?
 447. Jinoyat huquqining insonparvarlik printsipi haqida gapirib bering?
 448. Jinoyat huquqining odillik printsipi haqida gapirib bering?
 449. Jinoyat huquqining javobgarlikning muqarrarligi printsipi haqida gapirib bering?
 450. Jinoyat huquqi huquqning boshqa sohalaridan qaysi jihatlari bilan farq qiladi?
 451. Jinoiy huquq normalari o'z mazmuniga ko'ra qanday qismlarga bo'linadi?
 452. Jinoiy qilmish haqida nimalarni bilasiz?
 453. Jinoyat tarkibi haqida nimalarni bilasiz?
 454. Jinoyat tarkibining birinchi elementi haqida nimalarni bilasiz?
 455. Jinoyat tushunchasiga ta'rif bering?
 456. Jinoyat tarkibining ob'ektiv tomon elementi haqida nimalarni bilasiz?
 457. Jinoyatning sub'ekti haqida nimalarni bilasiz?
 458. Jinoyat tarkibining sub'ektiv tomon elementi haqida nimalarni bilasiz?
 459. Jinoyat boshqa huquqbuzarliklardan qaysi belgilari bilan farqlanadi?
 460. «Jinoyat» tushunchasi ilk marotaba qaysi davlat manbasida uchratilgan?
 461. Jinoyat huquqi tarixida jinoyat tushunchasiga ta'rif birinchi marta qaysi manbaada va qanday mazmunda berilgan?
 462. Jinoyatning sub'ektiv tomoni o'zida nimalarni aks ettiradi?
 463. Jinoyatning qasddan sodir etilishi deb nimaga aytiladi?
 464. Jinoyat qonunchiligidagi to'g'ri yoki egri qasd degan tushunchalar haqida so'zlab bering?
 465. Barcha jinoyatlarning umumiy ob'ekti deganda nimani tushunasiz?
 466. Sub'ektiv tomonning mazmunida nimalar o'z aksini topgan?
 467. Jinoiy oqibat deganda nimani tushunasiz?
 468. Jinoyat sub'ektining shartlari qanday?
 469. Aqli rasolik deganda nimani bilasiz?
 470. Jinoyat sub'ektining zaruriy belgilariga nima kiradi?
 471. Jinoyat qonunidagi ishtirokchilik tushunchasi haqida nimalarni bilasiz?
 472. Jinoyat qonunida ishtirokchilikning turlari haqida gapirib bering?
 473. Jinoyatni bajaruvchilar deb nimaga aytiladi?
 474. Jinoyatni ishtirokchisi deb nimaga aytiladi?
 475. Jinoyatni tashkilotchisi deb nimaga aytiladi?
 476. Jismoniy shaxslarning javobgarligi tushunchasiga ta'rif bering?
 477. Jinoyatni dalolatchisi va yordamchisi deb nimaga aytiladi?
 478. Jazo tushunchasiga ta'rif bering?
 479. Jazo qanday maqsadda qo'llaniladi?
 480. Majburiy jamoat ishlari kimlarga nisbatan qo'llaniladi?
 481. Jarima jazo turi haqida nimalarni bilasiz?
 482. Afv deb nimaga aytiladi va kim tomonidan qo'llaniladi?
 483. Amnistiya haqida nimalarni bilasiz?
 484. Afv etishning ijrosi va huquqiy oqibati haqida nimalarni bilasiz?
 485. Amnistiyaning ijrosi va huquqiy oqibati qanday?
 486. Shaxsning ozodligi, sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi jinoyatlarga nimalar kiradi?
 487. Odamlarni ekspluatatsiya qilish deganda nimani tushunasiz?
 488. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning mazmuni nimalardan iborat?
 489. Odam savdosi jinoyati bo'yicha jabrlanuvchilarning ekspluatatsiya jarayoni nimalarda o'z aksini topgan?
 490. Odam savdosi jinoyati nima maqsadda sodir etiladi?
 491. Ayolni erga tegishga yoki nikohda yashashni davom ettirishga majbur qilish deganda nimani tushunasiz?
 492. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda insonlarni tengligi haqida nimalar bayon etilgan?
 493. Odam o'g'rilash jinoyati haqida gapirib bering?
 494. Zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish jinoyati haqida nimalarni bilasiz?
 495. Odamni o'g'rilash tushunchasiga ta'rif bering?
 496. Tuhmat jinoyatiga ta'rif bering va u nimalarda o'z aksini topgan?
 497. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 27-moddasida qanday huquq va erkinliklar qayd etib o'tilgan?
 498. Haqorat qilish jinoyati haqida nimalarni bilasiz?
 499. Insonning qadr-qimmati deganda qanday tushunchaga egasiz?
 500. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar haqida nimalarni bilasiz?
 501. Fuqarolar teng huquqliligining buzilishi haqida qanday ma'lumotga egasiz?
 502. Fuqarolarning teng huquqliligini buzish deganda nimani tushunasiz?
 503. Shaxsiy hayot daxlsizligini buzish deganda nimani tushunasiz?
 504. Fuqarolarning turar joyi daxlsizligini buzish deganda nimani tushunasiz?
 505. Xat-yozishmalar, telefonda so'zlashuv, telegraf yoki boshqa xabarlarning sir saqlanishi tartibini buzish deganda nimani tushunasiz?
 506. Fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish deganda nimani tushunasiz?
 507. G'ayriqonuniy ravishda bostirib kirish tushunchasi bo'yicha nimalarni bilasiz?
 508. Vijdon erkinligini buzish nima va unga Konstitutsiyamizda qanday ta'rif berilgan?
 509. Voyaga etmagan shaxslarni diniy tashkilotlarga jalb etish jinoyati haqida nimalarni bilasiz?
 510. Saylov yoki referendum tashkil qilish, ularni o'tkazish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish jinoyatining konstitutsiyaviy asoslari haqida gapirib bering.
 511. Saylov yoki referendum tashkil qilish, ularni o'tkazish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish jinoyati haqida nimalarni bilasiz?
 512. Saylov huquqining yoki ishonchli vakil vakolatlarining amalga oshirilishiga to'sqinlik qilish jinoyatining ob'ekti haqida nimalarni bilasiz?
 513. Mehnat qilish huquqini buzish jinoyatining konstitutsiyaviy asoslari haqida nimalarni bilasiz?
 514. Mehnat qilish huquqini buzish jinoyatining ob'ekti nima?
 515. Mualliflik yoki ixtirochilik huquqlarini buzish jinoyati haqida gapirib bering?
 516. Voyaga etmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyati va uning ob'ekti haqida gapirib bering?
 517. Voyaga etmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyati nimalarda ifodalanadi?
 518. Voyaga etmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyatini sodir qilish usuli qanday?
 519. Voyaga etmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyatining sub'ekti kim?
 520. Voyaga etmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyati tushunchasiga ta'rif bering?
 521. Ota-onani moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyati haqida gapirib bering?
 522. Ota-onani moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash jinoyatining sub'ektiv tomoni haqida nimani bilasiz?
 523. Voyaga etmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish jinoyati haqida gapirib bering?
 524. Voyaga etmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish deganda nimani tushunasiz?
 525. Voyaga etmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish jinoyatining ob'ekti haqida gapirib bering?
 526. Tilamchilik tushunchasi va uning uchun belgilangan javobgarlik haqida nimalarni bilasiz?
 527. Voyaga etmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish jinoyatining sub'ektiv tomoni qanday sodir etiladi?
 528. Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar haqida gapirib bering?
 529. Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlarning ob'ektiv tomoni nimalarda aks ettirilgan?
 530. O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar haqida gapirib bering?
 531. O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlarning ob'ekti haqida gapirib bering?
 532. O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlarning ob'ektiv tomoni haqida gapiri bering.
 533. O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga tajovuz qilish uchun qanday javobgarlik belgilangan?
 534. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish jinoyati haqida gapirib bering?
 535. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish jinoyatining ob'ekti haqida qanday ma'lumotga egasiz?
 536. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish jinoyatining ob'ektiv tomoni haqida qanday ma'lumotga egasiz?
 537. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish jinoyatining sub'ektiv tomoni haqida qanday ma'lumotga egasiz?
 538. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish jinoyati qachondan e'tiboran tugallangan hisoblanadi?
 539. Fitna tushunchasiga ta'rif bering?
 540. Mulk tushunchasi va uning konstitutsiyaviy asoslari haqida nimalarni bilasiz?
 541. O'zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyati haqida qanday ma'lumotga egasiz?
 542. O'zgalar mulkini talon-taroj qilishning ob'ektiv tomoni deganda nimani tushunasiz?
 543. O'zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyatining sub'ekti va sub'ektiv tomoni haqida gapirib bering?
 544. O'zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyatining ob'ektiv tomoni haqida gapirib bering (bosqinchilik misolida).
 545. Talon-taroj qilishning yashirinligi haqida nimalarni bilasiz?
 546. Tovlamachilik jinoyatining ob'ektiv tomoni haqida nimalarni bilasiz?
 547. Talonchilikning ijtimoiy xavfliligi nimada va uning tarkibiy elementlari haqida gapirib bering?
 548. O'g'rilik jinoyati tushunchasi va uning elementlari haqida nimalarni bilasiz?
 549. Huquqqa xiloflik degani nima?
 550. Talon-taroj qilish jinoyatining zaruriy belgisi nimalarda ifoda etilgan?
 551. Soxta bankrotlik haqida qanday ma'lumotga egasiz?
 552. Soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyati haqida gapirib bering?
 553. elektr, issiqlik, gaz yoki suv ta'minotidan foydalanish qoidalarini buzish jinoyati haqida gapirib bering?
 554. O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati necha turga bo'linadi?
 555. Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlarning ob'ektiv tomoni nimalarda aks ettirilgan?
 556. Hokimiyatni yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish haqida nimalarni bilasiz?
 557. Pora olish jinoyatining tarkibiy elementlari haqida so'zlab bering?
 558. Pora olish jinoyatining sub'ektiv tomoni haqida gapirib bering?
 559. Pora berish tushunchasi haqida nimalarni bilasiz?
 560. Yolg'on vositachi tushunchasi (pora jinoyatida) haqida nimalarni bilasiz?
 561. Pora va vositachi tushunchalari haqida nimalarni bilasiz?
 562. Pora bilan bog'liq jinoyatning sub'ektiv tomoni haqida so'zlab bering?
 563. Mansabdor shaxs tomonidan o'z mansab mavqedan foydalanish haqida gapirib bering?
 564. Mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish jinoyati haqida nimalarni bilasiz?
 565. Mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish jinoyatining tarkibiy elementlari haqida gapirib bering?
 566. Sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish jinoyatining tarkibiy elementlari haqida nimalarni bilasiz?
 567. Ommaviy kasallanish haqida gapirib bering?
 568. Yong'in xavfsizligi qoidalari deganda nimani tushunasiz?
 569. Yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatining ob'ekti va ob'ektiv tomoni haqida so'zlab bering?
 570. Axborot tushunchasiga ta'rif bering?
 571. Axborotdan erkin foydalanish huquqi haqida gapirib bering?
 572. Axborotlashtirish qoidalarini buzish deganda nimani tushunasiz?
 573. Axborotdan foydalanish qoidalarini buzish jinoyati haqida gapirib bering?
 574. Yuridik va jismoniy shaxslarning axborot tizimlarini xalqaro axborot tarmoqlariga qonunga xilof ravishda ulash deganda nimani tushunasiz?
 575. Axborotlashtirish qoidalarini buzish jinoyatining tarkibiy elementlari haqida nimalarni bilasiz?
 576. Moliya atamasi tushunchasi va uning vujudga kelishi haqida nimalarni bilasiz?
 577. Konstitutsiya – moliya-kredit huquqining asosiy manbai deganda nimani tushunasiz?
 578. Davlatning moliyaviy faoliyati haqida gapirib bering?
 579. Moliyaviy munosabatlarning guruhlari haqida nimalarni bilasiz?
 580. O'zbekiston Respublikasi moliya tizimi qanday bo'g'inlardan tarkib topgan?
 581. Markazlashgan va markazlashmagan fondlar haqida gapirib bering?
 582. Davlatning moliyaviy faoliyati qanday printsiplar asosida amalga oshiriladi?
 583. Moliyaviy huquqiy munosabat haqida nimalarni bilasiz?
 584. Moliyaviy munosabatlarning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?
 585. Moliyaviy-huquqiy munosabatlarning turlari haqida aytib bering?
 586. Moddiy va protsessual huquqiy munosabatlar haqida gapirib bering?
 587. Moliya huquqiy sub'ektlarining ijtimoiy-hududiy tuzilmasi haqida gapirib bering?
 588. Moliya huquqiy sub'ektlarining jamoa sub'ektlari tuzilmasi haqida gapirib bering?
 589. Moliya huquqiy sub'ektlarining individual sub'ektlar tuzilmasi haqida gapirib bering?
 590. Byudjet huquqi deganda nimani tushunasiz?
 591. Byudjet tushunchasi va huquqi haqida gapirib bering?
 592. Byudjetning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
 593. Byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlari haqida nimalarni bilasiz?
 594. Byudjet jarayoni tushunchasiga ta'rif bering?
 595. Byudjet so'zi qaysi tildan olingan va uning ma'nosi nima?
 596. Byudjet jarayoni ishtirokchilari deganda nimani tushunasiz?
 597. O'zbekiston Respublikasining byudjet tizimi qanday printsiplarga asoslanadi?
 598. Davlat byudjeti va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati haqida nimalarni bilasiz?
 599. Byudjet tashkiloti haqida gapirib bering?
 600. Davlat byudjeti qanday darajadagi byudjetlardan tashkil topadi?
 601. Hududiy moliya organlari tushunchasiga ta'rif bering?
 602. Moliyaviy majburiyatlar deganda nimalarni tushunasiz?
 603. Moliya yili deb nimaga aytiladi?
 604. Davlat daromadlari haqida gapirib bering?
 605. Markazlashgan daromadlar haqida gapirib bering?
 606. Davlat daromadlari va ular o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar haqida nimalarni bilasiz?
 607. Davlatning markazlashtirilmagan daromadlari tushunchasiga ta'rif bering?
 608. Soliq turlari haqida nimalarni bilasiz?
 609. Majburiy to'lovlar jumlasiga nimalar kiradi?
 610. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning elementlariga nimalar kiradi?
 611. O'zbekistonda soliq solishning soddalashtirilgan tartibidagi qanday soliq turlari qo'lanilmoqda?
 612. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning elementlari haqida gapirib bering?
 613. Soliq huquqi munosabatlari qanday xususiyatlarga ega?
 614. Soliq sohasidagi huquqiy munosabatlar deganda nimalarni tushunasiz?
 615. Davlat krediti deb nimaga aytiladi?
 616. ekologiya huquqining manbalari deganda nimani tushunasiz?
 617. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida jismoniy va yuridik shaxslarning ekologiya sohasidagi huquqi, burchlari va erkinliklarini ifoda etishlari uchun qanday qoidalar belgilangan?
 618. Ekologiya huquqi deganda nimani tushunasiz?
 619. ekologik javobgarlik deganda nimani tushunasiz?
 620. Jinoyat-protsessual huquq deganda nimani tushunasiz?
 621. Xalqaro huquq printsiplarining jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida e'tirof etilishi haqida nimalarni bilasiz?
 622. Jinoyat-protsessual qonun hujjatlarining vazifalariga nimalar kiradi?
 623. Jinoyat protsessi deganda nimani tushunasiz?
 624. Jinoyat protsessining vazifalari deganda nimani tushunasiz?
 625. Jinoyat protsessida ishtirok etuvchi shaxslar deganda kimlar nazarda tutiladi?
 626. Jinoyat protsessi bosqichlari deganda nimani tushunasiz?
 627. Qanday hollarda sudya, shuningdek xalq maslahatchisi, prokuror, tergovchi, surishtiruvchi, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, sud majlisining kotibi jinoyat ishini yuritishda ishtirok etishga haqli emas va o'zini o'zi rad qilmog'i lozim?
 628. Sudning jinoyat ishini yuritishda qatnashishini inkor etuvchi holatlar deganda nimani tushunasiz?
 629. Dalil deb nimaga aytiladi?
 630. Dalillarning aniqlanishi deganda nimani tushunasiz?
 631. Isbot qilishda qanday holatlar aniqlanadi?
 632. Tergov yoki sud harakatlari jarayonida olib qo'yiladigan narsalar va hujjatlar qanday tartibga solinadi?
 633. So'roq qilish tergov harakati deganda nimani tushunasiz?
 634. Isbot qilishda taqiqlanadigan holatlar nimalardan iborat?
 635. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasidagi «Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari»ga muvofiq amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlarni sanab bering?
 636. «Huquqiy ong» tushunchasiga tarif bering?
 637. «Huquqqa hurmatsizlik» qilish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
 638. Huquqiy madaniyat poydevori insonning qanday fazilatlaridan tashkil topadi?
 639. Qonunni bilish insonga nima beradi?
 640. «Xalqaro shartnoma» tushunchasiga tarif bering?
 641. Xalqaro huquq funktsiyalari deganda nimani tushunasiz?
 642. Xalqaro huquqning asosiy funktsiyalarini sanang va ularni sharhlab bering?
 643. Xalqaro huquqning «barqarorlashtiruvchi» funktsiyasini tushuntirib bering?
 644. Xalqaro huquqning «tartibga soluvchi» funktsiyasini tushuntirib bering?
 645. Xalqaro huquqning «muhofaza etuvchi» funktsiyasini tushuntirib bering?
 646. Xalqaro huquqning «axborot-tarbiyalovchi» funktsiyasini tushuntirib bering?
 647. «Xalqaro huquq printsiplari» tushunchasiga ta'rif bering?
 648. Xalqaro huquq tamoyillarini sanab bering?
 649. «Xalqaro munosabatlar» tushunchasiga ta'rif bering?
 650. «Xalqaro ommaviy huquq» tushunchasiga ta'rif bering?
 651. «Xalqaro shaxsiy huquq» tushunchasiga ta'rif bering?
 652. Dunyoda nechta huquq tizim oilalari mavjud va ularga ta'rif bering?
 653. Roman-german yoki kontinental «huquqiy oila»si haqida so'zlab bering?
 654. Ingliz-Amerika «huquqiy oila»si yoki «umumiy huquq» tizimi haqida so'zlab bering?
 655. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlarning o'ziga xos xususiyatlarini aytib bering?
 656. «2017–2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi»da tashqi siyosatning qanday choralari nazarda tutilgan?
 657. BMT Ustavi tasdiqlangan vaqti va uni imzolagan davlat haqida gapirib bering?
 658. O'zbekistoning BMTga a'zoligi hamda hozirgi kunda BMTda nechta davlat ishtirok etishi haqida ma'lumot bering?
 659. BMTning harbiy kuchlaridan qaysi holatlarda foydalanish mumkin?
 660. BMTga a'zo davlatlar o'z harakatlarini qanday tamoyillarga asosan amalga oshiradi?
 661. BMTning asosiy maqsadlari haqida so'zlab bering?
 662. BMT tuzilmasi haqida nimalarni bilasiz?
 663. «Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi» qachon qabul qilingan?
 664. BMT Bolalar Fondi (YuNISEF) qachon tashkil topganligi va uning asosiy vazifalari haqida ma'lumot bering?
 665. «Bola huquqlari deklaratsiyasi» va uning asosiy maqsadlari haqida ma'lumot bering?
 666. Bolalar huquqlari haqidagi Konventsiya qabul qilingan vaqt va unda nazarda tutilgan 18 yoshga to'lmagan shaxslarning elementar huquqlari haqida nimalarni bilasiz?
 667. «Fuqarolik» tushunchasiga ta'rif bering?
 668. O'zbekiston Respublikasida xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari nimaga asosan ta'minlanadi?
 669. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish asoslarini aytib bering?
 670. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqish mumkin bo'lmagan holatlarni aytib bering?
 671. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotishning asoslari haqida gapirib bering?
 672. Inson huquqlari va erkinliklarini himoyalash bilan bog'liq davlat ichki mexanizmining asosiy bo'g'inlari haqida gapirib bering?
 673. Mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha qo'shimcha milliy muassasalar haqida gapirib bering?
 674. «Fuqaroligi bo'lmagan shaxslar» tushunchasiga ta'rif bering?
 675. «Huquq» tushunchasiga ta'rif bering?
 676. «Huquqiy davlat» tushunchasiga ta'rif bering?
 677. «Konstitutsiyaviy huquq» atamasi qanday ma'nolarda qo'llaniladi?
 678. Konstitutsiyaviy huquqning fan sifatidagi ahamiyati haqida nimalarni bilasiz?
 679. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tuzilishi haqida gapirib bering?
 680. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining kirish qismi — muqaddimasida nima haqida yozilgan?
 681. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining birinchi bo'limida nimalar haqida so'z yuritiladi?
 682. Insonparvarlik printsipi haqida so'zlab bering?
 683. O'zbekiston Respublikasi hududida o'lim jazo chorasi qachon bekor qilingan?
 684. «Demokratiya» tushunchasiga ta'rif bering?
 685. O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatida xalqning o'rni haqida gapirib bering?
 686. O'zbekiston Respublikasida xalq hokimiyatchiligi haqida so'zlab bering?
 687. Vakolatli organlarga ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqi deganda nimani tushunasiz?
 688. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining siyosiy huquqlari haqida gapirib bering?
 689. Qanday hollarda shaxs konstitutsion erkinliklardan to'liq foydalana olmaydi?
 690. Fuqarolarning konstitutsiyaviy majburiyatlarini sanab o'ting?
 691. «Ma'muriy huquq» tushunchasiga ta'rif bering?
 692. Ma'muriy huquq qanday munosabatlarni tartibga soladi?
 693. Ma'muriy huquq tamoyillarini sanab bering va ularni izohlab bering?
 694. Ma'muriy huquq manbalariga nimalar kiradi?
 695. Ma'muriy huquq sub'ektlarini sanab bering?
 696. Jamoat birlashmalari ijtimoiy muammolarni hal qilishda qanday o'rin tutadi?
 697. Huquqiy javobgarlikning maqsadi?
 698. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi haqida nimalarni bilasiz?
 699. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun hujjatlarining vazifalari haqida gapirib bering?
 700. «Ma'muriy majburlash» tushunchasiga ta'rif bering?
 701. «Ma'muriy huquqbuzarlik» tushunchasiga ta'rif bering?
 702. Ma'muriy jazo choralarining turlarini sanab bering?
 703. Asosiy va qo'shimcha ma'muriy jazo choralarini aytib bering?
 704. «Ma'muriy jazo» tushunchasi va maqsadi haqida aytib bering?
 705. Ma'muriy javobgarlik sub'ektlari haqida so'zlab bering?
 706. Ma'muriy jarima jazo chorasi haqida so'zlab bering?
 707. «Musodara qilish» ma'muriy jazo chorasi haqida gapirib bering?
 708. «Maxsus huquqdan maxrum qilish» ma'muriy jazo chorasi haqida gapirib bering?
 709. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni kimlar ko'rib chiqish huquqiga ega?
 710. «Ma'muriy qamoq» ma'muriy jazo chorasi haqida gapirib bering?
 711. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik huquqi manbalariga nimalar kiradi?
 712. Fuqarolik qonun hujjatlari qanday munosabatlarni tartibga soladi?
 713. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi haqida gapirib bering?
 714. Fuqarolik-huquqiy munosabatlar sub'ektlari haqida so'zlab bering?
 715. Fuqarolik-huquqiy munosabatlardagi fuqarolarning huquqlari haqida aytib bering?
 716. «Yuridik shaxs» tushunchasiga ta'rif bering?
 717. «Huquqiy layoqat» va «muomala layoqati» tushunchalariga ta'rif bering?
 718. «Huquqiy layoqat» va «muomala layoqati» o'zaro farqlarini aytib bering?
 719. Muomala layoqati haqida nimalarni bilasiz?
 720. Fuqorolik-huquqiy munosabatlarda voyaga etmaganlar qanday bitimlar tuza olishadi?
 721. Muomalaga layoqatsiz deb tan olish asoslari va tartibi haqida ma'lumot bering?
 722. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga muvofiq bitimlarga qanday talablar qo'yilgan?
 723. «Bitimlar» tushunchasini ta'riflab, ularning turlarini sanab bering?
 724. Qanday hollarda bitimlar haqiqiy emas deb topiladi?
 725. «Vakillik» tushunchasiga ta'rif bering?
 726. «Ishonchnoma» tushunchasiga ta'rif bering va u haqida nimalarni bilasiz?
 727. Fuqarolar va yuridik shaxslarning qanday harakatlari bitim deb tan olinadi?
 728. Mulk huquqi, mulkdan foydalanish va mulkga egalik qilish tushunchalariga ta'rif bering?
 729. Foydalanish va egalik qilish tushunchalarining bir-biridan farqi nimada?
 730. Mulk huquqining vujudga kelish asoslarini sanab bering?
 731. Mulk huquqining bekor qilinishi haqida gapirib bering?
 732. Mulk huquqining bekor qilinishi xususiyatlari haqida gapirib bering?
 733. O'zbekistonda qanday mulkchilik shakllari mavjud va ularga egalik qilish huquqining sub'ektlari kim hisoblanadi?
 734. «Shartnoma» tushunchasiga ta'rif bering?
 735. Fuqarolik-huquqiy shartnomaning asosiy belgilarini sanab bering?
 736. Shartnomani tuzishning asosiy qoidalari haqida gapirib bering?
 737. Xayr-ehson shartnomasining hadya shartnomasidan farqini aytib bering?
 738. Ayirboshlash (almashish) shartnomasi haqida gapirib bering?
 739. Iste'molchi va sotuvchi tushunchalariga ta'rif bering?
 740. Kassa cheki va tovar cheki tushunchalariga ta'rif bering?
 741. O'zbekiston Respublikasining 1996 yil 26 apreldagi «Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq tovarlar haqidagi ma'lumotlarda nimalar ko'rsatilishi lozim?
 742. Muvofiqlik sertifikati va ishlab chiqaruvchi tushunchalariga ta'rif bering?
 743. Past sifatli yoki nuqsonli tovar sotilgan taqdirda, iste'molchi nimalarni talab qilishga haqli?
 744. Tovarni ayni shunday rusumli (modelli, artikulli) maqbul sifatli tovarga almashtirib berish, tovarni boshqa rusumdagi (modelli, artikulli) ana shunday tovarga almashtirib, uning xarid narxini qayta hisob-kitob qilish, xarid narxini nuqsonga mutanosib ravishda kamaytirish, shartnomani bekor qilib, ko'rilgan zararni tiklash harakatlarni tushuntirib bering?
 745. Iste'molchilarning majburiyatlarini aytib bering?
 746. Tovarning yaroqlilik kafolati va muddati haqida gapirib bering?
 747. Tovarni qabul qilishdagi majburiyatlar haqida so'zlab bering?
 748. Tovarning narxi haqida ma'lumot bering?
 749. Tovarni sug'urtalash majburiyati haqida so'zlab bering?
 750. Mamlakatimizda iste'molchilar huquqlarining davlat tomonidan himoya qilinishini ta'minlaydigan idoralarni aytib bering?
 751. Mamlakatimizda iste'molchilar huquqlarining davlat tomonidan himoya qilinishini ta'minlaydigan idoralarning majburiyatlari haqida gapirib bering?
 752. Iste'molchilar birlashmalari haqida so'zlab bering?
 753. Iste'molchilar huquqlarini sud orqali himoya qilishi haqida aytib bering?
 754. Intellektual mulk tushunchasiga ta'rif bering?
 755. Mualliflik huquqi tushunchasiga ta'rif bering?
 756. Mualliflik huquqining yuzaga kelishi haqida so'zlab bering?
 757. Mualliflik huquqi manbalarini sanab bering?
 758. Nimalar mualliflik huquqi ob'ektlari hisoblanmaydi?
 759. Mualliflik huquqining amal qilish muddatlari haqida gapirib bering?
 760. Mualliflik shartnomasi tushunchasiga ta'rif bering?
 761. Mualliflik huquqlarining xalqaro muhofazasi haqida so'zlab bering?
 762. Sud majlisini o'tkazish tartibi haqida gapirib bering?
 763. Fuqarolik ishlari bo'yicha sud ishi qatnashchilari haqida so'zlab bering?
 764. Fuqarolik ishlari bo'yicha sud ishini ko'rish bosqichlarini aytib bering?
 765. Sud hukmi bo'yicha shikoyatlar berish tartibi haqida so'zlab bering?
 766. Mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari haqida nimalarni bilasiz?
 767. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyada mehnat qilish huquqi qanday tartibga solingan?
 768. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va Mehnat kodeksiga muvofiq mehnatni huquqiy tartibga solishning tamoyillari haqida gapirib bering?
 769. Mehnat huquqi va mehnatga oid munosabatlar tushunchasiga ta'rif bering?
 770. Mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlarining vazifalari haqida gapirib bering?
 771. Mehnat qonun hujjatlarining manbalarini sanab bering?
 772. Mehnatga oid munosabatlar ishtirokchilari (sub'ektlari)ni sanab bering?
 773. Mehnat huquqining asosiy tamoyillari haqida gapirib bering?
 774. Mehnat kodeksiga muvofiq qanday hollarda ishlash majburiy hisoblanmaydi?
 775. Xodimlarning manfaatlarini qaysi tashkilotlar himoya qiladi?
 776. «Mehnat shartnomasi» tushunchasiga ta'rif bering?
 777. Ish beruvchi bo'lish shartlarini aytib bering?
 778. Mehnat shartnomasiga asosan xodimning majburiyatlarini sanab bering?
 779. Mehnat shartnomasiga asosan ish beruvchining majburiyatlarini sanab bering?
 780. Mehnat shartnomasi haqida nimalarni bilasiz?
 781. Voyaga etmaganlarni ishga qabul qilish xususiyatlari haqida nimalarni bilasiz?
 782. Voyaga etmaganlarni ishga qabul qilishdagi qo'shimcha kafolat va imtiyozlar haqida nimalarni bilasiz?
 783. 15 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan voyaga etmaganlarni ishga joylashish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni sanab bering?
 784. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga etmaganlarni ishga joylashish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni sanab bering?
 785. 18 yoshdan ishga joylashish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni sanab bering?
 786. Ishga qabul qilinib ish faoliyatiga kirishgunga qadar amalga oshiriladigan harakatlarni aytib bering?
 787. Ish faoliyati davrida tibbiy ko'rikdan o'tish taribini tushuntirib bering?
 788. Ishga qabul qilishda kimlardan sog'lig'i to'g'risida tibbiy ma'lumotnoma talab qilinadi?
 789. Mehnat daftarchasi haqida ma'lumot bering?
 790. Sinov muddati deganda nimani tushunasiz?
 791. Kimlarga nisbatan sinov muddatini belgilash mumkin emas?
 792. Mehnat haqi miqdorini belgilash haqida nimani bilasiz?
 793. Ish haqi tushunchasiga ta'rif bering?
 794. Voyaga etmagan shaxsning mehnatiga haq to'lash tartibi haqida gapirib bering?
 795. O'zbekiston Respublikasida mehnatga haq to'lashning asosiy shakllari haqida gapirib bering?
 796. Mehnat haqining miqdori qanday tartibda belgilanadi?
 797. Ish vaqtidan tashqari ishlar hamda dam olish va bayram kunlaridagi ishlar uchun haq to'lashning xususiyatlari haqida gapirib bering?
 798. Ishchi mehnat intizomini buzganligi uchun unga qanday ta'sir choralari qo'llanishi mumkinligi va uning tartibini tushuntirib bering?
 799. Intizomiy jazoning amal qilish muddati va uni rasmiylashtirish tartibi haqida gapirib bering?
 800. Mehnat ta'tilini berish muddatlari haqida gapirib bering?
 801. Mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligi haqida so'zlab bering?
 802. Mehnatga ijodiy munosabatda bo'lganligi va ishdagi yuqori ko'rsatkichlari uchun xodimga qanday rag'batlantirish choralari qo'llanilishi mumkin?
 803. Mehnat qonunchiligiga asosan ish vaqtining taqsimoti haqida gapirib bering?
 804. Mehnat qonunchiligiga asosan «dam olish vaqti» tushunchasiga ta'rif bering va uning taqsimoti haqida gapirib bering?
 805. Mehnat shartnomasining bekor qilinishi tartibini tushuntiring?
 806. Ishsizlar tushunchasiga ta'rif bering.
 807. «Neustoyka (jarima)» tushunchasiga ta'rif bering xamda mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari haqida gapirib bering?
 808. Mehnat qonunchiligiga asosan mehnat shartnomasi ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilinishi holatlarini sanab bering?
 809. Mehnat nizolari tushunchasini ta'riflang va ularning turlari haqida gapirib bering?
 810. Mehnat nizolarini kim va qanday tartibda ko'rib chiqadi?
 811. Mehnat nizolarini ko'rib chiqish tartibi haqida gapirib bering?
 812. Mehnat nizolari komissiyasi ishtirokchilarining vazifalari haqida gapirib bering?
 813. Ushlash, ushlab turish, hibs tushunchalariga ta'rif bering?
 814. Korruptsiya tushunchasiga ta'rif bering?
 815. Kompensatsiya tushunchasiga ta'rif bering?
 816. Deklaratsiya tushunchasiga ta'rif bering?
 817. «Vandalizm» tushunchasiga ta'rif bering?
 818. Jismoniy va yuridik shaxs tushunchasiga ta'rif bering?
 819. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan yuridik shaxsning huquqiy javobgarligi nazarda tutilganmi?
 820. Ayblanuvchi tushunchasiga ta'rif bering?
 821. Aqli noraso shaxs deganda kimni tushunasiz?
 822. Tuxmat va haqorat qilishning farqlari va ushbu harakatlar uchun qanday javobgarlik belgilangan?
 823. Voyaga etmaganlarning huquqiy javobgarligi haqida gapirib bering?
 824. «Taomil, odat» tushunchasiga ta'rif bering?
Safdorlar uchun
 1. O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat sifatida qanday huquqlarga ega?
 2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra shaxsning huquqiy maqomini tushuntirib bering?
 3. Davlat tushunchasiga ta'rif bering?
 4. Davlatning tashqi funktsiyalariga nimalar kiradi va ularni ta'riflang?
 5. Davlatning ichki funktsiyalariga nimalar kiradi va ularni ta'riflang?
 6. Davlat shakllari deganda nimani tushunasiz va boshqaruv shakliga ta'rif bering?
 7. Respublika boshqaruv shakli qanday turlarga bo'linadi, ularga ta'rif va misollar keltiring?
 8. Davlat organlari qanday turlarga bo'linadi va ular haqidagi tasavvuringizni ayting?
 9. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga nomzod bo'lgan shaxslarga qanday talablar qo'yilgan?
 10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qanday vakolatlarga ega?
 11. O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi qanday vakillik organi hisoblanadi va uni ikki palatali qilishdan maqsad nima?
 12. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik va Senati palatalarining asosiy vazifalari?
 13. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a'zosi bo'lishi uchun nomzodlarga qanday talablar qo'yiladi?
 14. Oliy Majlisning mutloq vakolatlari nmalardan iborat?
 15. Kimlar Oliy Majlisda Qonunchilik tashabbusi huquqiga ega va bu huquq qanday amalga oshiriladi?
 16. O'zbekiston Respublikasining sud tizimini ayting va ularga ta'rif bering?
 17. Sud-huquq tizimini izchil demokratlashtirish va liberallashtirish bo'yicha so'nggi yillarda olib borilgan ishlar nimalardan iborat?
 18. Huquq normasi nima va uning vazifalarini ayting?
 19. Huquqiy norma tuzilishiga ko'ra bir-biri bilan bog'liq bo'lgan qanday tarkibiy qismdan tashkil topishi mumkin?
 20. Konstitutsiyaviy huquq sohasida qanday munosabatlarni tartibga soladi?
 21. Jinoyat huquqi sohasi orqali qanday munosabatlar tartibga solinadi va unga misollar keltiring?
 22. Huquq institutlari nima va unga misollar keltiring?
 23. Huquqiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz va unga misollar keltiring?
 24. Huquqiy munosabat tuzilishiga ko'ra qanday elementlarni o'z ichiga oladi va bu elementlarni misollar orqali tushuntiring?
 25. Huquqiy munosabatlarda ishtirok etuvchilar, ya'ni sub'ektlar qanday layoqatlarga ega bo'lishlari talab etiladi va ularni ta'riflang?
 26. Huquqiy odat nima va bunga misollar keltiring?
 27. Yuridik pretsedent nima va u qaysi davlatlarning huquq manbai hisoblanadi?
 28. Normativ-huquqiy hujjat nima, u qanday qoidalarni o'z ichiga oladi?
 29. Normativ-huquqiy hujjatlarning qanday turlari mavjud?
 30. O'zbekiston Respublikasi qonunlarini qanday guruhlarga bo'lish mumkin?
 31. Konstitutsiyaviy qonunlar qanday qonunlar hisoblanadi va ular qanday qabul qilinadi?
 32. Kodekslashtirilgan qonun bu nima, unga misollar keltiring?
 33. Qonun vaqt bo'yicha qanday tartibda kuchga kiradi?
 34. Qonun vaqt bo'yicha qanday tartibda kuchini yo'qotadi va qonunni orqaga qaytish kuchi qo'llaniladimi?
 35. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshlig'i sifatida qanday normativ-hujjatlar chiqaradi va ularni tavsiflab bering?
 36. Qonun osti hujjatlari qaysi turdagi hujjatlar kiradi va ular kimlar tomonidan qabul qilinadi?
 37. Huquqiy ong nima va u qanday shakllanadi?
 38. Huquqbuzarlik tushunchasi va turlari?
 39. Huquqbuzarlikning qanday belgilari mavjud va ularni ta'riflab bering?
 40. Intizomiy huquqbuzarlik nima, unga misollar keltiring?
 41. Fuqarolik huquqbuzarlik nima, unga misollar keltiring?
 42. Jinoyat va jinoiy javobgarlik deganda nimani tushunasiz?
 43. Ma'muriy huquqbuzarlik deganda nimani tushunasiz va unga misollar keltiring?
 44. Huquqbuzarlikning ob'ekti deganda nimani tushunasiz?
 45. Huquqbuzar kim, huquqbuzarlik sub'ekti deganda nimani tushunasiz?
 46. Yuridik javobgarlik nima va uning turlarini ta'riflab bering?
 47. Yuridik javobgarlik qanday tartibda amalga oshadi va uning qanday turlari farqlanadi?
 48. Intizomiy javobgarlik qaysi kodeks bilan tartibga solinadi va bu javobgarlikning qanday turlari bor?
 49. Fuqaroviy javobgarlik nima va u qanday tartibda amalga oshiriladi?
 50. Ma'muriy javobgarlik nima va uning qanday jazo turlari bor?
 51. Jinoiy jazolar qaysi kodeksda berilgan va ularning turlarini yoritib bering?
 52. Jinoiy javobgarlikning asosiy va qo'shimcha jazo choralarini ayting?
 53. Nima uchun O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilindi va uning o'rniga qanday jazolar joriy etish belgilandi?
 54. Huquqni muhofaza qiluvchi davlat organi deganda nimani tushunasiz?
 55. O'zbekiston Respublikasida huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari tizimini, asosan nimalar tashkil qiladi va ularni ta'riflang?
 56. Prokuratura organlari va ularning xodimlari hisoblangan prokurorlarning vazifalari nimalardan iborat?
 57. Majburiy ijro byurosi qachon tashkil etildi va uning zimmasiga qanday vazifalar yuklatildi?
 58. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati qanday vazifalarni amalga oshiradi?
 59. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi qanday organ va maqsadlari nima?
 60. Davlat soliq qo'mitasining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
 61. Bojxona organlarining asosiy vazifalarini ayting?
 62. Adliya organlari tizimi qandayligini ayting?
 63. Adliya organlari faoliyatiga kim rahbarlik qiladi va u qanday tayinlanadi?
 64. Adliya organlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
 65. Yagona darcha nima va u nima maqsadda tashkil etildi?
 66. Advokat so'zi qanday ma'noni anglatadi va kimlar advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin?
 67. Qanday shaxslarni advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishga yo'l qo'yilmaydi?
 68. Qonunga ko'ra advokatlar qanday turdagi yuridik xizmatlarni ko'rsatadilar?
 69. Notarial idoralar qaysi organ tomonidan tashkil etiladi va kimlar notarius bo'lishi mumkin?
 70. Notarial idoralari vazifalari nimalardan iborat?
 71. O'zbekiston Respublikasining Qurolli Kuchlari nima maqsadda tuzilgan?
 72. Fuqarolik huquqi sohasi qanday munosabatlarni tartibga soladi?
 73. Shaxsning muomala va huquqiy layoqati deganda nima tushunasiz?
 74. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga etmaganlar qanday fuqarolik huquqlariga ega?
 75. 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan kichik yoshdagi bolalar qanday fuqarolik huquqlariga ega?
 76. Huquqbuzarliklarning xususiyati va belgilariga qarab qanday guruhga ajratish mumkin va ularga ta'rif bering?
 77. O'n sakkiz yoshga to'lmasdan jinoyat sodir etgan shaxslarga qanday jazolar qo'llaniladi?
 78. Voyaga etmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan jinoiy javobgarlik turiga kiruvchi jarima jazosi haqida ma'lumot bering.
 79. Voyaga etmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan jinoiy javobgarlik turiga kiruvchi axloq tuzatish ishlari jazosi haqida ma'lumot bering.
 80. Voyaga etmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan ozodlikni cheklash, majburiy jamoat ishlari jinoiy jazosi haqida ma'lumot bering.
 81. Voyaga etmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan jinoiy javobgarlik turiga kiruvchi ozodlikdan mahrum qilish jazosi haqida ma'lumot bering.
 82. Jinoyat qilgunga qadar o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxsning jinoyati haqidagi ishlar bo'yicha nimalar aniqlanishi lozim?
 83. O'n besh yoshga to'lgan bolalar qanday tartibda ishga qabul qilinadi?
 84. Mehnat qonunchiligiga ko'ra ish vaqti voyaga etmaganlarga qancha etib belgilangan?
 85. Jinoyat sodir etilgunga qadar 14 yoshga to'lgan shaxslar qanday jinoyatlar uchun javobgarlikka tortiladilar?
 86. Jazo qanday maqsadda qo'llaniladi?
 87. Afv deb nimaga aytiladi va kim tomonidan qo'llaniladi?
 88. Amnistiya haqida nimalarni bilasiz?
 89. Konstitutsiya so'zi qanday ma'noni anglatadi va unda nimalar belgilab qo'yiladi?
 90. Konstitutsiya bilan konstitutsiyaviy huquq o'rtasidagi farqli jihatlarni ayting.
 91. Huquq tushunchasiga ta'rif bering?
 92. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi loyihasi qachondan boshlab ishlab chiqilgan?
 93. Konstitutsiya muqaddimasida nimalar aks ettirilgan?
 94. Suverenitet nima, davlat suvereniteti deganda nimani tushunasiz?
 95. Xalq hokimiyatchiligi atamasi qanday ma'noni anglatadi va u birinchi bo'lib qaerda paydo bo'lgan?
 96. Demokratiyaning qanday shakllari bor, ularni yoritib bering?
 97. Hokimiyatning bo'linish printsipini tushuntirib bering, bu printsip nima uchun kerak?
 98. Tashqi siyosat deganda qanday faoliyatni tushunasiz?
 99. BMT qachon tashkil topgan va O'zbekiston unga qachon a'zo bo'lgan?
 100. O'zbekiston qanday xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik olib bormoqda?
 101. Fuqarolarning huquq va erkinliklari qanday guruhlarga bo'linadi?
 102. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra fuqarolar qanday siyosiy huquqlarga ega?
 103. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra shaxsiy huquq va erkinliklarga nimalar kiradi?
 104. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarga nimalar kiradi?
 105. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra madaniy huquqlarga nimalar kiradi?
 106. erkinlik (huquqda) tushunchasiga ta'rif bering?
 107. “O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosini bekor qilish to'g'risida”gi Farmon qachon kuchga kirgan va uning o'rniga qanday jazolar qo'llaniladi?
 108. So'z erkinligiga ta'rif bering.
 109. Turar joy daxlsizligi huquqi deganda nimani tushunasiz?
 110. Dunyoviy davlat deganda nimani tushunasiz?
 111. Mehnat qilish huquqi va uning ahamiyatini tushuntirib bering?
 112. Voyaga etmaganlar qanday tartibda ishga qabul qilinadilar?
 113. Ijtimoiy ta'minot olish huquqi deganda nimani tushunasiz?
 114. Malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi deganda nimani tushunasiz?
 115. Ta'lim olish huquqi deganda nimani tushunasiz?
 116. Ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi va madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi nima?
 117. Siyosiy huquqlar fuqarolarga nima uchun kerak?
 118. O'zbekiston Respublikasida yashayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar qanday huquqlarga ega?
 119. O'zbekiston Respublikasida yashayotgan chet el fuqarolari qanday huquqlarga ega?
 120. Ariza, taklif, shikoyat nima?
 121. Shaxsiy huquq va erkinliklarga (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-31 moddalari) nimalar kiradi?
 122. Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarga (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 36-42 moddalari) nimalar kiradi?
 123. Madaniy huquqlarga (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-42 moddalari) nimalar kiradi?
 124. “O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosini bekor qilish to'g'risida”gi Farmon qachon kuchga kirgan va uning o'rniga qanday jazolar qo'llaniladi?
 125. Voyaga etmaganlar qay tartibda ishga qabul qilinadilar?
 126. Ta'lim olish huquqi deganda nimani tushunasiz?
 127. Gender tengligiga ta'rif bering.
 128. “O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosini bekor qilish to'g'risida”gi Farmon qachon kuchga kirdi va o'lim jazosi o'rniga qanday jazo turlari joriy etildi?
 129. Hozirgi vaqtda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida nechta siyosiy partiya vakillari ishtirok etmoqda?
 130. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi (XDP) qachon tuzilgan va maqsadi nima?
 131. “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi qachon tuzilgan va maqsadi nima?
 132. O'zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi qachon tuzilgan va maqsadi nima?
 133. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O'zbekiston liberal-demokratik (O'zLiDeP) partiyasi qachon tuzilgan va maqsadi nima?
 134. O'zbekiston ekologik partiyasi qachon tuzilgan va maqsadi nima?
 135. Davlat huquqiga ta'rif bering?
 136. Demokratiyaga ta'rif bering.
 137. Federativ davlatlar qanday belgilarga ega va misollar bilan tushuntirib bering?
 138. Fuqarolik jamiyati nima?
 139. Ma'muriyat tushunchasiga ta'rif bering.
 140. Muqobil saylov nima?
 141. Ombudsmanga ta'rif bering.
 142. Referendumga ta'rif bering.
 143. Saylovchilar bloki nima?
 144. Viza tushunchasiga ta'rif bering?
 145. O'zbekiston Respublikasining pul tizimi haqida nimalarni bilasiz?
 146. Litsenziya so'zi qanday ma'noni anglatadi?
 147. Jinoyat protsessual huquqidagi qidiruv tushunchasiga ta'rif bering.
 148. Yuridik javobgarlik nima?
 149. Umumiy saylov huquqi deganda nimani tushunasiz?
 150. Dam olish vaqti deganda nimani tushunasiz?
 151. Adliya so'ziga ta'rif bering.
 152. Mehnat qonunchiligiga ko'ra ish vaqti qancha soat etib belgilanadi?
 153. O'n olti yoshga to'lguncha voyaga etmagan bolaning familiyasi o'zgartirilishi mumkinmi?
 154. Kimlar siyosiy partiyalarga a'zo bo'la olmaydi?
 155. Oilaviy munosabatlar sohasidagi konstitutsiyaviy printsiplarni ayting.
 156. Oila huquqida davlat qanday majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi?
 157. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga oilaga qanday ta'rif berilgan?
 158. O'zbekistonda nikoh yoshini va nikoh tuzish shartlarini aytib bering?
 159. Qanday hollarda nikoh tuzishga yo'l qo'yilmaydi?
 160. Oila huquqining sub'ektlari deganda nimani tushunasiz?
 161. Oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi deganda nimani tushunasiz?
 162. Nikoh tushunchasiga ta'rif bering?
 163. Nikoh tuzish deganda nima tushuniladi?
 164. Ixtiyoriylik asosida nikoh tuzish qanday ahamiyatga ega?
 165. O'zbekiston Respublikasida belgilangan nikoh yoshi va uni istisno etuvchi holatlar haqida nimalarni bilasiz?
 166. Nikoh tuzilishiga monelik qiladigan holatlar haqida nimalarni bilasiz?
 167. Qanday hollarda nikoh haqiqiy emas deb topilishi mumkin?
 168. Nikoh yoshi to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun belgilangan javobgarlik haqida gapirib bering?
 169. Kimlar o'rtasida nikoh tuzilishi mumkin emas?
 170. er va xotinning familiya tanlash huquqi haqida nimalarni bilasiz?
 171. Ota-onaning bolalarga ta'lim-tarbiya berishga oid huquq va majburiyatlari qanday va nimalarda aks ettirilgan?
 172. er va xotinning umumiy mulkiga nimalar kiradi?
 173. er va xotinning shaxsiy foydalanishidagi buyumlari deganda nimani tushunasiz?
 174. er va xotinning shaxsiy mulklari sirasiga nimalar kiradi?
 175. er va xotinning umumiy mol-mulkini taqsimlanishi qanday tartibda amalga oshiriladi?
 176. “Bola huquqlari to'g'risida”gi Konventsiya qachon va qaysi tashkilot tomonidan qabul qilingan?
 177. Bola huquqlari O'zbekiston Respublikasining qaysi qonunida mustahkamlab qo'yilgan?
 178. Bolalarning huquqlariga nimalar kiradi?
 179. Davlat tuzilish shakli deganda nimani tushunasiz?
 180. Unitar davlatga ta'rif bering.
 181. Konfederatsiya nima?
 182. Davlatimizning ma'muriy-hududiy tuzilishi nima uchun kerak?
 183. Qoraqalpog'iston Respublikasining Konstitutsiyasi qachon qabul qilingan?
 184. O'zbekiston Respublikasi qonunlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida qanday amal qilishini tushuntirib bering?
 185. Hokimiyat tushunchasiga ta'rif bering.
 186. Konstitutsiyaga muvofiq hokimiyat nechtaga bo'linadi?
 187. Hokimiyatlarning bo'linish printsipi deganda nimani tushunasiz?
 188. Aholining xulq-atvori nimalarga asoslanadi?
 189. Oliy Majlis qanday hokimiyatni amalga oshiradi va u qanday palatalardan iborat?
 190. Qonunchilik palatasi haqida ma'lumot bering?
 191. Oliy Majlis Senati a'zolari qanday saylanadi?
 192. Kimlar Qonunchilik palatasi deputati va Oliy Majlis Senati a'zosi bo'lishi mumkin?
 193. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining birgalikdagi vakolatlari nimalardan iborat?
 194. O'zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi mutlaq vakolatlariga nimalar kiradi?
 195. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati mutlaq vakolatlariga nimalar kiradi?
 196. Qonunlar qachon kuchga kirgan hisoblanadi?
 197. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra “ishonchsizlik votumi” nima?
 198. O'zbekistonda Prezidentlik lavozimi qachon joriy etilgan va Prezident so'zining ma'nosi?
 199. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlarini aytib bering?
 200. Hokimlar qanday tayinlanadi?
 201. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qanday saylanadi?
 202. Prezidentlik saylovi qaysi qonunga asosan o'tkaziladi?
 203. Prezident qancha muddatga saylanadi va muddat tugaganidan so'ng qanday lavozimni egallaydi?
 204. Vazirlar Mahkamasi qanday hokimiyat organi?
 205. Vazirlar Mahkamasi qanday boshqaruv organlari tizimini boshqaradi?
 206. Vazirlar Mahkamasi o'z ish faoliyatida kimlarning oldida javobgar hisoblanadi?
 207. Vazirlar Mahkamasi vakolatlariga nimalar kiradi?
 208. Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatida qanday printsiplarga tayanadi?
 209. Vazirlar Mahkamasining tarkibiga kimlar kiradi?
 210. Hokimlar faoliyati qanday asosda amalga oshiriladi?
 211. Qanday holatlarda tuman va shahar hokimlarini Prezident o'z qarori bilan lavozimidan ozod etishga haqli?
 212. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi qanday faoliyat hisoblanadi?
 213. Fuqarolar yig'inining organlariga nimalar kiradi?
 214. O'zbekiston Respublikasi sud tizimining bosh vazifalari nimalardan iborat?
 215. Sud hokimiyatiga ta'rif bering?
 216. Konstitutsiyaviy sud qanday ishlarni ko'rib chiqadi?
 217. Konstitutsiyaviy sud qanday saylanadi?
 218. Oliy sud haqida nimalarni bilasiz?
 219. Oliy sud qanday nazoratni amalga oshiradi?
 220. Konstitutsiyaviy sud sud`yalari qanday saylanadi?
 221. Konstitutsiyaviy sudning asosiy vazifalari?
 222. Umumxalq saylovlari deganda nimani tushunasiz?
 223. Kimlar saylovlarda ishtirok eta olmaydilar?
 224. O'zbekiston Respublikasining saylov tizimining qaysi modelidan foydalaniladi?
 225. Saylov tizimining negizi qaysi qonunlar hisoblanadi?
 226. Saylovlar qachon o'tkaziladi?
 227. Saylovlarni o'tkazish va tashkil etish uchun qanday komissiya tuziladi?
 228. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi o'z faoliyatida qanday qonunlarga amal qiladi?
 229. Prokuror so'ziga ta'rif bering?
 230. Prokuratura organlari kimlarning manfaatlarini himoya qiladi?
 231. Prokuror sud majlisida qanday faoliyatni amalga oshiradi?
 232. Qaysi holatlarda prokuratura faoliyatiga aralashuv taqiqlangan?
 233. Moliya tizimi deganda nimani tushunasiz?
 234. Qachon so'm pul birligi muomalaga kiritildi?
 235. Bank so'ziga ta'rif bering?
 236. Markaziy bank qanday siyosatni ishlab chiqadi va yuritadi?
 237. O'zbekiston Respublikasida naqd pullarni muomalaga chiqarish va muomaladan olib qo'yishning mutlaq huquqi kimga tegishli?
 238. Soliq kodeksi qanday munosabatlarni tartibga soladi?
 239. Soliqlar yig'imisiz mamlakat mavjud bo'ladimi?
 240. Konstitutsiyaga muvofiq respublikamizda o'z fikrini bildirish erkinligi cheklanganmi?
 241. Miting deganda nima tushuniladi?
 242. Hokimiyat organlari miting, yig'in va namoyishlar o'tkazishni taqiqlashga haqqi bormi?
 243. Ota-ona voyaga etmagan bolalarning mol-mulkiga egalik qilish huquqiga egami?
 244. Voyaga etmagan bolalarning xususiy mulki nimalar hisoblanadi?
 245. O'zbekiston Respublikasi voyaga etmaganlarni mehnatga jalb qilishni tartibga solish va bolalar mehnatidan foydalanishni cheklash bo'yicha qanday xalqaro huquqiy hujjatlarga qo'shilgan?
 246. Bola o'z huquqi va qonuniy manfaatlarini himoya qilish huquqiga egami?
 247. Oilada bolaning manfaatlariga taalluqli har qanday masala hal qilinayotganda bola o'z fikrini ifoda qilishga haqlimi?
 248. Huquqiy ong nima?
 249. Xalqaro shartnomaga ta'rif bering.
 250. Xalqaro munosabatlarga ta'rif bering.
 251. Shaxsiy huquq qanday munosabatlarni tartibga soladi?
 252. Agressiya nima?
 253. BMT harbiy kuchlari nima uchun xizmat qiladi?
 254. BMTning asosiy maqsadlarini ayting.
 255. BMT Bosh Assambleyasi haqida ma'lumot bering.
 256. YuNISEF qanday faoliyat bilan shug'ullanadi?
 257. Bola huquqlari deklaratsiyasini maqsadi nima?
 258. Agar ota-onasidan biri O'zbekiston fuqarosi bo'lmasa ham, farzand O'zbekiston fuqaroligini olishga haqlimi?
 259. Huquqiy davlatga ta'rif bering?
 260. Siyosiy huquq va erkinliklar deyilganda nimani tushunasiz?
 261. Ma'muriy huquqqa ta'rif bering.
 262. Ma'muriy huquq manbalarini ayting.
 263. Ma'muriy jazo nima va uning turlari.
 264. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni kimlar ko'rib chiqadi?
 265. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi haqida nimalarni bilasiz?
 266. «Ma'muriy huquqbuzarlik» tushunchasiga ta'rif bering?
 267. Ma'muriy jazo choralarining turlarini sanab bering?
 268. «Ma'muriy jazo» tushunchasi va maqsadi haqida aytib bering?
 269. Ma'muriy javobgarlik sub'ektlari haqida so'zlab bering?
 270. Ma'muriy jarima jazo chorasi haqida so'zlab bering?
 271. «Musodara qilish» ma'muriy jazo chorasi haqida gapirib bering?
 272. «Maxsus huquqdan maxrum qilish» ma'muriy jazo chorasi haqida gapirib bering?
 273. Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni kimlar ko'rib chiqish huquqiga ega?
 274. «Ma'muriy qamoq» ma'muriy jazo chorasi haqida gapirib bering?
 275. Fuqarolik kodeksi haqida ma'lumot bering?
 1. Yuridik shaxslarga ta'rif bering.
 2. Huquqiy layoqat nima?
 3. Muomala layoqati nima?
 4. Muomala layoqati qanday paydo bo'ladi?
 5. Bitim deb nimaga aytiladi?
 6. Qanday holatlardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi?
 7. Mehnat huquqiga ta'rif bering.
 8. Mehnatga oid munosabatlar deganda nimani tushunasiz?
 9. Mehnat shartnomasiga ta'rif bering.
 10. Mehnat shartnomasi qachon tuzilgan hisoblanadi?
 11. Kimlar ish beruvchilar bo'lishi mumkin?
 12. Ish beruvchi huquqlarini ayting.
 13. Mehnat shartnomasi qanday muddatlarga tuziladi?
 14. Insonning mehnatga layoqati qachondan boshlanadi?
 15. Vaqtbay ish haqi nima?
 16. Ishbay ish haqi nima?
 17. Bayram (ishlanmaydigan) kunlarni sanab bering.
 18. Yillik asosiy ta'til qancha vaqtdan so'ng beriladi?
 19. Kimlarga qanday holatlar hisobga olinib, yillik uzaytirilgan asosiy ta'til beriladi?
 20. Xodim tomonidan mehnat shartnomasini bir tomonlama bekor qilish shartlarini ayting.
 21. Mehnat nizolari nima?
 22. Aqli norasolikka ta'rif bering.
 23. Aqli rasolikka ta'rif bering.
 24. Ayblanuvchiga ta'rif bering.

 

ikkinchi savol – tarbiya fani bo'yicha;

Ofitserlar uchun
 1. “Millat” deganda nimani tushunasiz?
 2. Islom dinida “Qur'on”dan keyingi muhim manba bo'lib hisoblanadigan kitob qaysi va uning muallifi haqida nimalarni bilasiz?
 3. Ma'naviyat deganda nimani tushunasiz?
 4. Samarqand shahridagi Registon maydonida joylashgan 3 ta muhtasham tarixiy obidalarni sanab o'ting va ularning ahamiyatini tushuntirib bering?
 5. Sharq rivoyatlariga ko'ra kimlar bilan do'st bo'lish kerak?
 6. Hadis deganida nimani tushunasiz va hadislardan namunalar keltiring?
 7. “Vatan” tushunchasiga ta'rif bering va ulug' ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy Vatanga qanday ta'rif bergan?
 8. Sohibqiron bobomiz Amir Temur haqida nimalarni bilasiz?
 9. O'zbekiston jahondagi davlatlarning xalqaro uyushmasi – Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qachon qabul qilindi va u bilan qaysi yo'nalishlarda hamkorlik amalga oshirilmoqda?
 10. Demokratiya tushunchasiga ta'rif bering?
 11. “Mahalla” va “Qishloq” tushunchalariga ta'rif bering?
 12. “Shahar” tushunchasiga ta'rif bering va yurtimizdagi tarixiy shaharlarni sanab bering?
 13. “Mustaqillik maydoni” qachon tashkil etilgan va bu maydon haqida nimalarni bilasiz?
 14. Mustaqillik maydonining to'rida joylashgan Mustaqillik va ezgulik monumenti haqida nimalarni bilasiz?
 15. “Avesto” kimlarning muqaddas kitobi va Avestoda qayd etilgan inson hayotining asosiy qoidasi bo'lishi kerak bo'lgan g'oyalarni sanab bering?
 16. Kosmopolitlar kimlar va “O'troq hayot” deganda nimani tushunasiz?
 17. Chingizxonga qarshi kurashlarda jasorat ko'rsatib, uni lol qoldirgan vatandoshimiz kim va u haqida nimalarni bilasiz?
 18. Ikkinchi jahon urushi yillarida yurtimizga fashistlar bosib olgan hududlardan ko'chirib keltirilgan millatlar haqida nimalarni bilasiz?
 19. 9 may – Xotira va qadrlash kuni qaysi yildan buyon yurtimizda keng nishonlanib kelinmoqda va bu bayram nima maqsadda tashkil etilgan?
 20. Ikkinchi jahon urushi arafasida O'zbekistonda qancha aholi yashagan va shundan qanchasi Ikkinchi jahon urushidagi janglarda ishtirok etgan?
 21. “Tinchlikning qadri” deganda nimani tushunasiz?
 22. Vatan tuyg'usi deganda nimani tushunasiz va bir umr Vatan tuyg'usi bilan yashagan, Hindiston o'lkasida podsholik qilgan Zahiriddin Muhammad Boburning qabri qaysi shaharda joylashgan?
 23. “Alloma” deganda nimani tushunasiz va Vatan tuyg'usi har ishda, har qadamda madadkor bo'lsin deb o'z ismi shariflariga tug'ilgan joylarining nomini qo'shib yozgan mutafakkirlardan kimlarni bilasiz?
 24. Qaysi yillarda sobiq SSSR hududida mudhish ommaviy siyosiy qatag'onlar amalga oshirilgan va buning O'zbekistonga ta'siri qanday bo'lgan?
 25. “Oila” tushunchasiga ta'rif bering va oilaning tayanch ustunlari haqida nimalarni bilasiz?
 26. “Tarbiya” tushunchasiga ta'rif bering va bola tarbiyasida ko'proq nimalarga e'tibor berish lozim?
 27. Vatanimiz bayrog'ini jahon arenalarida yuqoriga ko'targan yosh shaxmatchilar Nodirbek Abdusattorov hamda aka-uka Javohir va Islombek Sindorovlar haqida nimalarni bilasiz?
 28. Mardlik, fidoyilik va ezgulik kabi mavzularga yo'g'rilgan qanday jahon xalqlari hamda xalqimizning dostonlarini bilasiz?
 29. Buyuk sarkarda bobomiz Amir Temur hamma sohada adolatni bosh mezon deb bilib qaysi shiorga amal qilib yashagan va “Tuzuklar” kitobida nimalar bayon qilingan?
 30. O'zbekiston Respublikasi haqida nimalarni bilasiz?
 31. Buyuk ipak yo'li haqida nimalarni bilasiz?
 32. Ilm manbai bo'lmish “Kitob” haqida nimalarni bilasiz?
 33. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi haqida nimalarni bilasiz?
 34. “Xalq” tushunchasiga ta'rif bering?
 35. O'zbek xalqi deganda kimlar tushuniladi va ular haqida nimalarni bilasiz?
 36. “Rasadxona” deganda nimani tushunasiz va Mirzo Ulug'bek rasadxonasi haqida gapirib bering?
 37. Mirzo Ulug'bek muzeyi haqida nimalarni bilasiz?
 38. Zardushtiylik ta'limotining bosh kitobi qaysi va u haqida nimalarni bilasiz?
 39. Qadimda mamlakatimiz hududida qanday davlatlar rivoj topgan?
 40. Demokratiya va huquqiy demoktarik davlat tushunchalariga ta'rif bering?
 41. Mustaqil davlat deganda nimani tushunasiz?
 42. “Jadidchilik harakati” va ularning asosiy maqsadi haqida nimalarni bilasiz?
 43. Mamlakatimizdagi prezidentlik boshqaruvi haqida gapirib bering?
 44. Davlat siyosati qanday qismlarga bo'linadi va ularga ta'rif bering?
 45. Imom Buxoriy majmuasi haqida nimalarni bilasiz?
 46. Rasmiy timsollar deganda nimani tushunasiz va Vatanimizning rasmiy timsollarini sanab bering?
 47. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i haqida nimalarni bilasiz?
 48. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi haqida nimalarni bilasiz?
 49. Qadimda qaysi shahar Choch, Shosh hamda Binkat nomlari bilan atalgan va bu shaharning qadimda nechta darvozasi bo'lgan?
 50. Milliy qadriyat deganda nimani tushunasiz?
 51. Vatanparvarlik deganda nimani tushunasiz?
 52. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning asarlari va tarbiyaga oid aytgan fikrlari haqida gapirib bering?
 53. Sog'lom turmush tarzi deganda nimani tushunasiz?
 54. Toshkent shahri haqida nimalarni bilasiz?
 55. Xiva shahri haqida nimalarni bilasiz?
 56. Samarqand shahri haqida nimalarni bilasiz?
 57. Buxoro shahri haqida nimalarni bilasiz?
 58. Qo'qon shahri haqida nimalarni bilasiz?
 59. Sirdaryo viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 60. Jizzax viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 61. Samarqand viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 62. Navoiy viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 63. Buxoro viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 64. Xorazm viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 65. Qashqadaryo viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 66. Surxondaryo viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 67. Farg'ona viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 68. Namangan viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 69. Andijon viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 70. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i haqida nimalarni bilasiz?
 71. Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboni haqida nimalarni bilasiz?
 72. Poytaxtimizdagi Hazrati Imom majmuasi haqida nimalarni bilasiz?
 73. Toshkent shahridagi Xotira maydoni haqida nimalarni bilasiz?
 74. Buxoro, Samarqand, Termiz va Marg'ilon shaharlarida joylashgan buyuk qadamjolarni sanab bering?
 75. “Tarixiy xotira” va “Manqurt” tushunchalariga ta'rif bering?
 76. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng dunyoning qaysi shaharlarida saqlanayotgan milliy merosimizning minglab noyob namunalari yurtimizga olib kelindi?
 77. Samarqanddagi Registon maydoni haqida nimalarni bilasiz?
 78. “Samarqandning yuragi” deya e'tirof etiladigan tarixiy yodgorlikni ayting?
 79. Movarounnahr haqida gapirib bering?
 80. Qadimiy Xorazm zaminidan etishib chiqqan, ilm-u ma'rifat yo'lidagi beg'iyos xizmatlari uchun “Jorulloh” ya'ni “Allohning qo'shnisi” degan yuksak e'tirofga sazovor bo'lgan mutafakkir kim?
 81. “Tib qonunlari” asarining muallifi kim va bu asar haqida nimalarni bilasiz?
 82. Jahon tilshunos olimlarining tadqiqotiga ko'ra buyuk yozuvchi va shoirlar orasida eng ko'p so'z boyligiga ega inson sifatiga kim tan olingan va bu inson faoliyati davomida o'z asarlarida qancha so'z ishlatgan?
 83. So'z mulkining sultoni, mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy xotirasiga bag'ishlanib dunyoning qaysi shaharlarida bu insonning haykallari o'rnatilgan?
 84. Kamoliddin Behzod haqida nimalarni bilasiz?
 85. Uyg'onish davri deganda nimani tushunasiz hamda G'arb uyg'onish davri qachon va qaerda boshlangan?
 86. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Xalqaro Navro'z kuni qachon e'lon qilindi?
 87. Milliy qadriyatimiz bo'lgan – tilimiz haqida nimalarni bilasiz?
 88. Umumbashariy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?
 89. Buddaviylik diniy-falsafiy ta'limotining vujudga kelishi va uning ahamiyati haqida gapirib bering?
 90. Jasur frantsuz qizi Janna D'arkning jasorati haqida nimalarni bilasiz?
 91. Ajdodimiz Jaloliddin Manguberdi jasorati haqida nimalarni bilasiz?
 92. Bugungi kunda yoshlarni o'z ta'siriga olib, shu tariqa mamlakatimiz kelajagiga bolta urmoqchi bo'lgan kuchlarni sanab bering va ularga qarshi kurashishning eng samarali yo'lini ayting?
 93. Sog'lomlik nima va u necha xil ko'rinishga ega?
 94. Sog'lom turmush tarzi deganda nimani tushunasiz?
 95. O'zini o'zi tarbiyalash deganda nimani tushunasiz?
 96. Hakimbek obrazi qaysi dostonning bosh qaxramoni hisoblanadi?
 97. Alpomish dostonidagi personajlar va undagi voqealar rivoji haqida gapirib bering?
 98. Ma'naviyat deganda nimani tushunasiz?
 99. Insonning ichki dunyosi deganda nimani tushunasiz?
 100. Iroda deganda nimani tushunasiz?
 101. Qanday illatlar insondagi vijdon tuyg'usini so'ndirib, bora-bora uni vijdonsiz insonga aylantirib qo'yishi mumkin?
 102. Fikr nima va odamlarning orzu niyatlariga qarab fikrlar necha xil bo'ladi?
 103. G'oya deganda nimani tushunasiz?
 104. Milliy g'oya qanday shakllanadi, uning ijodkori kim?
 105. Adolat g'oyasi deganda nimani tushunasiz?
 106. So'z mulkining sultoni, mutafakkir bobomiz Mir Alisher Navoiyning besh dostondan iborat bo'lgan asari va uning ahamiyati haqida gapirib bering?
 107. Konservatsiya nima va konservativ g'oyaga ta'rif bering?
 108. G'oyalar xalqning irodasi, orzu-intilish va manfaatlarini qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri aks ettirishiga qarab qanday turlarga bo'linadi?
 109. Bunyodkor g'oyalar haqida nimalarni bilasiz?
 110. “ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal” degan qoida qaysi kitobda o'z aksini topgan va buning ma'nosini tushuntirib bering?
 111. “Dil ba yor-u dast ba kor”, ya'ni “Diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin” degan hikmat muallifi kim va bu hikmat qanday fikrni ifoda etadi?
 112. Bunyodkorlik mehnat mahsuli bo'lgan dunyo va yurtimiz mo''jizalarini sanab bering?
 113. Vayronkor g'oyalar haqida nimalarni bilasiz?
 114. Bolshevizm va Ateizm tushunchalariga ta'rif bering?
 115. Mustabid mafkura deganda nimani tushunasiz?
 116. Imom Moturidiyning fiqx ilmida tutgan o'rni va ahamiyati haqida gapirib bering?
 117. Ma'naviy tahdid deganda nimani tushunasiz?
 118. “Qo'shning tinch – sen tinch” degan maqolning mazmunini aytib bering?
 119. Diniy aqidaparastlik deganda nimani tushunasiz?
 120. ekstremizm deganda nimani tushunasiz?
 121. Terrorizm deganda nimani tushunasiz?
 122. Madaniyat deganda nimani tushunasiz?
 123. Komil inson deganda nimani tushunasiz?
 124. Xudbinlik deganda nimani tushunasiz?
 125. Mahalliychilik deganda nimani tushunasiz?
 126. Kamtarlik va manmanlik haqida nimalarni bilasiz?
 127. Sohibqiron bobomiz Amir Temurning “Kimki qudratimizga shubha qilsa, biz qurgan binolarga boqsin” degan so'zlari qaysi inshootning devorlariga bitilgan?
 128. Monumental san'at deganda nimani tushunasiz?
 129. Insonparvarlik deganda nimani tushunasiz?
 130. “Tilga ixtiyorsiz – elga e'tiborsiz” naqlining muallifi kim va buning ma'nosini aytib bering?
 131. Tajovuzkor g'oya haqida nimalarni bilasiz?
 132. O'tgan asrning 80-yillarida xalqimizga qarshi “paxta ishi” deb nom olgan qatag'on va uni amalga oshirgan tergovchilarga kim boshchilik qilgan?
 133. Xalqimizga qarshi qaratilgan “paxta ishi” haqida nimalarni bilasiz?
 134. Dunyoning mafkuraviy manzarasi deganda nimani tushunasiz?
 135. Bugungi kunda mafkuraviy-g'oyaviy xujumlar nima orqali tarqatiladi?
 136. Aqidaparastlik deganda nimani tushunasiz?
 137. “Ommaviy madaniyat” niqobi ostidagi xurujlar deganda nimani tushunasiz?
 138. Mafkuraviy poligon deganda nimani tushunasiz?
 139. Diniy ekstremizm deganda nimani tushunasiz?
 140. Bugungi kunda dunyo mafkuraviy manzarasida qanday kuchlarning o'zaro kurashi avj olmoqda?
 141. G'oyaviy bo'shliq deganda nimani tushunasiz?
 142. Ishonch deganda nimani tushunasiz?
 143. Qanday insonlarda g'oyaviy bo'shliq paydo bo'lishi mumkin?
 144. Inson dunyoqarashi deganda nimani tushunasiz?
 145. Immunitet so'ziga ta'rif bering?
 146. Mafkuraviy immunitet deganda nimani tushunasiz?
 147. Ogohlik deganda nimani tushunasiz?
 148. Ma'rifat deganda nimani tushunasiz?
 149. Bugungi kunda qaysi shior asosida yoshlarimizni zamonaviy talablar darajasida bilim olish, kasb-hunarlar, xorijiy tillarni puxta egallashga da'vat etmoqdamiz?
 150. Ona tili haqida nimalarni bilasiz?
 151. Temuriylar davrida o'zbek tilining obro'yi, uning nufuzini ko'tarish uchun kurashgan mutafakkir kim?
 152. Ona tilimizdagi qaysi so'zlarni boshqa tillarga aynan tarjima qilib bo'lmaydi?
 153. Umumbashariy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?
 154. Qonun ustuvorligi deganda nimani tushunasiz?
 155. Hurfikrlilik deganda nimani tushunasiz?
 156. “O'rta asr Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy tsivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro konferentsiya qachon va qaysi shaharda o'tkazilgan?
 157. Qaysi davlatlarda buyuk mutafakkir bobolarimiz Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy va Ahmad Farg'oniylarning haykallari o'rnatilgan?
 158. Toshkent shahri qachon va qaysi tashkilot tomonidan Islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilindi?
 159. Strategik yo'l deganda nimani tushunasiz?
 160. “Shok terapiyasi” deganda nimani tushunasiz?
 161. O'zbek modelining asosiy tamoyillarini sanab bering?
 162. Islohot deganda nimani tushunasiz?
 163. Oila deganda nimani tushunasiz?
 164. Qonunchiligimizdagi qaysi hujjatda voyaga etgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majbur deb belgilab qo'yilgan?
 165. Qanday yo'llar bilan topilgan boylik harom hisoblanadi?
 166. “Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch” asarida “xalqimizga xos o'zini-o'zi boshqarish tizimining noyob usuli” deya nima ta'riflangan?
 167. Konstitutsiyamizning 105-moddasiga ko'ra mahalla raisi (oqsoqol) va uning maslahatchilari necha yil muddatga saylanadi. Ularning faoliyat yo'nalishlari?
 168. “Turkiy guliston yoxud axloq” asari haqida gapirib bering?
 169. Ma'rifatparvar bobomiz Abdurauf Fitratning tarbiyaga oid mashhur fikrlarini ayting?
 170. “Ustoz – otangdek ulug'” degan hikmatni tushuntirib bering?
 171. Inson hayotida har qanday iqtisodiy yoki siyosiy qaramlikdan ham ko'ra daxshatliroq qaramlik bu nima?
 172. Gladiator tushunchasi qaysi davrga tegishli va ular kimlar bo'lgan?
 173. Shoir Usmon Nosirning qaysi asarida odam bolalari xuddi xo'roz yoki qo'chqordek o'zaro urishishga, bir-birini mahv qilishga majbur qilingan, yig'ilgan olomon mana shu tomoshalardan go'yoki zavq-shavq olgan manzaralar aks ettirilgan?
 174. Alisher Navoiyning “Yomon itdek odamlarga o'z-o'zidan hamla qiladi. Uni shunchaki yomon it emas, qopadigan it desa ham bo'ladi. Ichishlik ham dard o'ti, ham suvidir: yo'q, do'zax o'ti ham to'fon suvidir” degan gaplari kim haqida aytilgan?
 175. O'zi hukmronlik qilgan o'lkalarni ichkilik balosidan xalos qilish niyatida maxsus farmon chiqargan hukmdorni ayting?
 176. Giyohvand moddalarning noqonuniy savdosidan topilayotgan katta miqdordagi nopok pullar qanday maqsadlarda sarflanmoqda?
 177. Materializm deganda nimani tushunasiz?
 178. Idealizm deganda nimani tushunasiz?
 179. Inson mehnati qanday turlarga bo'linadi va ularni tushuntirib bering?
 180. Haqiqiy qaxramonlik deganda nimani tushunasiz?
 181. Sharqda “ustodi avval”, ya'ni birinchi muallim degan sharafli nomga sazovor bo'lgan yunon faylasufi kim?
 182. XX asr boshlarida xalqimiz maorifi va madaniyatini yuksaltirish, iqtisodiy hamda siyosiy hayotini bosqinchilar izmidan ozod qilish yo'lida bemisl fidoyilik ko'rsatgan ajdodlarimizni sanab bering?
 183. Birinchi Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, XX asrda xalqimiz tomonidan amalga oshirilgan eng buyuk ma'naviy jasoratni ayting?
 184. Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 185. Abdulla Avloniyning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 186. Abdurauf Fitratning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 187. Cho'lpon hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 188. Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 189. Din deganda nimani tushunasiz?
 190. Dinning kommunikativlik vazifasini tushuntirib bering?
 191. Al-Xorazmiyning “Al-Jabr va-l-muqobala” kitobining mazmuni haqida gapirib bering?
 192. Salib yurishlari haqida nimalarni bilasiz?
 193. “Jamiyatda yomonlikning ildizlari ko'p, ammo ularning asosiysi uch narsa – tama, g'azab va ilmsizlikdir”, ushbu fikr kimga tegishli va uni izohlab bering?
 194. Bizning tushunchamizdagi fanni ilm, diniy ilmni esa ma'rifat, hikmat deb atagan va ularning inson tafakkuridagi o'rnini to'g'ri belgilagan alloma kim?
 195. Teologik yondashuvga ko'ra dinning kelib chiqishini aytib bering?
 196. Materialistik yondashuvga ko'ra dinning kelib chiqishini aytib bering?
 197. Animizm haqida nimalarni bilasiz?
 198. Totemizm haqida nimalarni bilasiz?
 199. Fetishizm haqida nimalarni bilasiz?
 200. Shamanizm (shomonlik) haqida nimalarni bilasiz?
 201. “Odamlar! eng avvalo, ezgu axloqqa ega bo'lishga harakat qiling, zero, axloq qonunning asosidir”, degan fikr muallifi kim?
 202. Yahudiylik dini haqida nimalarni bilasiz?
 203. Yahudiy podshohligi qachon kim tomonidan tashkil etilgan?
 204. Yahudiylarda “kashrut qoidasi” bu nima?
 205. Yahudiylarning Markaziy Osiyoda yashaganliklariga guvohlik beruvchi arxeologik topilmalar tadqiqotchilar tomonidan ilk bor qachon va qaerdan topilgan?
 206. O'zbekistondagi birinchi yahudiylar teatri qachon va qaerda tashkil qilingan?
 207. Yahudiylik ta'limoti Xudo tomonidan Musoga nozil qilingan O'n amrga rioya etishga asoslanadi. Shu 10 amrni sanab bering?
 208. Yahudiylarning muqaddas kitobi nomini ayting va bu kitob qaysi tillarda yozilgan?
 209. Yahudiylarning muqaddas kitobi Tavrot (Tora) Musoga tegishli bo'lgan nechta kitobni o'z ichiga oladi va bu kitoblarni sanab bering?
 210. Yahudiylikda ibodat qay tarzda amalga oshiriladi?
 211. Yahudiylarda “Adan” tushunchasi nimani anglatadi va u qaysi asarda keltirilgan.
 212. Yahudiylarning saduqiylik oqimi haqida nimalarni bilasiz?
 213. Yahudiylarning farziylik oqimi haqida nimalarni bilasiz?
 214. Yahudiylarning hasidiylik oqimi haqida nimalarni bilasiz?
 215. Yahudiylarning “islohotchi yahudiylik” oqimi haqida nimalarni bilasiz?
 216. Buddaviylik dini qachon va qaerda vujudga keldi?
 217. Buddaviylik dini Xitoy, Koreya, Yaponiya, Tibet, Mongoliya, Buryatiya va Tuva, Amerika va Evropa qit'alariga qachon kirib bordi?
 218. Buddaviylikning eng mashhur qadimgi yodgorliklari qaysi asrlarga mansub?
 219. Ayritom topilmasi haqida nimalarni bilasiz?
 220. Fayoztepa topilmasi haqida nimalarn bilasiz?
 221. Buddaviylikka oid Dalvarzintepa yodgorligi qachon topilganligini va qaerda joylashganligini ayting?
 222. Qaysi yodgorlikdan Markaziy Osiyo hududlarida birinchi marta loydan yasalgan, yaxshi saqlangan Budda tasvirlangan haykallar topilgan?
 223. Quva topilmasi haqida nimalarni bilasiz?
 224. Buddaviylikning turli hududlarga keng tarqalishiga zamin yaratgan omilni aytib bering?
 225. Buddaviylikning muqaddas kitobini ayting?
 226. Buddaviylikning muqaddas manbasi bo'lmish “Tripitaka” necha bo'limdan iborat va ularni sanab bering?
 227. Budda fikricha, inson “Pancha shila” (sanskritcha – besh nasihat)ga amal qilishi kerak. Shu 5 nasihatni sanab bering?
 228. Buddaviylikning Xinayana yo'nalishi haqida nimalarni bilasiz?
 229. Buddaviylikning Dzen buddizm yo'nalishi haqida nimalarni bilasiz?
 230. Buddaviylikning Neobuddizm yo'nalishi haqida nimalarni bilasiz?
 231. Xristianlik dini haqida nimalarni bilasiz?
 232. Xristianlikning O'zbekiston hududiga kirib kelish yo'llari haqida gapirib bering?
 233. Bibliyada o'g'irlik haqida nima deyilgan?
 234. Jizzax viloyatida Vinkerd hududidagi g'ordan qanday madaniy yodgorlik topilgan?
 235. Toshkentda birinchi katolik cherkovi qachon qurib bitkazilgan va mamlakatimizda diniy tolerantlik masalasi haqida gapirib bering?
 236. Bibliya Iogann Gutenberg tomonidan 1450 yilda necha nusxada chop etilgan va hozirda shundan qanchasi saqlanib qolgan?
 237. “Bir samo ostida” shiori bilan xalqaro musulmon-xristian konferentsiyasi qachon va qaerda o'tkazildi?
 238. Xristianlikning muqaddas kitobi qaysi va u necha bo'limdan iborat?
 239. Xristianlikning katoliklik yo'nalishi haqida nimalarni bilasiz?
 240. Xristianlikning protestantlik yo'nalishi haqida nimalarni bilasiz?
 241. Islom dinining Markaziy Osiyoga kirib kelish tarixi haqida gapirib bering?
 242. Islom dinining muqaddas kitobi qaysi va bu kitob kim tomonidan ilk bor to'liq ravishda zamonaviy o'zbek tiliga tarjima qilingan?
 243. Qaysi xalifa davrida “Qur'oni karim” ikkinchi marta jamlanib, kitob holatiga keltirildi?
 244. Islom dinining “Qur'oni karim”dan keyingi o'rinda turuvchi muqaddas manbasini ayting?
 245. Islom dini ta'limoti haqida gapirib bering?
 246. Islom dinining asosiy bayramlari haqida gapirib bering?
 247. Islom dinining Hanafiylik mazhabi haqida nimalarni bilasiz?
 248. Islom dinining Molikiylik mazhabi haqida nimalarni bilasiz?
 249. Islom dinining Shofe'lik mazhabi haqida nimalarni bilasiz?
 250. Islom dinining Hanbaliylik mazhabi haqida nimalarni bilasiz?
 251. Moturidiya ta'limoti haqida gapirib bering?
 252. Islom dinidagi Ash'ariya ta'limoti haqida gapirib bering?
 253. Islom dinidagi tasavvuf ta'limoti haqida gapirib bering?
 254. Tariqat so'zining ma'nosi nima va qanday yirik tariqatlarni bilasiz?
 255. XII asrda Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan ilk tasavvufiy tariqatning asoschisi kim?
 256. Yassaviya tariqati haqida gapirib bering?
 257. Kubraviya tariqati haqida gapirib bering?
 258. “Yo Vatan, yo sharofatli o'lim” shiori ostida mo'g'ullarga qarshi kurashgan mutafakkir kim?
 259. Naqshbandiya tariqati haqida gapirib bering?
 260. Ma'lumki, Naqshbandiya tariqati 4 tamoyil asosiga qurilgan. Ushbu 4 tamoyilni sanab bering?
 261. Bahouddin Naqshbandning 675 yilligi hamda 690 yillik yubileyi qaysi yillarda keng nishonlandi?
 262. Sohibqiron bobomiz Amir Temurni e'tiqodi komil inson sifatida ta'riflagan shaxs kim?
 263. Islom renessansi davri qachon bo'lgan va bu davrda kimlar jahon hamda yurtimiz ilmiga ulkan hissalarini qo'shgan?
 264. Temuriylar renessansi davri qachon bo'lgan va bu davrda kimlar ilm-fan rivojiga beqiyos hissa qo'shgan?
 265. Muhammad ibn Muso Xorazmiyning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida gapirib bering?
 266. Kim Kolumb sayohatidan 500 yil oldin Tinch va Atlantika okeanlari ortida qit'a mavjudligi haqidagi qarashni ilgari surgan?
 267. Ahmad Farg'oniyning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida gapirib bering?
 268. Fazoviy trigonometriyaning asoschisi hamda “Ikkinchi Ptolomey” deb nom olgan buyuk alloma kim?
 269. Abu Rayhon Beruniyning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida gapirib bering?
 270. “Islom olamining eng mashhur faylasufi va qomusiy allomasi hamda insoniyatning eng buyuk mutafakkirlaridan biri” degan unvonga sazovor bo'lgan inson kim?
 271. Musulmon olamidagi dastlabki o'quv dargohlari – madrasalar qachon va qaysi shaharlarda faoliyat ko'rsata boshlagan?
 272. Imom Buxoriy qancha hadisni yodida saqlagan va shuning uchun u qanday sharafli unvonga sazovor bo'lgan?
 273. Islom olamida “Musulmonlarning e'tiqodini tuzatuvchi” degan yuksak sharafga sazovor bo'lgan shaxs kim?
 274. “Ommaviy madaniyat” tushunchasi haqida nimalarni bilasiz?
 275. “Ommaviy madaniyat”ning ko'rinishlaridan biri “Got”lar haqida gapirib bering?
 276. Ksenofobiya deganda nimani tushunasiz?
 277. Islamofobiya deganda nimani tushunasiz?
 278. Islomning mohiyatiga mutlaqo zid bo'lgan hodisalar yoki harakatlarni aytib bering?
 279. Milliy dinlardan bo'lgan hinduiylikda “Nafaqat odamlar, shu bilan birga barcha jonli mavjudotlarga nisbatan ham zo'ravonlik qilmaslik” nima deb ataladi.
 280. Hadislarda aytilishicha, “Ikki narsa borki, ko'pchilik insonlar uning qadriga etmaydilar”. Ular nima?
 281. Missionerlarning asosiy maqsadi nimadan iborat?
 282. Missionerlikka qarshi kurash masalasi O'zbekiston Respublikasining qaysi hujjatida belgilab qo'yilgan?
 283. Samarqand shahridagi “Doniyor payg'ambar” nomi bilan ataladigan maqbaraning qurilishi tarixi haqida gapirib bering?
 284. BMT bosh assambleyasining 48-sessiyasi qachon bo'lib o'tgan va bu yig'ilishda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov qanday muhim masalani ko'targanlar?
 285. O'zbekiston Evropa Kengashi doirasida terrorizmga qarshi kurashga qaratilgan nechta xalqaro shartnomani imzolagan?
 286. O'zbekiston qaysi yig'ilishda Afg'onistonga qurol-yarog' kiritishga qarshi xalqaro embargo qo'yish g'oyasini ilgari surdi?
 287. Kibernetika deganda nimani tushunasiz?
 288. Milliy istiqlol g'oyasi nima?
 289. Milliy istiqlol g'oyasining tarixiy va falsafiy asoslari nimadan iborat?
 290. Milliy istiqlol g'oyasining asosiy sifatlari nimalardan iborat?
 291. Milliy istiqlol g'oyasining asosiy tamoyillari nimadan iborat?
 292. Milliy istiqlol g'oyasining asosiy xususiyatlari nimadan iborat?
 293. Milliy istiqlol mafkurasining bosh g'oyasi nima?
 294. Milliy istiqlol g'oyasining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari nimalardan iborat?
 295. Milliy istiqlol mafkurasining maqsad va vazifalari?
 296. Milliy istiqlol mafkurasining umumbashariy tamoyillari nima?
 297. Milliy manfaat tushunchasiga izoh bering?
 298. Milliy mafkura nima?
 299. Milliy mentalitet nima?
 300. Milliy qadriyatlar nima?
 301. Milliy g'oya tushunchasiga izoh bering?
 302. Milliy g'urur nima?
 303. Milliylik nima?
 304. Mustamlakachilik nima?
 305. Mustaqillik tushunchasiga izoh bering?
 306. Mustaqillik g'oyasi nima?
 307. Mafkura nima?
 308. Mafkura evolyutsiyasi nima?
 309. Mafkura yakkaxonligi nima?
 310. Mafkuraviy beqarorlik nima?
 311. Mafkuraviy vaziyat nima?
 312. Mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi nima?
 313. Mafkuraviy markazlar nima?
 314. Mafkuraviy maqsad nima?
 315. Mafkuraviy muammolar nima?
 316. Mafkuraviy poligon nima?
 317. Mafkuraviy profilaktika nima?
 318. Mafkuraviy siyosat nima?
 319. Mafkuraviy tajovuz nima?
 320. Mafkuraviy tarbiya nima?
 321. Mafkuraviy xavfsizlik?
 322. Mafkuraviy tolerantlik nima?
 323. Mafkuraning klassifikatsiyasi nima?
 324. Mafkuraning funktsiyalari nima?
 325. Mahalliychilik nima?
 326. Monizm nima?
 327. Mehnat jamoalari nima?
 328. Millat nima?
 329. Millatlararo totuvlik nima?
 330. Millatchilik nima?
 331. Istibdod mafkurasi nima?
 332. Istiqlol nima?
 333. Istiqlol mafkurasi nima?
 334. Iudaizm nima?
 335. “Ichki ishlarga aralashmaslik” nima?
 336. Iqtisodiyotni erkinlashtirish nima?
 337. Konservatizm nima?
 338. Konstitutsionalizm nima?
 339. Konfutsiylik nima?
 340. Kosmopolitizm nima?
 341. Ko'ppartiyaviylik nima?
 342. Liberalizm nima?
 343. Ma'naviyat so'ziga ta'rif bering?
 344. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot barpo etish tushunchasini izohlang?
 345. Ozodlik g'oyasi nima?
 346. Ommaviy axborot vositalari nima?
 347. Oila nima?
 348. Paternalizm tushunchasiga izoh bering?
 349. Pragmatizm nima va u qaysi mamlakatda shakllangan?
 350. Plyuralizm nima?
 351. Radikalizm nima?
 352. Salb yurishlari nima?
 353. Siyosiy hayotni erkinlashtirish nima?
 354. Sog'lom mafkura nima?
 355. Suverenitet so'ziga izoh bering?
 356. San'at nima?
 357. Tamoyil tushunchasiga izoh bering?
 358. Taraqqiyotning O'zbek modeli tushunchasining ma'nosi?
 359. Tarixiy xotira nima?
 360. Temur tuzuklari qanday asar?
 361. Teng huquqlilik va o'zaro hamkorlik nima?
 362. Totalitarizm nima?
 363. Umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi tamoyillari nimalardan iborat?
 364. Umuminsoniy g'oyalar nima?
 365. Urf-odatlar va marosimlar tushunchasiga izoh bering?
 366. O'zbek milliy davlatchiligi nima?
 367. “O'zbekiston - yagona Vatan” g'oyasiga izoh bering?
 368. O'zbekistonning Davlat ramzlari bu ...?
 369. Fikr qaramligi, tafakkur qulligi nima?
 370. Fuqarolik jamiyati nima?
 371. Xalq farovonligi nima?
 372. Tsivilizatsiya nima?
 373. e'tiqod nima?
 374. Yurt tinchligi g'oyasi nima?
 375. Qadriyat nima?
 376. G'oya nima?
 377. G'oyaviy bo'shliq qay tarzda vujudga keladi?
 378. G'oyaviy zaiflikning sabablari nima?
 379. G'oyaviy ziddiyat nima?
 380. G'oyaviy mutaassiblik nima?
 381. G'oyaviy parokandalik tushunchasiga izoh bering?
 382. G'oyaviy savodsizlikning asosi nima?
 383. G'oyaviy turg'unlik nima?
 384. G'oyaviy qaramlik nima?
 385. G'oyasizlik nima?
 386. Hurfikrlilik nima?
 387. Adolat tushunchasini izohlang?
 388. Anarxizm nima?
 389. Ateizm nima?
 390. Aqida so'zini izohlang?
 391. Barqarorlik nima?
 392. Bunyodkor g'oya qanday g'oya?
 393. Buyuk davlatchilik shovinizmi nima?
 394. Vatan ravnaqi tushunchasiga izoh bering?
 395. Geopolitika nima?
 396. Geostrategik manfaatlar deganda nimani tushunasiz?
 397. Davlat mafkurasi nima?
 398. Demokratik institutlar qanday tashkilot?
 399. Demokratik printsiplar o'zagini nima tashkil etadi?
 400. Diniy bag'rikenglik (tolerantlik) nima?
 401. Diniy ekstremizm nima?
 402. Diniy g'oyalar nimaga xizmat qiladi?
 403. Dogmatizm nima?
 404. Dunyoviy g'oya nima?
 405. Dunyoning mafkuraviy manzarasi tushunchasini izohlang?
 406. Jamoatchilik fikri nima?
 407. Idealizm nima?
 408. Ijtimoiy hamkorlik nima?
 409. Inson huquqlari nima?
 410. Irqchilik nima?
 411. Islom dini ma'nosi nima?
 412. Islohot so'zining ma'nosi nima?
 413. Milliy istiqlol g'oyasi asosiy tushuncha va tamoyillari nimadan iborat?
 414. G'oyaning fikrdan farqi nima?
 415. Bizga yot g'oyalarga qarshi qanday kurashmoq lozim?
 416. Qaysi g'oyalar taraqqiyotga xizmat qiladi?
 417. Milliy istiqlol g'oyasining falsafiy ildizlari aytib bering?
 418. Milliy istiqlol mafkurasini xalqimiz ongi va qalbiga singdirish usullari nimalardan iborat?
 419. Islom dini qanday g'oyaga asoslangan?
 420. Bizning bosh strategik maqsadimiz nimadan iborat?
 421. Mafkuraviy profilaktika nima?
 422. Komil inson qanday g'oya?
 423. Mamlakatimizda Respublika baynalminal madaniyat markazi qachon tashkil etildi va buni tashkil etishdan maqsad nima?
 424. 2017 yilning 19 may kuni qaysi tashkilot Prezident farmoni bilan “Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalar qo'mitasi” sifatida qayta tashkil etildi?
 425. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi qachon va qaysi oliy o'quv yurtlari negizida tashkil etildi?
 426. Din sotsiologiyasi deganda nimani tushunasiz?
 427. Din psixologiyasi deganda nimani tushunasiz?
 428. Din falsafasi deganda nimani tushunasiz?
 429. Din fenomenologiyasi deganda nimani tushunasiz?
 430. Dinning jamiyatdagi tasalli berish funktsiyasi haqida gapirib bering?
 431. Dinning jamiyatdagi ijtimoiy nazorat funktsiyasi haqida gapirib bering?
 432. Dinning jamiyatdagi moslashuv funktsiyasi haqida gapirib bering?
 433. O'rta asrlarda Sharq va G'arb mamlakatlarini o'zaro bog'lagan qit'alararo yo'l nima deb atalgan?
 434. Qachon Toshkent shahrida “Bibliya” kitobining o'zbek tiliga to'liq tarjimasining taqdimoti bo'lib o'tdi?
 435. Buddaviylik ta'limotiga ko'ra eng yuksak fazilat va eng katta gunoh nima ekanligini ayting?
 436. Buddaviylikning muqaddas kitobi “Tripitaka” qachon ilk bor kitob holida chop etildi va uning hajmi qancha bo'lgan?
 437. Islom hamkorlik tashkiloti (IHT) faoliyatining asosiy maqsadi nimalardan iborat?
 438. Islom hamkorlik tashkiloti (IHT) tasarrufida qancha mustaqil tashkilot mavjud va ularning eng yiriklarini aytib bering?
 439. Islom hamkorlik tashkiloti ishtirokida Toshkent shahrida o'tkazilgan “Ta'lim va ma'rifat – tinchlik va bunyodkorlik sari yo'l” mavzusidagi xalqaro anjuman qachon bo'lib o'tdi va bunda Prezidentimiz mamlakatimizning qanday tashabbuslarini e'lon qildi?
 440. O'zbekiston Islom hamkorlik tashkiloti (IHT)ga qachon qabul qilingan va hozirda ushbu tashkilotga qancha davlat a'zo?
 441. O'zini islom nomi bilan bog'laydigan ekstremistik tashkilotlarning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?
 442. Takfir va jihod so'zlariga ta'rif bering?
 443. “Qur'oniylar” kimlar, ular qachon va qaerda paydo bo'lgan?
 444. Qaysi hujjatga asosan Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi tashkil etildi?
 445. Tariqatchilar deganda nimani tushunasiz?
 446. Bahouddin Naqshband haqida nimalarni bilasiz?
 447. “Masjidul Harom”, “Masjidun Nabaviy” va “Masjidul Aqso” kabi Islomdagi bosh masjidlar qaysi shaharlarda joylashgan?
 448. ISESCO tashkiloti shaharlarni Islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilishda nimalarga alohida e'tibor beradi?
 449. Bog'doddagi “Bayt ul-hikma” va Xorazmdagi Ma'mun akademiyasi qachon tashkil etilgan?
 450. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston Islom tsivilizatsiya markazi faoliyatining asosiy maqsadi nimalardan iborat?
 451. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston Islom tsivilizatsiya markazi qachon va qaysi hujjatga asosan tashkil etildi?
 452. Urf-odat deganda nimani tushunasiz?
 453. “Axborotlar urushi” iborasini ilk bor qo'llagan shaxs kim?
 454. Diniy konfessiya deganda nimani tushunasiz?
 455. O'zbekiston Respublikasida nechta konfessiya faoliyat ko'rsatmoqda va ular qaysilar?
 456. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qanday kitoblarini bilasiz?
 457. 2006 yil 8 avgust kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi, muftiy lavozimiga saylangan shaxs kim?
 458. Missionerlar o'z faoliyatlarini qanday usullar orqali olib boradilar?
 459. Mamlakatimizning qaysi hududlarida “ichimlik suvini yaxshilash”, “bola va onalarning salomatligini mustahkamlash” kabi ko'rinishlarda xayrli maqsadlarga yo'naltirilgan dasturlar doirasida aholi ichida missionerlik faoliyati olib borishga qaratilgan harakatlar kuzatilgan?
 460. XIX asrga kelib Buxoro amirligi, Xiva xonligi va Turkiston o'lkasida qancha madrasa ro'yxatga olingan?
 461. Toshkentda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi qachon tashkil etildi va bu tashkilotning faoliyati nimadan iborat bo'lgan?
 462. “Mir Arab” o'rta maxsus islom bilim yurti kim tomonidan qachon barpo etilgan?
 463. “Bilish – insonning bilimidir” degan purma'no fikrning muallifi kim?
 464. Inson nimasi bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi?
 465. Haqiqiy inson kim va u asosan qaysi xislatlar bilan ziynatlangan?
 466. Jamiyat hayotidagi axloqiy, diniy, madaniy, ma'rifiy va mafkuraviy qarashlarni o'zida to'la mujassam etadigan tushuncha bu nima?
 467. Ma'naviyatning ijobiy sifatlarini sanab bering?
 468. Ma'naviyatga qarshi illatlarni sanab bering?
 469. Ma'naviy ta'sir deganda nimani tushunasiz?
 470. “Agar bir yilni ko'zlasangiz sholi eking, agar 50 yilni ko'zlasangiz, daraxt eking. Agar 100 yil foyda berishini ko'zlasangiz farzand tarbiyalang”. Ushbu hikmat qaysi xalq hikmati hisoblanadi?
 471. Jaloliddin Rumiyning ta'kidlashicha hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun 3 narsa kerak ekan. Bular nima?
 472. Oqil farzand fazilatlari nimada namoyon bo'ladi?
 473. Umuminsoniy fazilatlar o'zida qanday fazilatlarni ifoda etadi?
 474. Jamiyat rivojiga olib keladigan ma'naviy-axloqiy sifatlar o'zida qanday fazilatlarni uyg'unlashtiradi?
 475. Milliy an'analar deganda nimani tushunasiz?
 476. Inson ma'naviyati qanday manbalar orqali shakllantiriladi?
 477. Ma'naviy meros deganda nimani tushunasiz?
 478. Abu Ali ibn Sino asarlarining umumiy soni qancha va bizgacha qanchasi etib kelgan?
 479. O'zbekistonni yangilash va rivojlantirish yo'li ma'naviy meros nuqtai nazaridan qaraganda 4 ta asosiy negizga asoslanadi. Ular qaysilar?
 480. “Qutadg'u bilig” va “Silsilat uz zaxab” asarlarining mualliflari kim?
 481. Respublikamiz mustaqilligining qisqa davri ichida oila farovonligi yo'lida qanday ezgu va xayrli ishlarni amalga oshirdi?
 482. Millatlararo totuvlik deganda nimani tushunasiz?
 483. Polietnik va monoetnik tushunchalariga ta'rif bering?
 484. Hozirgi vaqtda yurtimizda qancha diniy konfessiya va qancha diniy tashkilot o'z faoliyatini olib bormoqda?
 485. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining 5-yo'nalishi qanday nomlanadi va bu yo'nalish qanday muhim vazifalarni o'z ichiga oladi?
 486. Adabiyot deganda nimani tushunasiz?
 487. ekologik madaniyat deganda nimani tushunasiz?
 488. Globallashuv deganda nimani tushunasiz?
 489. Iymon – e'tiqodli irodali inson deganda kimni tushunasiz?
 490. Milliy qadriyatni kanday tushunasiz, misol keltiring?
 491. Diniy qadriyatni qanday tushunasiz, misol keltiring?
 492. Tsivilizatsiya, tsivilizatsiya beshigi tushunchasini yoritib bering?
 493. Tarix, ko'xna tarix tushunchalarining farqlarini tushuntirib bering?
 494. «Etti o'lchab bir kes» maqoliga ta'rif berib, kasbiy misollar keltiring?
 495. Allomalar, ulamolar deganda kimlarni tushunasiz?
 496. Moddiy-ma'naviy meroslar va ularning ahamiyati haqida gapirib bering?
 497. Nomoddiy ma'naviy meroslar va ularning ahamiyati haqida gapirib bering?
 498. Tariximizdan faxrlanish bu ………?
 499. Tariximizdan g'ururlanish bu ………?
 500. Uchta maqol aytib, izohlab bering?
 501. Ikkita hadisi sharifni aytib, izohlab bering?
 502. Hadisi sharif bilan maqol o'rtasidagi farqlarni aytib bering?
 503. Ichki ishlar organi xodimi bo'la olmasangiz qaysi kasbni tanlaysiz?
 504. Uchta maqol aytib, izohlab bering?
 505. Budda haqida nimalar bilasiz?
 506. Makkai mukkarama haqida gapirib bering?
 507. Madinai munavvara haqida gapirib bering?
 508. Muqaddas Qur'onda zikr etilgan 24 payg'ambarning 4 tasini eslab, biri to'g'risida gapirib bering?
 509. Avestoda 4 unsur, jumladan olov muqaddaslashtirilgan. “Olov dushman, olov do'st” deb to'rttadan misollar keltiring?
 510. Avestoda 4 unsur, jumladan suv muqaddaslashtirilgan. “Suv dushman, suv do'st” deb to'rttadan misollar keltiring?
 511. Avestoda 4 unsur, jumladan tuproq muqaddaslashtirilgan. Siz tuproqqa hurmat bildirib, u haqida nima deya olasiz?
 512. “Vatan - ostonadan boshlanadi”, siz buni qanday tushunasiz?
 513. Sizningcha “Ustoz-otangdan ulug'”mi yoki “Ustoz otangdek ulug'”mi? Izoh bering?
 514. Ikkita hadisi sharifni aytib, izohlab bering?
 515. Salomlashish va salom berishning asosiy to'rtta qoidasi deb nimalarni aytgan bo'lar edingiz?
 516. Ibrat nima? Ibratli misol keltiring?
 517. «Ilhaq» badiy fil`mi haqida nima deya olasiz?
 518. O'zbekistonda 130 dan ortiq millat istiqomat qiladi, shulardan 15 tasini sanab bering?
 519. O'zbekistonda 16 ta diniy konfessiya faoliyat olib boradi. Diniy konfessiya nima, ularning faoliyatini qanday tushunasiz?
 520. Nima uchun «Navro'z» bayrami sobiq Sovet davrida keng, tantanali nishonlanmagan deb o'ylaysiz?
 521. Alpomish kim bo'lgan? U haqida bilish sizga nima beradi?
 522. Sayxun, Jayxun, Yoyik, enasoy, Boykul, Irtish nima? Bilganingiz haqida gapirib bering?
 523. Xotirangizda yaxshi saqlanib qolgan ertakning nomini aytib, u haqida gapirib bering?
 524. Toshkentda saqlanayotgan Usmon Qur'oni haqida nima bilasiz?
 525. Samarqanddagi Registon maydoni, undagi madrasalar to'g'risida aytib bering?
 526. Imom al-Buxoriy to'g'risida gapirib bering?
 527. Imom at-Termiziy to'g'risida gapirib bering?
 528. Axmad Yassaviy va uning nomi bilan ataluvchi maqbara haqida nima deya olasiz?
 529. «Dil ba yoru dast ba kor – Alloh dilingda qo'ling mehnatda bo'lsin» degan bu so'zlar kimga tegishli va iboraga izoh bering?
 530. Abu Ali ibn Sino kim bo'lgan va u to'g'risidagi afsona hamda rivoyatlardan eslab, aytib bering?
 531. Muhandis kim, muhaddischi? Misollar bilan ayting?
 532. 2017-yildan hozirgi kungacha sizni nazaringizda yaqqol namoyon bo'lgan o'zgarishlarni sanab bering?
 533. Prezidentimiz Shavkat Miramonovichning «Xalq qabulxonasi»ni va «Prezident portali»ni tashkil etishdan ko'zlagan asosiy maqsadi nima edi?
 534. Biron bir she'rni yod aytib bering?
 535. Nima uchun mashhur shaxslarga bag'ishlab haykallar o'rnatiladi va Toshkentda kimlarga haykallar o'rnatilgan aytib bering?
 536. Fil`m janrlari haqida gapirib, misollar keltiring?
 537. Yashab turgan mahallangiz nomi, tarixi, mahalla raisi va uchastka nozirining unvoni, ismi sharifini to'liq aytib bering?
 538. “Mahallada duv-duv gap” yoki “Suyunchi” fil`mlari haqida eslab, o'zbek xarakterini yoriting?
 539. Jadidlar kim bo'lgan?
 540. Hunarmandchilikning: beshikchi, pichoqchi, kosib, chilangar, temirchi turlari to'g'risida gapirib bering?
 541. O'zbekistonda ta'sis etilgan orden va medallarni nomini aytib, kimlarga qaysilari, nima uchun berilishi haqida gapirib bering?
 542. “Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari” shiorini qanday tushuntira olasiz?
 543. O'zbekistonda o'zbek tilidan tashqari yana qanday tilli maktablar mavjud? Nega shunday?
 544. 31-avgust O'zbekistonda katog'on qurbonlarini yod etish kuni. Qatag'on qurbonlari kim va ularni nega yod etamiz?
 545. «..Har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki xil maqsadda ezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish mumkin» degan fikrga izoh bering?
 546. «Men har qanday yovuzlikni sotqinlikdan ko'raman» degan edi I.A.Karimov. Sotqinlikni bu darajada qoralashni sababi nimada deb o'ylaysiz?
 547. O'zbekiston radiokanallarini sanab bering?
 548. O'zbekiston televizion kanallarini sanang bering?
 549. Najmiddin Kubro haqida nima bilasiz?
 550. Ra'no Sharipova, Botir Zokirov, Kumush Razzoqova bu ismlar eslanganda gap nima haqida boradi va shu haqida gapirib bering?
 551. Shukur Burxonov, Xamza Umarov, Lutfixon Sarimsoqova, Zaynab Sadrieva bu ismlar eslanganda gap nima haqida boradi va shu haqida gapirib bering?
 552. Maxatma Gandi to'g'risida gapirib bering?
 553. Suqrot, Platon, Aristotel`, Alfraganus kabi buyuk ismlar o'zbekchada qanday talaffuz etiladi?
 554. Iymon kalimasini ayting va Islomning besh ustunini sanab bering?
 555. ekstremist va separatist so'zlariga izoh bering?
 556. Abu Rayhon Beruniy haqida gapirib bering?
 557. «Yomonning kuchi yapaloqqa etadi» ushbu maqolni izohlang?
 558. Dinning ibtidoiy shakllari haqida gapirib bering?
 559. Monoteizm, politeizm, ateizm tushunchalariga izoh bering?
 560. Jahon dinlarini sanab, qisqacha izoh bering?
 561. Qur'oni karim haqida gapirib bering?
 562. Vijdon erkinligi deganda nima tushunasiz?
 563. Diniy fanatizm va uning xavfi haqida aytib bering?
 564. Insonning ongi va tafakkuri uchun kurash deganda nimani tushunasiz?
 565. Xalifalar deyilganda kimlar tushuniladi?
 566. O'zbekistondagi viloyatlar va ularning markazlarini aytib bering?
 567. Milliy totuvlik nima?
 568. O'zbekiston “Yoshlar ittifoqi” tashkiloti haqida gapirib bering?
 569. Mirzo Ulug'bek haqida gapirib bering?
 570. Kosmopolitlar deyilganda kimlar tushuniladi?
 571. Harbiy unvonlarni aytib bering?
 572. O'zbekiston kelajagini qanday tasavvur qilasiz?
 573. Islom dini qachon va qaerda vujudga kelgan?
 574. “Mahalladosh” va “vatandosh” siz uchun qaysi biri ahamiyatliroq va nima uchun?
 575. Assalomu alaykum so'zining – so'zma so'z tarjimasini izohlang?
 576. Masalan: Komil inson bo'lish uchun zina poyaning 10-pog'anasida bo'lish kerak. Siz o'zingizni o'sha zinaning nechanchi pog'onasida deb hisoblaysiz?
 577. Yaponlarning qaysi xislatlarini bizda yo'q deb hisoblaysiz?
 578. Nemislarning qaysi xislatlarini bizda yo'q deb hisoblaysiz?
 579. Jentel`men degan tushunchani qanday izohlaysiz?
 580. Agarda boshqa millat vakili bo'lib qolish imkoni bo'lib qolsa, qaysi millatni tanlar edingiz? Tanlashingiz shart. Tushuntiring?
 581. Ateist, teist, politeist qaysi birini ko'proq hurmatga loyiq deb hisoblaysiz, nima uchun?
 582. Amakivachcha, xolavachcha deyilganda kimlar tushuniladi, ulardan sizda nechta va ismlarini aytib bering?
 583. Oxirgi uch kun ichida taxminan necha marta sadaqa berdingiz va nega?
 584. Islom dinida odam hech qachon 5 narsani oldindan bila olmaydi deyiladi, sizningcha ular nima?
 585. “Alloh qalbimizda, yuragimizda” bu iborani qanday tushunasiz?
 586. Xonadonlarda darvoza tashqarisiga osilgan isiriq, tumor, tuz nimaning belgisi deb o'ylaysiz?
 587. Sizni beshikka yotqizishganmi? Beshik haqida gapirib bering?
 588. Badiiy fil`m, hujjatli fil`m, ilmiy ommabop fil`m ularning mazmunan farqlarini aytib bering?
 589. Muqaddas kitoblar deyilsa qaysi kitoblarni sanagan bo'lar edingiz va nima uchun?
 590. Qadimgi Sparta davlatida jang paytida orqa tomonidan o'q egan jangchi tahqirlangan, buning sababi nima bo'lishi mumkin?
 591. Shiroqning jasoratini esga oling, nima deb o'ylaysiz u boshqacha yo'l tutishi mumkin edimi?
 592. O'g'irlash imkoniyatining borligi o'g'rini tug'diradi (F.Bekon). Bu fikrni qanday tushuntira olasiz?
 593. Kulfatga birdaniga ag'anaysan jinoyatga esa zinapoya bo'ylab oxista tushasan - bu fikrga izoh bering?
 594. Kuchli va baxtli kishi uchun jinoyatga hojat yo'q - bu fikrni izohlang?
 595. Adolatsiz hokimiyat uzoq yashamaydi - misol keltirib tushuntiring?
 596. Boshqaning odamligini bilganingdagina haqiqiy odam bo'la olasan - bu fikrga izoh bering?
 597. Uylanish - o'z huquqlarini ikki marta kamaytirib, majburiyatlarini ikki barobar oshirishdir (Shopengauer). Bu fikrga qo'shilasizmi?
 598. Nikoh nihoyasi yo'q tarbiyadan iborat bo'lishi kerak (Am`el`) - bu bilan nima deyilmoqda?
 599. Uyda yashovchilar yaxshi bo'lsa uy ham yaxshi bo'ladi - bu hikmatni qanday tushundingiz, izohlang?
 600. Gap kelganda otangni ham ayama – izoh bering?
 601. Qonun bilan nima ishim bor, sudyalardan tanishim bor – sizningcha bu ibora kimlarga tegishli?
 602. Imtiyozli fuqarolar kim va ularga munosabatingiz?
 603. Militsiya xodimi hunarli bo'lgani yaxshimi yoki ilmli?
 604. Ko'p dam olish odamni zanglatadi - fikrning to'g'ri ekanligini misol bilan isbotlang?
 605. Ishdan bo'sh vaqtning kamligi odamni madaniyatsiz qiladi - fikrga qo'shilasizmi? Tushuntiring?
 606. Hunarmandning mehnatini mahsulot sifatiga qarab baholaymiz, militsiya mehnatini qanday baholash mumkin?
 607. Boyning huquqi – eng katta huquqsizlikdir – bu fikr to'g'rimi yo'qmi, tushuntirib bering?
 608. Amir Temurning haykallari qaysi shaharlarda o'rnatilgan va nega aynan shu shaharlarda?
 609. Buddaviylikda – “Zeb-u ziynat atir upalardan saqlanish” axloq qoidasi hisoblanadi. Buni izohlang?
 610. Pravoslavlar va katoliklar to'g'risida gapirib bering?
 611. Islom dinida imonning etti sharti bor, shularni sanab o'ting?
 612. Islom dinida nomlari qayd etilgan farishtalardan qaysilarini ayta olasiz?
 613. Islomda Odam a.s., Nux a.s., Xizir a.s.lar alohida eslanadi, ular haqida gapirib bering?
 614. entoni Xopkins, Tomi Li Jons, Xarrison Ford, Morgan Friman, Al Pachino ular kimlar?
 615. Marko Polo, Fernando Magellan, Djeyms Kuk ular kimlar?
 616. Jahon adabiyoti durdonalari hisoblangan asarlardan aytib bering?
 617. Qur'oni karimda kelgan birinchi va oxirgi, eng qisqa va eng uzun suralarning nomlarini aytib bering?
 618. Nima uchun musulmon erkaklari ayol kishidan bir qadam oldinda yuradilar?
 619. Ovqatlanish odobi haqida nimalar ayta olasiz?
 620. Mehmon kutish odobi haqida nimalar ayta olasiz?
 621. Jamoat transportida o'zini tutishning beshta qoidasini aytib bering?
 622. Sigaret yoki nos chekuvchilarga munosabatingiz?
 623. Maktabda sizga ta'lim bergan uchta o'qituvchini eslab, nega aynan shularni eslaganingizni ayting?
 624. Uyatchanlik haqida gapirib, uning yaxshi yoki yomonligini isbotlab ko'ring?
 625. Boyning huquqi – eng katta huquqsizlikdir – bu fikr to'g'rimi yo'qmi? Tushuntirib bering?
 626. Ra'no Sharipova, Botir Zokirov, Kumush Razzoqova bu ismlar eslanganda gap nima haqida boradi? Shu haqida gapirib bering?
 627. Sir bo'lmasa hayotdagi shioringiz haqida aytsangiz, sir bo'lsa shior va uning ahamiyati haqida gapiring?
 628. Shahar aholisi bilan qishloq aholisini xarakterlashga urinib ko'ring?
 629. Siyosatni kuzatib borish kerakligini ikkita misol bilan ayting?
 630. Hayvonlar orasida kuchuklarga munosabatingiz?
 631. ehson va sadaqa, ularning farqi nimada deb hisoblaysiz?
 632. Beg'araz yordam bilan uzoq muddatli imtiyozli kredit yordami deganda nimani tushunasiz?
 633. Bankota bilan bankrot orasida qanday farqlar bor?
 634. Milliy valyutamiz so'mda aks ettirilgan rasmlarni eslang?
 635. Ozodlikka chiqqan sobiq mahbuslarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishni taklif etardingiz?
 636. Aqliy va jismoniy mehnat qiluvchilar orasida qaysi birini ko'prok hurmat qilish kerak deb o'ylaysiz?
 637. “Shum bola” asarini muallifi kim va asarning mazmuni haqida gapirib bering.
 638. Garri Poter haqida gapirib bering?
 639. Bahorda birinchilardan bo'lib gullaydigan daraxtlarni sanab bering?
 640. Pizan va eyfel` minoralari haqida gapirib bering?
 641. Qaysi masjidlarda juma namozlarini o'qigansiz?
 642. Dunyoda hududi jihatidan eng katta davlatlarni sanab bering?
 643. “ Romeo va Juletta” haqida nima deya olasiz?
 644. “ermitaj”, “ Metropol`”, “ Luvr” haqida gapirib bering?
 645. Moskva, Dushanbe, Kiev, Minsk, Kanberra haqida gapirib bering?
 646. Milliy istiqlol mafkurasini inson qalbi va ongiga singdirish qaysi davrdan boshlanadi?
 647. Milliy mentalitet nima?
 648. Abdulla Qodiriy qanday taxalluslarda ijod qilgan?
 649. Istiqlol mafkurasining asosiy g'oyalari haqida gapirib bering?
 650. Innovatsion usul deganda nimani tushunasiz?
 651. O'qituvchilarni toifalash to'g'rimi?
 652. Qaysi allomalar ta'lim-tarbiya masalalari bilan shug'ullangan?
 653. Mafkura qanday asosiy maqsadlarni ko'zda tutadi?
 654. Ta'lim turlari haqida gapirib bering?
 655. Fan nima?
 656. “Qobusnoma” kitobi nima haqida?
 657. Jaholatga qarshi kurashishning quroli nima?
 658. “Avesto”ning muallifi kim?
 659. O'zbekiston Respublikasida qancha millat vakillari yashaydi?
 660. Milliy mafkura g'oyalarini shakllantirishga o'z hissasini qo'shgan buyuk shoir, davlat arbobi alloma kim?
 661. O'zbekistonda qancha aholi yashaydi?
 662. Konfutsiylik ta'limoti qaysi davlatga taalluqli?
 663. Skandinaviya davlatlariga kiruvchi mamlakatlar haqida gapirib bering?
 664. Dunyoni suv bosishi to'g'risidagi afsona haqida gapirib bering?
 665. Franklin Ruzvel`t haqida gapirib bering?
 666. Teodor Ruzvel`t kim bo'lgan?
 667. Chan Kayshi haqida gapirib bering?
 668. Mao Tsze Dun haqida gapirib bering?
 669. Dalay Lama haqida gapirib bering?
 670. Pol Pot haqida gapirib bering?
 671. Yo'ldosh Oxunboboev haqida gapirib bering?
 672. Fayzulla Xo'jaev haqida gapirib bering?
 673. Sobir Raximov haqida gapirib bering?
 674. Mamadali Topiboldiev haqida gapirib bering?
 675. Axmadjon Shukurov haqida gapirib bering?
 676. Zebo Ganieva haqida gapirib bering?
 677. Xamza Umarov haqida gapirib bering?
 678. Shukur Burxonov haqida gapirib bering?
 679. G'ani A'zamov haqida gapirib bering?
 680. Soip Xo'jaev haqida gapirib bering?
 681. Qodir Maxsumov haqida gapirib bering?
 682. Sora eshonto'raeva haqida gapirib bering?
 683. Mirzacho'lni o'zlashtirish haqida gapirib bering?
 684. Kolxozlar tuzish haqida gapirib bering?
 685. “Osmondagi bolalar” fil`mi haqida gapirib bering?
 686. Toshkent zilzilasi haqida gapirib bering?
 687. Toshkent metrosi haqida gapirib bering?
 688. Adiblar xiyoboni haqida gapirib bering?
 689. Xojiboy Tojiboev haqida gapirib bering?
 690. O'zbek tandiri haqida gapirib bering?
 691. O'zbekning do'ppisi haqida gapirib bering?
 692. O'zbek dorbozi haqida gapirib bering?
 693. “O'zbek ishi” yohud “Paxta ishi” haqida gapirib bering?
 694. Inomjon Usmonxo'jaev haqida gapirib bering?
 695. Poytaxt, shahar tushunchasini yoriting?
 696. Masal aytib bering?
 697. Lof aytib bering?
 698. Dinning qanday ildizlari bor?
 699. Diniy tasavvur nima?
 700. Dinning funktsiyalarini gapirib bering?
 701. “Kelinlar qo'zg'oloni” spektakli yoki fil`mi haqida gapirib bering?
 702. Salomingizga alik olmagan odamga munosabatingiz?
 703. Sertakalluflik nima va uni siz qanday baholaysiz?
 704. Qaysi millat to'g'risida yaxshi bilsangiz shular haqida gapirib bering?
 705. O'zimizni chapani odam deganda kim tushuniladi?
 706. Kibrlilik haqida gapirib bering?
 707. Sahovatpesha odam qanday bo'ladi?
 708. Sodda mug'ombir deganda kimni tushunasiz?
 709. Ateist odamlar haqida nima deya olasiz?
 710. Nima uchun dinimizda boshqa dinlarni haqoratlash taqiqlanadi?
 711. Qobil bilan Xobil haqida nimalarni bilasiz?
 712. Jinoyati uchun jazo muddatini o'tab chiqqan odamga qanday munosabatda bo'lish kerak deb hisoblaysiz?
 713. Xaftaning qaysi kunida tug'ilgansiz, bu kun haqida nimalar deyishadi?
 714. Yolgizlik Allohga xos degan so'zni qanday tushunasiz?
 715. Mayitni ko'mish bilan bog'liq marosim haqida gapirib bering?
 716. Hashar nima? misollar bilan ayting?
 717. Majburiy ixtiyoriy degan tushunchaga misol keltiring?
 718. Kattani hurmat qil kichikni izzat-misollar bilan tushuntiring?
 719. Islomda besh narsani inson hech qachon bilolmaydi degan aqida bor, sizningcha bular nima?
 720. Islomda beshta jonzotni tutgan joyda o'ldirishga ruxsat bor, sizningcha bu qaysi jonzotlar?
 721. Kuyidagi maqollarni oxiriga etkazing: - Burgaga achchiq qilib ......, Bo'linganni..............
 722. “ Oltin baliq”, “Shox Saltan” ertaklarining muallifi haqida nima deya olasiz?
 723. Jargon so'z. Hozirgi jargonlardan misollar ayting?
 724. Xalqimiz orasida mashhur : - Ko'chani haqqi degan iborani tushuntiring?
 725. Xalqimiz orasida mashhur : - Qo'shnini hakqi degan iborani tushuntiring?
 726. Xalqimiz orasida mashhur : - Erni haqqi degan iborani tushuntiring?
 727. Xalqimiz orasida mashhur : - Etimni haqqi degan iborani tushuntiring?
 728. Bilagi zo'r birni yiqar – bilimi zo'r mingni - maqolni misol bilan izohlang?
 729. O'zbekiston “Qizil kitobi” haqida gapirib bering?
 730. entsiklopediya kitobining - boshqa kitoblardan farqi haqida gapirib bering?
 731. Irimlarga munosabatingiz, ularning qaysi birini ishonarli deya olasiz.
 732. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz haqida gapirib bering?
 733. Oxirgi marta ko'rgan fil`mingiz haqida gapirib bering?
 734. Oxirgi marta ko'rgan spektaklingiz haqida gapirib bering?
 735. Oxirgi marta ko'rgan kontsertingiz haqida gapirib bering?
 736. Oxirgi marta bo'lgan tarixiy joyingiz haqida gapirib bering?
 737. O'zbekistonlik mashhur sportchilarni aytib bering?
 738. Sport turlarini sanab bering?
 739. Ashula va maqom, ularning farqi nimada?
 740. Dunyoning mashhur brendlarini aytib bering?
 741. Yaponiyaning brend kompaniyalarini sanab bering?
 742. Italiyaning brend kompaniyalarini sanab bering?
 743. Germaniyaning brend kompaniyalarini sanab bering?
 744. Yoddan biladigan she'rlaringizdan xohlagan bittasini ayting?
 745. Said Ahmad haqida gapirib bering?
 746. “Ursang eti qotadi-gapirsang beti qotadi”, bu maqolni tushuntirib bering?
 747. Qarz so'rash, qarz olish to'g'risida nimalar deya olasiz?
 748. Ichki ishlar organlari xodimlariga beriladigan unvonlarni sanab bering?
 749. Satraplar kim bo'lishgan?
 750. Odam savdosi haqida nima deya olasiz?
 751. Narkodispanserda kimlar davolanadi?
 752. Siflis, trifer qanday kasalliklar?
 753. Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar haqida gapirib bering?
 754. OITS haqida nima deya olasiz?
 755. Jinoyatchilik suyak suradi - degan gapga munosabatingiz?
 756. Odam tanasidagi qaysi a'zoni suyaksiz yov deyishadi va nega?
 757. Yursang sayoq - eysan tayoq - misollar bilan tushuntiring?
 758. Qanday holatlarda o'zingizni kamsitilgan deb hisoblaysiz?
 759. Menga raxming kelmasin. Nega ko'pchilik shu gapni aytadi?
 760. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi – iborani tushuntiring?
 761. G'iybat nima va buni misollarda tushuntiring?
 762. Aytayotgan gapingni qulog'ing eshitayaptimi? Bu ibora ko'pincha qaysi holatlarda qo'llaniladi?
 763. Yo'qolgan pichoqning sopi oltindan - misol bilan izohlang?
 764. Tomosha qilgan komediya fil`mlaringizdan sanab bering va bittasini qisqacha gapirib bering?
 765. Jamoa transportlaridagi qoida yozuvlarida UVU qatnashchilari degan tushuncha uchraydi. Ular kim?
 766. Boquvchisini yo'qotgan va yolg'iz ona tushunchalarini qanday izohlaysiz?
 767. “Genrike”, “Partizan qiz”, “Jakonda”, “ Shar”, “Adashgan o'g'ilning qaytishi” gap nima haqida?
 768. Machit, maqbara, karvonsaroy, sardoba bular nima?
 769. Ijtimoiy tabaqalarning qanday belgilarini ayta olasiz?
 770. Toshkentdagi shox ko'chalarni aytib bering?
 771. Oxirgi marta qaysi muzeyda bo'lgansiz?
 772. «..Har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki xil maqsadda ezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish mumkin» degan fikrga izoh bering?
 773. O'zbekiston yoshlari deyilganda necha yoshlilar tushuniladi va nega shunday?
 774. Said Olimxon kimligini aytib bering?
 775. Isyon bilan inqilobning farqi nimada?
 776. Barrikada deganda nimani tushunasiz?
 777. Boboraxim Mashrab haqida gapirib bering?
 778. Latif Fayziev, Shuxrat Abbosov, Zulfiqor Musoqov gap qaysi soha vakillari haqida bormoqda?
 779. Karikatura bilan sharj rasmlarning farqi nimada?
 780. Internetda qaysi saytlarga kirib turasiz va bilgan saytlaringizni sanab bering?
 781. O'zbekistonda nashr etiladigan sohaviy gazetalar va ularning ahamiyati haqida gapirib bering?
 782. Oliy Majlis deputati qanday xislatlarga ega bo'lishi kerak deb hisoblaysiz?
 783. Pediatriya instituti va tibbiyot institutining bir-biridan farqi nimada?
 784. Qo'rqoq oldin musht ko'tarar – siz buni misollar bilan tushuntiring?
 785. Vladimir Jonibekov, Solijon Sharipov ular haqida gapirib bering?
 786. Kazzob kim va unga munosabatingiz?
 787. Riyokorlik nima?
 788. Qaysi rassomlarni chizgan suratlari haqida gapira olasiz?
 789. Novvoylar, non turlari, non haqida gapirib bering?
 790. Loy uylar deyilganda qanaqa uylar tushuniladi?
 791. “Kar va soqovlar jamiyati”ning vazifasi nimadan iborat?
 792. Aktsiya nima? Aktsionerlik jamiyatichi?
 793. Sudxo'rlik, sudxo'rlikka munosabatingiz?
 794. Siz kimni rag'batlantira olishingiz mumkin? Umuman rag'batlashni nima keragi bor?
 795. Nogironlar, imkoniyati cheklanganlar - hozirgi kunda qaysi so'zni ishlatish tavsiya etilmoqda nima uchun?
 796. Shaxsiy gigiena to'g'risida gapirib bering?
 797. Nurafshon shahri haqida gapirib bering?
 798. Plantatsiya deganda nimani tushunasiz?
 799. O'zbekistonning yovvoyi tabiati haqida gapirib bering.
 800. Qanday amal huquqiy madaniyatli odamniki hisoblanadi.
 801. Qanday amal millatimiz uchun yot begona hisoblanadi?
 802. Paranji haqida gapirib bering?
 803. Nima - yaxshiyu, nima - yomon?
 804. Tanqid nima, o'zingizni tanqid qilingchi?
 805. Bukrini qabr to'g'rilaydi – bu maqolni qanday tushunasiz?
 806. Vazirlik Kadrlar bosh boshqarmasi.

Safdorlar uchun

 1. “Millat” deganda nimani tushunasiz?
 2. Islom dinida “Qur'on”dan keyingi muhim manba bo'lib hisoblanadigan kitob qaysi va uning muallifi haqida nimalarni bilasiz?
 3. Ma'naviyat deganda nimani tushunasiz?
 4. Samarqand shahridagi Registon maydonida joylashgan 3 ta muhtasham tarixiy obidalarni sanab o'ting va ularning ahamiyatini tushuntirib bering?
 5. Sharq rivoyatlariga ko'ra kimlar bilan do'st bo'lish kerak?
 6. Hadis deganida nimani tushunasiz va hadislardan namunalar keltiring?
 7. “Vatan” tushunchasiga ta'rif bering va ulug' ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy Vatanga qanday ta'rif bergan?
 8. Sohibqiron bobomiz Amir Temur haqida nimalarni bilasiz?
 9. O'zbekiston jahondagi davlatlarning xalqaro uyushmasi – Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qachon qabul qilindi va u bilan qaysi yo'nalishlarda hamkorlik amalga oshirilmoqda?
 10. Demokratiya tushunchasiga ta'rif bering?
 11. “Mahalla” va “Qishloq” tushunchalariga ta'rif bering?
 12. “Shahar” tushunchasiga ta'rif bering va yurtimizdagi tarixiy shaharlarni sanab bering?
 13. “Mustaqillik maydoni” qachon tashkil etilgan va bu maydon haqida nimalarni bilasiz?
 14. Mustaqillik maydonining to'rida joylashgan Mustaqillik va ezgulik monumenti haqida nimalarni bilasiz?
 15. “Avesto” kimlarning muqaddas kitobi va Avestoda qayd etilgan inson hayotining asosiy qoidasi bo'lishi kerak bo'lgan g'oyalarni sanab bering?
 16. Kosmopolitlar kimlar va “O'troq hayot” deganda nimani tushunasiz?
 17. Chingizxonga qarshi kurashlarda jasorat ko'rsatib, uni lol qoldirgan vatandoshimiz kim va u haqida nimalarni bilasiz?
 18. Ikkinchi jahon urushi yillarida yurtimizga fashistlar bosib olgan hududlardan ko'chirib keltirilgan millatlar haqida nimalarni bilasiz?
 19. 9 may – Xotira va qadrlash kuni qaysi yildan buyon yurtimizda keng nishonlanib kelinmoqda va bu bayram nima maqsadda tashkil etilgan?
 20. Ikkinchi jahon urushi arafasida O'zbekistonda qancha aholi yashagan va shundan qanchasi Ikkinchi jahon urushidagi janglarda ishtirok etgan?
 21. “Tinchlikning qadri” deganda nimani tushunasiz?
 22. Vatan tuyg'usi deganda nimani tushunasiz va bir umr Vatan tuyg'usi bilan yashagan, Hindiston o'lkasida podsholik qilgan Zahiriddin Muhammad Boburning qabri qaysi shaharda joylashgan?
 23. “Alloma” deganda nimani tushunasiz va Vatan tuyg'usi har ishda, har qadamda madadkor bo'lsin deb o'z ismi shariflariga tug'ilgan joylarining nomini qo'shib yozgan mutafakkirlardan kimlarni bilasiz?
 24. Qaysi yillarda sobiq SSSR hududida mudhish ommaviy siyosiy qatag'onlar amalga oshirilgan va buning O'zbekistonga ta'siri qanday bo'lgan?
 25. “Oila” tushunchasiga ta'rif bering va oilaning tayanch ustunlari haqida nimalarni bilasiz?
 26. “Tarbiya” tushunchasiga ta'rif bering va bola tarbiyasida ko'proq nimalarga e'tibor berish lozim?
 27. Vatanimiz bayrog'ini jahon arenalarida yuqoriga ko'targan yosh shaxmatchilar Nodirbek Abdusattorov hamda aka-uka Javohir va Islombek Sindorovlar haqida nimalarni bilasiz?
 28. Mardlik, fidoyilik va ezgulik kabi mavzularga yo'g'rilgan qanday jahon xalqlari hamda xalqimizning dostonlarini bilasiz?
 29. Buyuk sarkarda bobomiz Amir Temur hamma sohada adolatni bosh mezon deb bilib qaysi shiorga amal qilib yashagan va “Tuzuklar” kitobida nimalar bayon qilingan?
 30. O'zbekiston Respublikasi haqida nimalarni bilasiz?
 31. Buyuk ipak yo'li haqida nimalarni bilasiz?
 32. Ilm manbai bo'lmish “Kitob” haqida nimalarni bilasiz?
 33. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi haqida nimalarni bilasiz?
 34. “Xalq” tushunchasiga ta'rif bering?
 35. O'zbek xalqi deganda kimlar tushuniladi va ular haqida nimalarni bilasiz?
 36. “Rasadxona” deganda nimani tushunasiz va Mirzo Ulug'bek rasadxonasi haqida gapirib bering?
 37. Mirzo Ulug'bek muzeyi haqida nimalarni bilasiz?
 38. Zardushtiylik ta'limotining bosh kitobi qaysi va u haqida nimalarni bilasiz?
 39. Qadimda mamlakatimiz hududida qanday davlatlar rivoj topgan?
 40. Demokratiya va huquqiy demoktarik davlat tushunchalariga ta'rif bering?
 41. Mustaqil davlat deganda nimani tushunasiz?
 42. “Jadidchilik harakati” va ularning asosiy maqsadi haqida nimalarni bilasiz?
 43. Mamlakatimizdagi prezidentlik boshqaruvi haqida gapirib bering?
 44. Davlat siyosati qanday qismlarga bo'linadi va ularga ta'rif bering?
 45. Imom Buxoriy majmuasi haqida nimalarni bilasiz?
 46. Rasmiy timsollar deganda nimani tushunasiz va Vatanimizning rasmiy timsollarini sanab bering?
 47. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i haqida nimalarni bilasiz?
 48. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi haqida nimalarni bilasiz?
 49. Qadimda qaysi shahar Choch, Shosh hamda Binkat nomlari bilan atalgan va bu shaharning qadimda nechta darvozasi bo'lgan?
 50. Milliy qadriyat deganda nimani tushunasiz?
 51. Vatanparvarlik deganda nimani tushunasiz?
 52. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning asarlari va tarbiyaga oid aytgan fikrlari haqida gapirib bering?
 53. Sog'lom turmush tarzi deganda nimani tushunasiz?
 54. Toshkent shahri haqida nimalarni bilasiz?
 55. Xiva shahri haqida nimalarni bilasiz?
 56. Samarqand shahri haqida nimalarni bilasiz?
 57. Buxoro shahri haqida nimalarni bilasiz?
 58. Qo'qon shahri haqida nimalarni bilasiz?
 59. Sirdaryo viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 60. Jizzax viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 61. Samarqand viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 62. Navoiy viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 63. Buxoro viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 64. Xorazm viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 65. Qashqadaryo viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 66. Surxondaryo viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 67. Farg'ona viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 68. Namangan viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 69. Andijon viloyati qachon tashkil topgan va uning geografik joylashuvi hamda demografik ma'lumotlari haqida gapirib bering?
 70. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i haqida nimalarni bilasiz?
 71. Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboni haqida nimalarni bilasiz?
 72. Poytaxtimizdagi Hazrati Imom majmuasi haqida nimalarni bilasiz?
 73. Toshkent shahridagi Xotira maydoni haqida nimalarni bilasiz?
 74. Buxoro, Samarqand, Termiz va Marg'ilon shaharlarida joylashgan buyuk qadamjolarni sanab bering?
 75. “Tarixiy xotira” va “Manqurt” tushunchalariga ta'rif bering?
 76. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng dunyoning qaysi shaharlarida saqlanayotgan milliy merosimizning minglab noyob namunalari yurtimizga olib kelindi?
 77. Samarqanddagi Registon maydoni haqida nimalarni bilasiz?
 78. “Samarqandning yuragi” deya e'tirof etiladigan tarixiy yodgorlikni ayting?
 79. Movarounnahr haqida gapirib bering?
 80. Qadimiy Xorazm zaminidan etishib chiqqan, ilm-u ma'rifat yo'lidagi beg'iyos xizmatlari uchun “Jorulloh” ya'ni “Allohning qo'shnisi” degan yuksak e'tirofga sazovor bo'lgan mutafakkir kim?
 81. “Tib qonunlari” asarining muallifi kim va bu asar haqida nimalarni bilasiz?
 82. Jahon tilshunos olimlarining tadqiqotiga ko'ra buyuk yozuvchi va shoirlar orasida eng ko'p so'z boyligiga ega inson sifatiga kim tan olingan va bu inson faoliyati davomida o'z asarlarida qancha so'z ishlatgan?
 83. So'z mulkining sultoni, mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy xotirasiga bag'ishlanib dunyoning qaysi shaharlarida bu insonning haykallari o'rnatilgan?
 84. Kamoliddin Behzod haqida nimalarni bilasiz?
 85. Uyg'onish davri deganda nimani tushunasiz hamda G'arb uyg'onish davri qachon va qaerda boshlangan?
 86. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Xalqaro Navro'z kuni qachon e'lon qilindi?
 87. Milliy qadriyatimiz bo'lgan – tilimiz haqida nimalarni bilasiz?
 88. Umumbashariy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?
 89. Jasur frantsuz qizi Janna D'arkning jasorati haqida nimalarni bilasiz?
 90. Ajdodimiz Jaloliddin Manguberdi jasorati haqida nimalarni bilasiz?
 91. Bugungi kunda yoshlarni o'z ta'siriga olib, shu tariqa mamlakatimiz kelajagiga bolta urmoqchi bo'lgan kuchlarni sanab bering va ularga qarshi kurashishning eng samarali yo'lini ayting?
 92. Sog'lomlik nima va u necha xil ko'rinishga ega?
 93. Sog'lom turmush tarzi deganda nimani tushunasiz?
 94. O'zini o'zi tarbiyalash deganda nimani tushunasiz?
 95. Hakimbek obrazi qaysi dostonning bosh qaxramoni hisoblanadi?
 96. Alpomish dostonidagi personajlar va undagi voqealar rivoji haqida gapirib bering?
 97. Ma'naviyat deganda nimani tushunasiz?
 98. Insonning ichki dunyosi deganda nimani tushunasiz?
 99. Iroda deganda nimani tushunasiz?
 100. Qanday illatlar insondagi vijdon tuyg'usini so'ndirib, bora-bora uni vijdonsiz insonga aylantirib qo'yishi mumkin?
 101. Fikr nima va odamlarning orzu niyatlariga qarab fikrlar necha xil bo'ladi?
 102. G'oya deganda nimani tushunasiz?
 103. Milliy g'oya qanday shakllanadi, uning ijodkori kim?
 104. Adolat g'oyasi deganda nimani tushunasiz?
 105. So'z mulkining sultoni, mutafakkir bobomiz Mir Alisher Navoiyning besh dostondan iborat bo'lgan asari va uning ahamiyati haqida gapirib bering?
 106. Konservatsiya nima va konservativ g'oyaga ta'rif bering?
 107. G'oyalar xalqning irodasi, orzu-intilish va manfaatlarini qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri aks ettirishiga qarab qanday turlarga bo'linadi?
 108. Bunyodkor g'oyalar haqida nimalarni bilasiz?
 109. “ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal” degan qoida qaysi kitobda o'z aksini topgan va buning ma'nosini tushuntirib bering?
 110. “Dil ba yor-u dast ba kor”, ya'ni “Diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin” degan hikmat muallifi kim va bu hikmat qanday fikrni ifoda etadi?
 111. Bunyodkorlik mehnat mahsuli bo'lgan dunyo va yurtimiz mo''jizalarini sanab bering?
 112. Vayronkor g'oyalar haqida nimalarni bilasiz?
 113. Bolshevizm va Ateizm tushunchalariga ta'rif bering?
 114. Mustabid mafkura deganda nimani tushunasiz?
 115. Ma'naviy tahdid deganda nimani tushunasiz?
 116. “Qo'shning tinch – sen tinch” degan maqolning mazmunini aytib bering?
 117. Diniy aqidaparastlik deganda nimani tushunasiz?
 118. ekstremizm deganda nimani tushunasiz?
 119. Terrorizm deganda nimani tushunasiz?
 120. Madaniyat deganda nimani tushunasiz?
 121. Komil inson deganda nimani tushunasiz?
 122. Xudbinlik deganda nimani tushunasiz?
 123. Mahalliychilik deganda nimani tushunasiz?
 124. Kamtarlik va manmanlik haqida nimalarni bilasiz?
 125. Sohibqiron bobomiz Amir Temurning “Kimki qudratimizga shubha qilsa, biz qurgan binolarga boqsin” degan so'zlari qaysi inshootning devorlariga bitilgan?
 126. Insonparvarlik deganda nimani tushunasiz?
 127. “Tilga ixtiyorsiz – elga e'tiborsiz” naqlining muallifi kim va buning ma'nosini aytib bering?
 128. Tajovuzkor g'oya haqida nimalarni bilasiz?
 129. Xalqimizga qarshi qaratilgan “paxta ishi” haqida nimalarni bilasiz?
 130. Bugungi kunda mafkuraviy-g'oyaviy xujumlar nima orqali tarqatiladi?
 131. Aqidaparastlik deganda nimani tushunasiz?
 132. “Ommaviy madaniyat” niqobi ostidagi xurujlar deganda nimani tushunasiz?
 133. Mafkuraviy poligon deganda nimani tushunasiz?
 134. Diniy ekstremizm deganda nimani tushunasiz?
 135. Bugungi kunda dunyo mafkuraviy manzarasida qanday kuchlarning o'zaro kurashi avj olmoqda?
 136. G'oyaviy bo'shliq deganda nimani tushunasiz?
 137. Ishonch deganda nimani tushunasiz?
 138. Qanday insonlarda g'oyaviy bo'shliq paydo bo'lishi mumkin?
 139. Inson dunyoqarashi deganda nimani tushunasiz?
 140. Immunitet so'ziga ta'rif bering?
 141. Mafkuraviy immunitet deganda nimani tushunasiz?
 142. Ogohlik deganda nimani tushunasiz?
 143. Ma'rifat deganda nimani tushunasiz?
 144. Bugungi kunda qaysi shior asosida yoshlarimizni zamonaviy talablar darajasida bilim olish, kasb-hunarlar, xorijiy tillarni puxta egallashga da'vat etmoqdamiz?
 145. Ona tili haqida nimalarni bilasiz?
 146. Temuriylar davrida o'zbek tilining obro'yi, uning nufuzini ko'tarish uchun kurashgan mutafakkir kim?
 147. Ona tilimizdagi qaysi so'zlarni boshqa tillarga aynan tarjima qilib bo'lmaydi?
 148. Umumbashariy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?
 149. Qonun ustuvorligi deganda nimani tushunasiz?
 150. Hurfikrlilik deganda nimani tushunasiz?
 151. “O'rta asr Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy tsivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro konferentsiya qachon va qaysi shaharda o'tkazilgan?
 152. Qaysi davlatlarda buyuk mutafakkir bobolarimiz Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy va Ahmad Farg'oniylarning haykallari o'rnatilgan?
 153. Toshkent shahri qachon va qaysi tashkilot tomonidan Islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilindi?
 154. Strategik yo'l deganda nimani tushunasiz?
 155. O'zbek modelining asosiy tamoyillarini sanab bering?
 156. Islohot deganda nimani tushunasiz?
 157. Oila deganda nimani tushunasiz?
 158. Qanday yo'llar bilan topilgan boylik harom hisoblanadi?
 159. “Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch” asarida “xalqimizga xos o'zini-o'zi boshqarish tizimining noyob usuli” deya nima ta'riflangan?
 160. Konstitutsiyamizning 105-moddasiga ko'ra mahalla raisi (oqsoqol) va uning maslahatchilari necha yil muddatga saylanadi. Ularning faoliyat yo'nalishlari?
 161. “Turkiy guliston yoxud axloq” asari haqida gapirib bering?
 162. Ma'rifatparvar bobomiz Abdurauf Fitratning tarbiyaga oid mashhur fikrlarini ayting?
 163. “Ustoz – otangdek ulug'” degan hikmatni tushuntirib bering?
 164. Inson hayotida har qanday iqtisodiy yoki siyosiy qaramlikdan ham ko'ra daxshatliroq qaramlik bu nima?
 165. Gladiator tushunchasi qaysi davrga tegishli va ular kimlar bo'lgan?
 166. Giyohvand moddalarning noqonuniy savdosidan topilayotgan katta miqdordagi nopok pullar qanday maqsadlarda sarflanmoqda?
 167. Inson mehnati qanday turlarga bo'linadi va ularni tushuntirib bering?
 168. Haqiqiy qaxramonlik deganda nimani tushunasiz?
 169. XX asr boshlarida xalqimiz maorifi va madaniyatini yuksaltirish, iqtisodiy hamda siyosiy hayotini bosqinchilar izmidan ozod qilish yo'lida bemisl fidoyilik ko'rsatgan ajdodlarimizni sanab bering?
 170. Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 171. Abdulla Avloniyning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 172. Abdurauf Fitratning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 173. Cho'lpon hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 174. Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi haqida gapirib bering?
 175. Din deganda nimani tushunasiz?
 176. Salib yurishlari haqida nimalarni bilasiz?
 177. Yahudiylarning Markaziy Osiyoda yashaganliklariga guvohlik beruvchi arxeologik topilmalar tadqiqotchilar tomonidan ilk bor qachon va qaerdan topilgan?
 178. O'zbekistondagi birinchi yahudiylar teatri qachon va qaerda tashkil qilingan?
 179. Yahudiylik ta'limoti Xudo tomonidan Musoga nozil qilingan O'n amrga rioya etishga asoslanadi. Shu 10 amrni sanab bering?
 180. Yahudiylarning muqaddas kitobi nomini ayting va bu kitob qaysi tillarda yozilgan?
 181. Buddaviylik dini qachon va qaerda vujudga keldi?
 182. Ayritom topilmasi haqida nimalarni bilasiz?
 183. Fayoztepa topilmasi haqida nimalarn bilasiz?
 184. Quva topilmasi haqida nimalarni bilasiz?
 185. Xristianlik dini haqida nimalarni bilasiz?
 186. Jizzax viloyatida Vinkerd hududidagi g'ordan qanday madaniy yodgorlik topilgan?
 187. Xristianlikning muqaddas kitobi qaysi va u necha bo'limdan iborat?
 188. Islom dinining Markaziy Osiyoga kirib kelish tarixi haqida gapirib bering?
 189. Islom dinining muqaddas kitobi qaysi va bu kitob kim tomonidan ilk bor to'liq ravishda zamonaviy o'zbek tiliga tarjima qilingan?
 190. Qaysi xalifa davrida “Qur'oni karim” ikkinchi marta jamlanib, kitob holatiga keltirildi?
 191. Islom dinining “Qur'oni karim”dan keyingi o'rinda turuvchi muqaddas manbasini ayting?
 192. Islom dini ta'limoti haqida gapirib bering?
 193. Islom dinining asosiy bayramlari haqida gapirib bering?
 194. “Yo Vatan, yo sharofatli o'lim” shiori ostida mo'g'ullarga qarshi kurashgan mutafakkir kim?
 195. Ma'lumki, Naqshbandiya tariqati 4 tamoyil asosiga qurilgan. Ushbu 4 tamoyilni sanab bering?
 196. Muhammad ibn Muso Xorazmiyning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida gapirib bering?
 197. Kim Kolumb sayohatidan 500 yil oldin Tinch va Atlantika okeanlari ortida qit'a mavjudligi haqidagi qarashni ilgari surgan?
 198. Ahmad Farg'oniyning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida gapirib bering?
 199. Abu Rayhon Beruniyning ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida gapirib bering?
 200. “Islom olamining eng mashhur faylasufi va qomusiy allomasi hamda insoniyatning eng buyuk mutafakkirlaridan biri” degan unvonga sazovor bo'lgan inson kim?
 201. “Ommaviy madaniyat” tushunchasi haqida nimalarni bilasiz?
 202. Islomning mohiyatiga mutlaqo zid bo'lgan hodisalar yoki harakatlarni aytib bering?
 203. Hadislarda aytilishicha, “Ikki narsa borki, ko'pchilik insonlar uning qadriga etmaydilar”. Ular nima?
 204. Missionerlarning asosiy maqsadi nimadan iborat?
 205. Missionerlikka qarshi kurash masalasi O'zbekiston Respublikasining qaysi hujjatida belgilab qo'yilgan?
 206. Kibernetika deganda nimani tushunasiz?
 207. Milliy istiqlol g'oyasi nima?
 208. Milliy istiqlol mafkurasining bosh g'oyasi nima?
 209. Milliy mafkura nima?
 210. Milliy mentalitet nima?
 211. Milliy qadriyatlar nima?
 212. Milliy g'oya tushunchasiga izoh bering?
 213. Milliy g'urur nima?
 214. Milliylik nima?
 215. Mustamlakachilik nima?
 216. Mustaqillik tushunchasiga izoh bering?
 217. Mustaqillik g'oyasi nima?
 218. Mafkura yakkaxonligi nima?
 219. Mafkuraviy beqarorlik nima?
 220. Mafkuraviy vaziyat nima?
 221. Mafkuraviy immunitet nima?
 222. Mafkuraviy markazlar nima?
 223. Mafkuraviy maqsad nima?
 224. Mafkuraviy muammolar nima?
 225. Mafkuraviy poligon nima?
 226. Mafkuraviy profilaktika nima?
 227. Mafkuraviy siyosat nima?
 228. Mafkuraviy tajovuz nima?
 229. Mafkuraviy tarbiya nima?
 230. Mafkuraviy xavfsizlik?
 231. Mafkuraviy tolerantlik nima?
 232. Mafkuraning funktsiyalari nima?
 233. Mahalliychilik nima?
 234. Mehnat jamoalari nima?
 235. Millat nima?
 236. Millatlararo totuvlik nima?
 237. Millatchilik nima?
 238. Istiqlol nima?
 239. Istiqlol mafkurasi nima?
 240. Iudaizm nima?
 241. “Ichki ishlarga aralashmaslik” nima?
 242. Iqtisodiyotni erkinlashtirish nima?
 243. Konservatizm nima?
 244. Konstitutsionalizm nima?
 245. Konfutsiylik nima?
 246. Kosmopolitizm nima?
 247. Ko'ppartiyaviylik nima?
 248. Liberalizm nima?
 249. Materializm nima?
 250. Ma'naviyat so'ziga ta'rif bering?
 251. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot barpo etish tushunchasini izohlang?
 252. Ozodlik g'oyasi nima?
 253. Ommaviy axborot vositalari nima?
 254. Oila nima?
 255. Paternalizm tushunchasiga izoh bering?
 256. Pragmatizm nima va u qaysi mamlakatda shakllangan?
 257. Plyuralizm nima?
 258. Radikalizm nima?
 259. Salb yurishlari nima?
 260. Siyosiy hayotni erkinlashtirish nima?
 261. Sog'lom mafkura nima?
 262. Suverenitet so'ziga izoh bering?
 263. San'at nima?
 264. Tamoyil tushunchasiga izoh bering?
 265. Taraqqiyotning O'zbek modeli tushunchasining ma'nosi?
 266. Tarixiy xotira nima?
 267. Temur tuzuklari qanday asar?
 268. Teng huquqlilik va o'zaro hamkorlik nima?
 269. Totalitarizm nima?
 270. Umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi tamoyillari nimalardan iborat?
 271. Umuminsoniy g'oyalar nima?
 272. Urf-odatlar va marosimlar tushunchasiga izoh bering?
 273. O'zbek milliy davlatchiligi nima?
 274. “O'zbekiston - yagona Vatan” g'oyasiga izoh bering?
 275. O'zbekistonning Davlat ramzlari bu ...?
 276. Fikr qaramligi, tafakkur qulligi nima?
 277. Fuqarolik jamiyati nima?
 278. Xalq farovonligi nima?
 279. Tsivilizatsiya nima?
 280. e'tiqod nima?
 281. Yurt tinchligi g'oyasi nima?
 282. Qadriyat nima?
 283. G'oya nima?
 284. G'oyaviy bo'shliq qay tarzda vujudga keladi?
 285. G'oyaviy zaiflikning sabablari nima?
 286. G'oyaviy ziddiyat nima?
 287. G'oyaviy mutaassiblik nima?
 288. G'oyaviy savodsizlikning asosi nima?
 289. G'oyaviy turg'unlik nima?
 290. G'oyaviy qaramlik nima?
 291. G'oyasizlik nima?
 292. Hurfikrlilik nima?
 293. Adolat tushunchasini izohlang?
 294. Ateizm nima?
 295. Bunyodkor g'oya qanday g'oya?
 296. Buyuk davlatchilik shovinizmi nima?
 297. Vayronkor (buzg'unchi) g'oya nima?
 298. Vatan ravnaqi tushunchasiga izoh bering?
 299. Geopolitika nima?
 300. Geostrategik manfaatlar deganda nimani tushunasiz?
 301. Davlat mafkurasi nima?
 302. Din nima?
 303. Diniy bag'rikenglik (tolerantlik) nima?
 304. Diniy ekstremizm nima?
 305. Diniy g'oyalar nimaga xizmat qiladi?
 306. Dogmatizm nima?
 307. Dunyoviy g'oya nima?
 308. Dunyoning mafkuraviy manzarasi tushunchasini izohlang?
 309. Jamoatchilik fikri nima?
 310. Idealizm nima?
 311. Ijtimoiy hamkorlik nima?
 312. Inson huquqlari nima?
 313. Irqchilik nima?
 314. Islom dini ma'nosi nima?
 315. Bizga yot g'oyalarga qarshi qanday kurashmoq lozim?
 316. Qaysi g'oyalar taraqqiyotga xizmat qiladi?
 317. Milliy istiqlol g'oyasining falsafiy ildizlari aytib bering?
 318. Milliy istiqlol mafkurasini xalqimiz ongi va qalbiga singdirish usullari nimalardan iborat?
 319. Islom dini qanday g'oyaga asoslangan?
 320. Bizning bosh strategik maqsadimiz nimadan iborat?
 321. Mafkuraviy profilaktika nima?
 322. Komil inson qanday g'oya?
 323. O'zini islom nomi bilan bog'laydigan ekstremistik tashkilotlarning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?
 324. Takfir va jihod so'zlariga ta'rif bering?
 325. “Qur'oniylar” kimlar, ular qachon va qaerda paydo bo'lgan?
 326. Qaysi hujjatga asosan Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi tashkil etildi?
 327. Tariqatchilar deganda nimani tushunasiz?
 328. Bahouddin Naqshband haqida nimalarni bilasiz?
 329. Urf-odat deganda nimani tushunasiz?
 330. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qanday kitoblarini bilasiz?
 331. Jaloliddin Rumiyning ta'kidlashicha hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun 3 narsa kerak ekan. Bular nima?
 332. Oqil farzand fazilatlari nimada namoyon bo'ladi?
 333. Milliy an'analar deganda nimani tushunasiz?
 334. Inson ma'naviyati qanday manbalar orqali shakllantiriladi?
 335. Ma'naviy meros deganda nimani tushunasiz?
 336. Abu Ali ibn Sino asarlarining umumiy soni qancha va bizgacha qanchasi etib kelgan?
 337. O'zbekistonni yangilash va rivojlantirish yo'li ma'naviy meros nuqtai nazaridan qaraganda 4 ta asosiy negizga asoslanadi. Ular qaysilar?
 338. “Qutadg'u bilig” va “Silsilat uz zaxab” asarlarining mualliflari kim?
 339. Millatlararo totuvlik deganda nimani tushunasiz?
 340. Polietnik va monoetnik tushunchalariga ta'rif bering?
 341. Adabiyot deganda nimani tushunasiz?
 342. ekologik madaniyat deganda nimani tushunasiz?
 343. Globallashuv deganda nimani tushunasiz?
 344. Iymon – e'tiqodli irodali inson deganda kimni tushunasiz?
 345. Milliy qadriyatni kanday tushunasiz, misol keltiring?
 346. Diniy qadriyatni qanday tushunasiz, misol keltiring?
 347. Tsivilizatsiya, tsivilizatsiya beshigi tushunchasini yoritib bering?
 348. Tarix, ko'xna tarix tushunchalarining farqlarini tushuntirib bering?
 349. «Etti o'lchab bir kes» maqoliga ta'rif berib, kasbiy misollar keltiring?
 350. Allomalar, ulamolar deganda kimlarni tushunasiz?
 351. Moddiy-ma'naviy meroslar va ularning ahamiyati haqida gapirib bering?
 352. Nomoddiy ma'naviy meroslar va ularning ahamiyati haqida gapirib bering?
 353. Tariximizdan faxrlanish bu ………?
 354. Tariximizdan g'ururlanish bu ………?
 355. Uchta maqol aytib, izohlab bering?
 356. Ikkita hadisi sharifni aytib, izohlab bering?
 357. Hadisi sharif bilan maqol o'rtasidagi farqlarni aytib bering?
 358. Ichki ishlar organi xodimi bo'la olmasangiz qaysi kasbni tanlaysiz?
 359. Uchta maqol aytib, izohlab bering?
 360. “Vatan - ostonadan boshlanadi”, siz buni qanday tushunasiz?
 361. Sizningcha “Ustoz-otangdan ulug'”mi yoki “Ustoz otangdek ulug'”mi? Izoh bering?
 362. Ikkita hadisi sharifni aytib, izohlab bering?
 363. Salomlashish va salom berishning asosiy to'rtta qoidasi deb nimalarni aytgan bo'lar edingiz?
 364. Ibrat nima? Ibratli misol keltiring?
 365. «Ilhaq» badiy fil`mi haqida nima deya olasiz?
 366. O'zbekistonda 130 dan ortiq millat istiqomat qiladi, shulardan 15 tasini sanab bering?
 367. Nima uchun «Navro'z» bayrami sobiq Sovet davrida keng, tantanali nishonlanmagan deb o'ylaysiz?
 368. Alpomish kim bo'lgan? U haqida bilish sizga nima beradi?
 369. Sayxun, Jayxun, Yoyik, enasoy, Boykul, Irtish nima? Bilganingiz haqida gapirib bering?
 370. Xotirangizda yaxshi saqlanib qolgan ertakning nomini aytib, u haqida gapirib bering?
 371. Toshkentda saqlanayotgan Usmon Qur'oni haqida nima bilasiz?
 372. Samarqanddagi Registon maydoni, undagi madrasalar to'g'risida aytib bering?
 373. Imom al-Buxoriy to'g'risida gapirib bering?
 374. Imom at-Termiziy to'g'risida gapirib bering?
 375. Axmad Yassaviy va uning nomi bilan ataluvchi maqbara haqida nima deya olasiz?
 376. «Dil ba yoru dast ba kor – Alloh dilingda qo'ling mehnatda bo'lsin» degan bu so'zlar kimga tegishli va iboraga izoh bering?
 377. Abu Ali ibn Sino kim bo'lgan va u to'g'risidagi afsona hamda rivoyatlardan eslab, aytib bering?
 378. Muhandis kim, muhaddischi? Misollar bilan ayting?
 379. Prezidentimiz Shavkat Miramonovichning «Xalq qabulxonasi»ni va «Prezident portali»ni tashkil etishdan ko'zlagan asosiy maqsadi nima edi?
 380. Biron bir she'rni yod aytib bering?
 381. Nima uchun mashhur shaxslarga bag'ishlab haykallar o'rnatiladi va Toshkentda kimlarga haykallar o'rnatilgan aytib bering?
 382. Fil`m janrlari haqida gapirib, misollar keltiring?
 383. Yashab turgan mahallangiz nomi, tarixi, mahalla raisi va uchastka nozirining unvoni, ismi sharifini to'liq aytib bering?
 384. “Mahallada duv-duv gap” yoki “Suyunchi” fil`mlari haqida eslab, o'zbek xarakterini yoriting?
 385. Jadidlar kim bo'lgan?
 386. Hunarmandchilikning: beshikchi, pichoqchi, kosib, chilangar, temirchi turlari to'g'risida gapirib bering?
 387. O'zbekistonda ta'sis etilgan orden va medallarni nomini aytib, kimlarga qaysilari, nima uchun berilishi haqida gapirib bering?
 388. O'zbekistonda o'zbek tilidan tashqari yana qanday tilli maktablar mavjud? Nega shunday?
 389. 31-avgust O'zbekistonda katog'on qurbonlarini yod etish kuni. Qatag'on qurbonlari kim va ularni nega yod etamiz?
 390. O'zbekiston radiokanallarini sanab bering?
 391. O'zbekiston televizion kanallarini sanang bering?
 392. Najmiddin Kubro haqida nima bilasiz?
 393. Ra'no Sharipova, Botir Zokirov, Kumush Razzoqova bu ismlar eslanganda gap nima haqida boradi va shu haqida gapirib bering?
 394. Shukur Burxonov, Xamza Umarov, Lutfixon Sarimsoqova, Zaynab Sadrieva bu ismlar eslanganda gap nima haqida boradi va shu haqida gapirib bering?
 395. Maxatma Gandi to'g'risida gapirib bering?
 396. Suqrot, Platon, Aristotel`, Alfraganus kabi buyuk ismlar o'zbekchada qanday talaffuz etiladi?
 397. Iymon kalimasini ayting va Islomning besh ustunini sanab bering?
 398. ekstremist va separatist so'zlariga izoh bering?
 399. «Yomonning kuchi yapaloqqa etadi» ushbu maqolni izohlang?
 400. Vijdon erkinligi deganda nima tushunasiz?
 401. Diniy fanatizm va uning xavfi haqida aytib bering?
 402. Insonning ongi va tafakkuri uchun kurash deganda nimani tushunasiz?
 403. Mafkuraviy immunitet tushunchasiga izoh bering?
 404. Xalifalar deyilganda kimlar tushuniladi?
 405. O'zbekistondagi viloyatlar va ularning markazlarini aytib bering?
 406. Milliy totuvlik nima?
 407. O'zbekiston “Yoshlar ittifoqi” tashkiloti haqida gapirib bering?
 408. Mirzo Ulug'bek haqida gapirib bering?
 409. Kosmopolitlar deyilganda kimlar tushuniladi?
 410. Harbiy unvonlarni aytib bering?
 411. O'zbekiston kelajagini qanday tasavvur qilasiz?
 412. “Mahalladosh” va “vatandosh” siz uchun qaysi biri ahamiyatliroq va nima uchun?
 413. Assalomu alaykum so'zining – so'zma so'z tarjimasini izohlang?
 414. Yaponlarning qaysi xislatlarini bizda yo'q deb hisoblaysiz?
 415. Nemislarning qaysi xislatlarini bizda yo'q deb hisoblaysiz?
 416. Jentel`men degan tushunchani qanday izohlaysiz?
 417. Agarda boshqa millat vakili bo'lib qolish imkoni bo'lib qolsa, qaysi millatni tanlar edingiz? Tanlashingiz shart. Tushuntiring?
 418. Amakivachcha, xolavachcha deyilganda kimlar tushuniladi, ulardan sizda nechta va ismlarini aytib bering?
 419. Oxirgi uch kun ichida taxminan necha marta sadaqa berdingiz va nega?
 420. Islom dinida odam hech qachon 5 narsani oldindan bila olmaydi deyiladi, sizningcha ular nima?
 421. “Alloh qalbimizda, yuragimizda” bu iborani qanday tushunasiz?
 422. Sizni beshikka yotqizishganmi? Beshik haqida gapirib bering?
 423. Badiiy fil`m, hujjatli fil`m, ilmiy ommabop fil`m ularning mazmunan farqlarini aytib bering?
 424. Shiroqning jasoratini esga oling, nima deb o'ylaysiz u boshqacha yo'l tutishi mumkin edimi?
 425. Uylanish - o'z huquqlarini ikki marta kamaytirib, majburiyatlarini ikki barobar oshirishdir (Shopengauer). Bu fikrga qo'shilasizmi?
 426. Nikoh nihoyasi yo'q tarbiyadan iborat bo'lishi kerak (Am`el`) - bu bilan nima deyilmoqda?
 427. Uyda yashovchilar yaxshi bo'lsa uy ham yaxshi bo'ladi - bu hikmatni qanday tushundingiz, izohlang?
 428. Gap kelganda otangni ham ayama – izoh bering?
 429. Qonun bilan nima ishim bor, sudyalardan tanishim bor – sizningcha bu ibora kimlarga tegishli?
 430. Militsiya xodimi hunarli bo'lgani yaxshimi yoki ilmli?
 431. Ko'p dam olish odamni zanglatadi - fikrning to'g'ri ekanligini misol bilan isbotlang?
 432. Ishdan bo'sh vaqtning kamligi odamni madaniyatsiz qiladi - fikrga qo'shilasizmi? Tushuntiring?
 433. Hunarmandning mehnatini mahsulot sifatiga qarab baholaymiz, militsiya mehnatini qanday baholash mumkin?
 434. Amir Temurning haykallari qaysi shaharlarda o'rnatilgan va nega aynan shu shaharlarda?
 435. Jahon adabiyoti durdonalari hisoblangan asarlardan aytib bering?
 436. Nima uchun musulmon erkaklari ayol kishidan bir qadam oldinda yuradilar?
 437. Ovqatlanish odobi haqida nimalar ayta olasiz?
 438. Mehmon kutish odobi haqida nimalar ayta olasiz?
 439. Jamoat transportida o'zini tutishning beshta qoidasini aytib bering?
 440. Sigaret yoki nos chekuvchilarga munosabatingiz?
 441. Maktabda sizga ta'lim bergan uchta o'qituvchini eslab, nega aynan shularni eslaganingizni ayting?
 442. Uyatchanlik haqida gapirib, uning yaxshi yoki yomonligini isbotlab ko'ring?
 443. Shahar aholisi bilan qishloq aholisini xarakterlashga urinib ko'ring?
 444. ehson va sadaqa, ularning farqi nimada deb hisoblaysiz?
 445. Beg'araz yordam bilan uzoq muddatli imtiyozli kredit yordami deganda nimani tushunasiz?
 446. Bankota bilan bankrot orasida qanday farqlar bor?
 447. Milliy valyutamiz so'mda aks ettirilgan rasmlarni eslang?
 448. Ozodlikka chiqqan sobiq mahbuslarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishni taklif etardingiz?
 449. Aqliy va jismoniy mehnat qiluvchilar orasida qaysi birini ko'prok hurmat qilish kerak deb o'ylaysiz?
 450. “Shum bola” asarini muallifi kim va asarning mazmuni haqida gapirib bering.
 451. Bahorda birinchilardan bo'lib gullaydigan daraxtlarni sanab bering?
 452. Pizan va eyfel` minoralari haqida gapirib bering?
 453. Dunyoda hududi jihatidan eng katta davlatlarni sanab bering?
 454. “ Romeo va Juletta” haqida nima deya olasiz?
 455. Abdulla Qodiriy qanday taxalluslarda ijod qilgan?
 456. Innovatsion usul deganda nimani tushunasiz?
 457. O'zbekistonda qancha aholi yashaydi?
 458. Dunyoni suv bosishi to'g'risidagi afsona haqida gapirib bering?
 459. Yo'ldosh Oxunboboev haqida gapirib bering?
 460. Fayzulla Xo'jaev haqida gapirib bering?
 461. Sobir Raximov haqida gapirib bering?
 462. Mamadali Topiboldiev haqida gapirib bering?
 463. Axmadjon Shukurov haqida gapirib bering?
 464. Zebo Ganieva haqida gapirib bering?
 465. Xamza Umarov haqida gapirib bering?
 466. Shukur Burxonov haqida gapirib bering?
 467. G'ani A'zamov haqida gapirib bering?
 468. Soip Xo'jaev haqida gapirib bering?
 469. Qodir Maxsumov haqida gapirib bering?
 470. Sora eshonto'raeva haqida gapirib bering?
 471. Mirzacho'lni o'zlashtirish haqida gapirib bering?
 472. Kolxozlar tuzish haqida gapirib bering?
 473. “Osmondagi bolalar” fil`mi haqida gapirib bering?
 474. Toshkent zilzilasi haqida gapirib bering?
 475. Toshkent metrosi haqida gapirib bering?
 476. Adiblar xiyoboni haqida gapirib bering?
 477. Xojiboy Tojiboev haqida gapirib bering?
 478. O'zbek tandiri haqida gapirib bering?
 479. O'zbekning do'ppisi haqida gapirib bering?
 480. O'zbek dorbozi haqida gapirib bering?
 481. “O'zbek ishi” yohud “Paxta ishi” haqida gapirib bering?
 482. Inomjon Usmonxo'jaev haqida gapirib bering?
 483. Poytaxt, shahar tushunchasini yoriting?
 484. Masal aytib bering?
 485. Lof aytib bering?
 486. Dinning qanday ildizlari bor?
 487. Diniy tasavvur nima?
 488. Dinning funktsiyalarini gapirib bering?
 489. “Kelinlar qo'zg'oloni” spektakli yoki fil`mi haqida gapirib bering?
 490. Salomingizga alik olmagan odamga munosabatingiz?
 491. Sertakalluflik nima va uni siz qanday baholaysiz?
 492. Qaysi millat to'g'risida yaxshi bilsangiz shular haqida gapirib bering?
 493. O'zimizni chapani odam deganda kim tushuniladi?
 494. Kibrlilik haqida gapirib bering?
 495. Sahovatpesha odam qanday bo'ladi?
 496. Sodda mug'ombir deganda kimni tushunasiz?
 497. Ateist odamlar haqida nima deya olasiz?
 498. Nima uchun dinimizda boshqa dinlarni haqoratlash taqiqlanadi?
 499. Qobil bilan Xobil haqida nimalarni bilasiz?
 500. Jinoyati uchun jazo muddatini o'tab chiqqan odamga qanday munosabatda bo'lish kerak deb hisoblaysiz?
 501. Xaftaning qaysi kunida tug'ilgansiz, bu kun haqida nimalar deyishadi?
 502. Yolgizlik Allohga xos degan so'zni qanday tushunasiz?
 503. Hashar nima? misollar bilan ayting?
 504. Kattani hurmat qil kichikni izzat-misollar bilan tushuntiring?
 505. Islomda besh narsani inson hech qachon bilolmaydi degan aqida bor, sizningcha bular nima?
 506. Islomda beshta jonzotni tutgan joyda o'ldirishga ruxsat bor, sizningcha bu qaysi jonzotlar?
 507. Kuyidagi maqollarni oxiriga etkazing: - Burgaga achchiq qilib ......, Bo'linganni..............
 508. “ Oltin baliq”, “Shox Saltan” ertaklarining muallifi haqida nima deya olasiz?
 509. Jargon so'z. Hozirgi jargonlardan misollar ayting?
 510. Xalqimiz orasida mashhur : - Ko'chani haqqi degan iborani tushuntiring?
 511. Xalqimiz orasida mashhur : - Qo'shnini hakqi degan iborani tushuntiring?
 512. Xalqimiz orasida mashhur : - Erni haqqi degan iborani tushuntiring?
 513. Xalqimiz orasida mashhur : - Etimni haqqi degan iborani tushuntiring?
 514. Bilagi zo'r birni yiqar – bilimi zo'r mingni - maqolni misol bilan izohlang?
 515. O'zbekiston “Qizil kitobi” haqida gapirib bering?
 516. entsiklopediya kitobining - boshqa kitoblardan farqi haqida gapirib bering?
 517. Irimlarga munosabatingiz, ularning qaysi birini ishonarli deya olasiz.
 518. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz haqida gapirib bering?
 519. Oxirgi marta ko'rgan fil`mingiz haqida gapirib bering?
 520. Oxirgi marta ko'rgan spektaklingiz haqida gapirib bering?
 521. Oxirgi marta ko'rgan kontsertingiz haqida gapirib bering?
 522. Oxirgi marta bo'lgan tarixiy joyingiz haqida gapirib bering?
 523. O'zbekistonlik mashhur sportchilarni aytib bering?
 524. Sport turlarini sanab bering?
 525. Ashula va maqom, ularning farqi nimada?
 526. Dunyoning mashhur brendlarini aytib bering?
 527. Yoddan biladigan she'rlaringizdan xohlagan bittasini ayting?
 528. Said Ahmad haqida gapirib bering?
 529. “Ursang eti qotadi-gapirsang beti qotadi”, bu maqolni tushuntirib bering?
 530. Qarz so'rash, qarz olish to'g'risida nimalar deya olasiz?
 531. Ichki ishlar organlari xodimlariga beriladigan unvonlarni sanab bering?
 532. Satraplar kim bo'lishgan?
 533. Odam savdosi haqida nima deya olasiz?
 534. Narkodispanserda kimlar davolanadi?
 535. Siflis, trifer qanday kasalliklar?
 536. Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar haqida gapirib bering?
 537. OITS haqida nima deya olasiz?
 538. Jinoyatchilik suyak suradi - degan gapga munosabatingiz?
 539. Odam tanasidagi qaysi a'zoni suyaksiz yov deyishadi va nega?
 540. Yursang sayoq - eysan tayoq - misollar bilan tushuntiring?
 541. Qanday holatlarda o'zingizni kamsitilgan deb hisoblaysiz?
 542. Menga raxming kelmasin. Nega ko'pchilik shu gapni aytadi?
 543. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi – iborani tushuntiring?
 544. G'iybat nima va buni misollarda tushuntiring?
 545. Aytayotgan gapingni qulog'ing eshitayaptimi? Bu ibora ko'pincha qaysi holatlarda qo'llaniladi?
 546. Yo'qolgan pichoqning sopi oltindan - misol bilan izohlang?
 547. Tomosha qilgan komediya fil`mlaringizdan sanab bering va bittasini qisqacha gapirib bering?
 548. Jamoa transportlaridagi qoida yozuvlarida UVU qatnashchilari degan tushuncha uchraydi. Ular kim?
 549. Boquvchisini yo'qotgan va yolg'iz ona tushunchalarini qanday izohlaysiz?
 550. Machit, maqbara, karvonsaroy, sardoba bular nima?
 551. Ijtimoiy tabaqalarning qanday belgilarini ayta olasiz?
 552. Toshkentdagi shox ko'chalarni aytib bering?
 553. Oxirgi marta qaysi muzeyda bo'lgansiz?
 554. «..Har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki xil maqsadda ezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish mumkin» degan fikrga izoh bering?
 555. O'zbekiston yoshlari deyilganda necha yoshlilar tushuniladi va nega shunday?
 556. Said Olimxon kimligini aytib bering?
 557. Boboraxim Mashrab haqida gapirib bering?
 558. Latif Fayziev, Shuxrat Abbosov, Zulfiqor Musoqov gap qaysi soha vakillari haqida bormoqda?
 559. Internetda qaysi saytlarga kirib turasiz va bilgan saytlaringizni sanab bering?
 560. O'zbekistonda nashr etiladigan sohaviy gazetalar va ularning ahamiyati haqida gapirib bering?
 561. Oliy Majlis deputati qanday xislatlarga ega bo'lishi kerak deb hisoblaysiz?
 562. Pediatriya instituti va tibbiyot institutining bir-biridan farqi nimada?
 563. Qo'rqoq oldin musht ko'tarar – siz buni misollar bilan tushuntiring?
 564. Vladimir Jonibekov, Solijon Sharipov ular haqida gapirib bering?
 565. Kazzob kim va unga munosabatingiz?
 566. Riyokorlik nima?
 567. Qaysi rassomlarni chizgan suratlari haqida gapira olasiz?
 568. Novvoylar, non turlari, non haqida gapirib bering?
 569. Loy uylar deyilganda qanaqa uylar tushuniladi?
 570. “Kar va soqovlar jamiyati”ning vazifasi nimadan iborat?
 571. Aktsiya nima? Aktsionerlik jamiyatichi?
 572. Sudxo'rlik, sudxo'rlikka munosabatingiz?
 573. Nogironlar, imkoniyati cheklanganlar - hozirgi kunda qaysi so'zni ishlatish tavsiya etilmoqda nima uchun?
 574. Shaxsiy gigiena to'g'risida gapirib bering?
 575. Nurafshon shahri haqida gapirib bering?
 576. Plantatsiya deganda nimani tushunasiz?
 577. O'zbekistonning yovvoyi tabiati haqida gapirib bering.
 578. Paranji haqida gapirib bering?
 579. Nima - yaxshiyu, nima - yomon?
 580. Tanqid nima, o'zingizni tanqid qilingchi?
 581. Bukrini qabr to'g'rilaydi – bu maqolni qanday tushunasiz?

uchinchi savol – kasbiy kompetentsiyadan kelib chiqib umumiy dunyoqarashini aniqlash bo'yicha savollardan iborat bo'ladi.

Tanlovlarda ishtirok etayotgan nomzodlarga beriladigan savollar mazmuni ichki ishlar organlarining safdorlar tarkibi lavozimlari uchun ta'lim mutaxassisligi huquqshunoslik fanlariga ixtisoslashmagan umumiy, o'rta-maxsus, boshlang'ich professional, o'rta professional va o'rta-maxsus professional ta'lim uchun mo'ljallangan o'quv dasturlariga, ofitserlar tarkibi lavozimlari uchun ta'lim mutaxassisligi huquqshunos va ijtimoiy gumanitar fanlarga ixtisoslashmagan tayanch oliy ta'lim uchun mo'ljallangan o'quv dasturlariga muvofiqlashtirilgan holda tuziladi.

Nomzodlarning kasbiy kompetentsiyadan kelib chiqib, umumiy dunyoqarashini aniqlash yuzasidan tuziladigan savollar, ularning ijtimoiy-siyosiy bilimi, dunyoqarashi, respublika va dunyoda bo'layotgan voqealardan xabardorligi hamda ichki ishlar organlarining tegishli sohaviy xizmati faoliyati uchun zarur bo'lgan boshqa muhim jihatlarni aniqlashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Nomzodlar biletlardan birini ixtiyoriy tanlab olgach, savollarga tayyorgarlik ko'rishlari uchun 15 daqiqa vaqt beriladi. Agarda nomzod ushbu vaqtdan foydalanishni lozim deb topmasa, tayyorgarlik ko'rmasdan ham javob berishga ruxsat beriladi.

Nomzodlarning savollarga javoblari quyidagi 4 ta mezon bo'yicha baholanadi:

savolning mazmuni va mohiyatini ochib berishi;

savolga javobni mantiqan va ketma-ketlikda izchil ifodalashi;

savolni yoritishda mustaqil va ijodiy fikrlashi;

savolni yoritishda ishonchli dalillar yoki normativ hujjatlarga murojaat qilishi.

Yakka tartibdagi yakuniy suhbat uchun ajratilgan eng yuqori ball 30 ballni tashkil etib, nomzodning har bir savoliga bergan javobi “10” ballik tizimda baholanadi.

Yakka tartibdagi yakuniy suhbatda uzrli sabablarsiz qatnashmagan nomzodlar “0” ball bilan baholanadi.

Qabul chegarasida bir nechta nomzod bir xil natija ko'rsatgan hollarda, ushbu nomzodlarning biletning uchinchi savoli “kasbiy kompetentsiyadan kelib chiqib umumiy dunyoqarashini aniqlash” bo'yicha bergan javobi natijasi yuqori bo'lgan nomzod bo'yicha xizmatga kasbiy jihatdan yaroqliligi to'g'risida xulosa chiqariladi. Nomzodlarning mazkur savol bo'yicha ballar miqdori ham teng bo'lganda, kasbiy kompetentsiyadan kelib chiqib umumiy dunyoqarashini aniqlash bo'yicha qo'shimcha savolga javoblari natijasiga qarab xulosa chiqariladi.

© 2006-2023. Barcha huquqlar himoyalangan
Sayt materiallaridan foydalanilganda www.iiv.uz sayti ko'rsatilishi shart
Sayt yaratuvchisi: Online Service Group
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing
Тепага